ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား AASYC မွသံုးသပ္တင္ျပျခင္း

July 21, 2019 AASYC 0

ဇူလိုင္ (၁၈)၊ ၂၀၁၉ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္ မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အသီးသီးမွ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းခဲ့ သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ Read More

ရခုိင့္သယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ လူထုခ်ီတက္ပြဲ (စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴ) ၏ (၂) ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသုိ႔ AASYC မွ တင္သြင္းေသာစာတမ္း

November 26, 2018 AASYC 0

ရခုိင့္သယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ လူထုခ်ီတက္ပြဲ (စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴ) ၏ (၂) ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသုိ႔ AASYC မွ တင္သြင္းေသာစာတမ္း ———————————– ရက္စြဲ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၂၆) ရက္ ရခုိင့္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကြန္ယက္ (ANREN) မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သယံ Read More

1 2 3