ရခုိင္ျပည္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူ စစ္ေဘးေရွာင္ (IDPs) လူဦးေရမ်ားစာရင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလအထိ ရခုိင္ျပည္လံုး ဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC) မွ မွတ္တမ္းေကာက္ယူရရွိထားေသာ ရခုိင္ျပည္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူ စစ္ေဘးေရွာင္ (IDPs) လူဦးေရမ်ားကုိ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္တြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ (၈) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူ စစ္ေဘးေရွာင္ (IDPs) စခန္းေပါင္း (၈၅) ခုတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဦးေရ (၃၁,၈၇၁) ဦးရွိသည္။ ေအာက္ပါပူးတြဲပံုမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္၊ လ အလုိက္ ဒုကၡသည္ ဦးေရႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ဒုကၡသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန

ရခုိင္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး (ရ၊ က၊ လ၊ စ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထိ AASYC မွေကာက္ခံရရွိထားေသာ ရခုိင္ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေနရပ္စြန္႔ခြါ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ဦးေရ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထိ AASYC မွေကာက္ခံရရွိထားေသာ ရခုိင္ျပည္တြင္းရွိ လအလုိက္ ေနရပ္စြန္႔ခြါ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ဦးေရျပဇယား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထိ AASYC မွေကာက္ခံရရွိထားေသာ ရခုိင္ျပည္တြင္းရွိ လအလုိက္ ေနရပ္စြန္႔ခြါ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ဦးေရျပဇယား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထိ AASYC မွေကာက္ခံရရွိထားေသာ ရခုိင္ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေနရပ္စြန္႔ခြါ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ ရာခုိင္ႏႈန္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထိ AASYC မွေကာက္ခံရရွိထားေသာ ရခုိင္ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေနရပ္စြန္႔ခြါ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ဦးေရျပ ေျမပံု