ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရခိုင္ျပည္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အျမင့္ဆုံးေနရာတြင္ရွိ

(၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ မွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma) မွ ျပဳစုရရွိခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ (၁၇၄) မႈ အနက္ ရခိုင္ျပည္မွ (၇၂) မႈကို AASYC မွ အတည္ျပဳေပးပို႔ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ (၁၄) ခုတြင္ ရခိုင္ျပည္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အျမင့္ဆုံး ေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။

အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ ဇယားမ်ားတြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC)