ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံ့အာဏာကို အဓမၼသိမ္းယူျခင္းအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

February 10, 2021 AASYC 0

၁။ ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) အေနျဖင့္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို သေႏၶတည္ေစခဲ့သည့္ ဗမာစစ္အုပ္စု၏ လမ္းျပေျမပုံ (၇) ဆင့္အား အဆင့္တုိင္းတြင္ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပုုံႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ ေရးဆြဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္လႈပ္႐ွားခဲ့သည္။ ထုိလႈပ္႐ွားမႈမ်ားမွမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဒုတိယမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္ အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဗမာစစ္အုပ္စု၏ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပုံအတည္ျပဳေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္သည့္ ျပည္လုုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကုိလည္း သမုိင္းဝင္ “Vote No Campaign” လႈပ္႐ွားမႈျဖင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက (၉၀) ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္သို႔ဝင္လွ်င္ (၀ါ) ေ႐ႊဂံုတိုင္ေၾကျငာခ်က္မွ ေနာက္တလွမ္းဆုတ္၍ ရပ္တည္လွ်င္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား သစၥာေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့ သည္။