၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ (၆) လအတြင္း ရခုိင္ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

ရက္စြဲ။ ၁၀.၀၇.၂၀၁၉

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ အထိ (၆) လအတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(ULA/AA) တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ(တိုက္ပြဲ)မ်ားၾကား အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္ ေသေၾကျခင္းအေျခအေနႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအား ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) အေနျဖင့္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(ULA/AA) တို ့ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတိုက္ပြဲမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ရခိုင္ျပည္တြင္းၿမိဳ႕ နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ၊ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အစရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္(၁၁)ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဗမာျပည္မမွ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ (၃) ၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္စုစုေပါင္း (၁၄) ၿမိဳ႕နယ္တို ့တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၄) ၿမိဳ႕နယ္၌ လူ႔အခြင့္အေရးွ ခ်ဳိးေဖာက္မႈအမ်ဳိးအစား (၉) မ်ဳိးအား ေတြရွိရပါသည္။

အဆိုပါခ်ဳိးေဖာက္မႈအမ်ဳိးအစား (၉) မ်ဳိးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။ မတရားဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း (Arbitrary/ Illegal Arrest/ Detention)                                                                                                                        ၂။ ပစၥည္းဥစၥာပို္င္ဆိုင္မႈကို သိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း (Confiscation/ Destruction of Property)
၃။ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းျခင္း (Forced Labor)
၄။ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (Forced Relocation)
၅။ ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာ နာၾကင္ေစေအာင္ ျပဳမူျခင္း (Torture)
၆။ သတ္ျဖတ္ျခင္း (Killing)
၇။ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကိုတားဆီးျခင္း (Obstruction of Freedom of Movement)
၈။ အစအနေပ်ာက္ဆံုးျခင္း (Disappearance)
၉။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း (Obstruction of Freedom of Expression/Freedom of Speech) တို ့ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ (၆) လတာအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈစုစုေပါင္း (၁၉၅) အမႈတို႔ရွိခဲ့ၿပီး အရပ္သားျပည္သူ (၃၃၀၀၀)ခန္႔ အထိ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္ကိုေတြ ့ရွိရပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ အားလည္းေကာင္း ၊ ေနရာေဒသအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တို႔အားလည္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအျမင့္ဆုံး အေျခအေနသို ့ေရာက္ရွိခဲ့သည္ကို ေတြ ့ရွိရပါသည္။ အဆိုပါလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ (၁) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ (၂) အစိုးရ ၊ (၃) ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (ULA/AA)၊ (၄) အမည္မသိအဖြဲ႔အစည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(ULA-AA) တို႔တိုက္ပြဲၾကား (၅) ARSA တို ့ပါဝင္က်ဴးလြန္သည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။

မိမိတို႔စာရင္းျပဳစုခ်က္အရ အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားအား ထိခိုက္မႈမ်ားကို ရခိုင္ျပည္တြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပု႑ားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အစရွိေသာၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္တို ့တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ထိခိုက္မႈအမ်ဳိးအစားမ်ားအျဖစ္
(၁) လက္နက္ႀကီးက်ည္မေတာ္တဆထိမႈ (Artillery Shelling)
(၂ ) ေျမျမဳပ္မိုင္းထိမႈ (Land Mines)
(၃) ေလေၾကာင္းမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ (Aerial Attack)
(၄) မိုင္း/ဗုံးသီး မေတာ္တဆေပါက္ကြဲမႈ (Unexploreded Ordance)
အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူထိခိုက္ျခင္း (၂၉) မႈရွိခဲ့ၿပီး လူဦးေရအားျဖင့္ (၇၆) ဦးတို ့အား ထိခိုက္၊ ေသဆုံးမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ကို ေတြ ့ရွိခဲ့ရပါသည္။

ေအာက္ပါ Links မ်ားတြင္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Township Categories ( Eng ) Township Categories ( Burmese ) Perpetrator (Burmese)  Month Categories ( Burmese )

HRV Map (Burmese) HRV Map (Eng) PY Map (Burmese) PY Map (Eng) YG & PT Map (Burmese) YG & PT Map (Eng)

Monthly ( Eng ) Monthly (Burmese) Township ( Burmese) Township (Eng)