ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

A statement regarding with the repealing of newly drafted sections of Myanmar Peaceful Assembly and Procession Law has been submitted to the Union Parliament endorsed by 230 Civil Society Organizations including 25 individuals on 6 March, 2018. AASYC also endorsed the letter.

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စု‌ေ၀းျခင္‌းႏွင္‌့ ‌‌စီတန္‌းလွည္‌့လည္‌ျခင္‌းဆိုင္‌ရာ ျပင္ဆင္သည့္ ‌ဥပေဒၾကမ္းအား ပယ္ဖ်က္‌‌‌‌ရန္ အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႕ အစည္း ၂၃၀ ဖြဲ႕ ႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ၂၅ ဦး အပါအ၀င္‌ မတ္‌လ ၆ ရက္‌‌ ‌ေန႔ ‌လႊတ္‌‌ေတာ္သို႔ သေဘာထား တင္သြင္းခဲ့သည္။