လူငယ္မ်ား အခမဲ့သင္ၾကားႏိုင္ရန္ AASYC မွ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား လွဴဒါန္း


ရခိုင္လူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း႐ွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Laptop ကြန္ပ်ဴတာ (၈) လံုးကို ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC) မွ ေဒသနၱရ ရပ္ရြာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ (စစ္ေတြ) သို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအား လႊဲေျပာင္းလက္ခံပြဲ အခမ္းအနားကို (၀၂.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။