ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC) မွ အေျခခံျပည္သူမ်ား သက္ေမြးပညာ အခမဲ့သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ ဓားစက္မ်ားလွဴဒါန္း

March 28, 2020 AASYC 0

ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC) မွ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ ့နယ္႐ွိ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရ႐ွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အပ္ခ်ဳပ္စက္ (၈) လံုးႏွင့္ ဓားစက္ (၁) လံုး ကို ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ့႐ွိ ေဒသနၱရ ရပ္ရြာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအားလႊဲေျပာင္းလက္ခံပြဲ အခမ္းအနားကို မတ္လ (၂၆) Read More

February Newsletter

March 4, 2020 AASYC 0

Conflict in Burma has reached a level of desperation for civilians, particularly those living in northern Rakhine State, who have been forced to flee clashes taking place almost daily. As humanitarian aid workers struggle to meet needs of communities, their operations have been compromised by the world’s longest information blackout in several townships in Rakhine and Chin States. In response, local people challenged the authorities in protest. ND-Burma member organizations have expressed fears for civilian safety as they work to ensure their narratives are heard.