ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC) မွ အေျခခံျပည္သူမ်ား သက္ေမြးပညာ အခမဲ့သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ ဓားစက္မ်ားလွဴဒါန္း

ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC) မွ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ ့နယ္႐ွိ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရ႐ွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အပ္ခ်ဳပ္စက္ (၈) လံုးႏွင့္ ဓားစက္ (၁) လံုး ကို ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ့႐ွိ ေဒသနၱရ ရပ္ရြာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါအပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအားလႊဲေျပာင္းလက္ခံပြဲ အခမ္းအနားကို မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဒသႏၲရ ရပ္႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးစီး၍ ရကၡရင္သြီးေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကမကထ ျပဳကာ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာတတ္ေျမာက္ေစရန္ အခမဲ့စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း အပတ္စဥ္ (၁/၂၀၂၀) ကို ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ဝင္စားသူမည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။