၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ရခုိင္ျပည္၌ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ စုစုေပါင္း (၆၀)မႈႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ထိခုိက္နစ္နာမႈ စာရင္းျပဇယား

Table chart shows the overview of the (60) Human Rights Violations cases & impacts of the civilians during the armed conflicts in May2020, in Arakan.
6 killed,20 injured, 84 people detained, 4 abducted, 240 houses burned down, 5000 people were displaced.

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
ရခုိင္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (AASYC)