၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ (၆) လအတြင္း ရခုိင္ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

July 10, 2019 AASYC 0

ရက္စြဲ။ ၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ အထိ (၆) လအတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(ULA/AA) တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ(တိုက္ပြဲ)မ်ားၾကား အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္ ေသေၾကျခင္းအေျခအေနႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအား ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) အေနျဖင့္ Read More