၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ဇူလိုင္အထိ ရခုိင္ျပည္တြင္း COVID-19 ဆိုင္ရာ ေတြ႕႐ွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

August 21, 2020 AASYC 0

၁.    ျဖန္႔ေဝရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္  ———————— အေရးေပၚ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ အေနျဖင့္ ကိုးကားႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္  ရခုိင္ျပည္တြင္း COVID-19  ကပ္ေရာဂါ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (AASYC) မွ ၂၀၂၀ Read More

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ရခုိင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္

August 8, 2020 AASYC 0

၃။      ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္းသတင္းမ်ားမွ ရခုိင္ျပည္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား ၃.၁. ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား ၃.၁.၁.            ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (၁)      စတုတၳအႀကိမ္ ၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံအား (၁၂.၀၈.၂၀) ရက္ေန႔မွ (၁၄.၀၈.၂၀) ေန႔ အထိက်င္းပရန္ စစ္တပ္ပါဝင္သည့္ Read More

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ ရခိုင္ျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို AASYC အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း

July 14, 2020 AASYC 0

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Universal Periodic Review – UPR)တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ ျဖစ္ပြါးလ်က္ရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) မွေန၍ (၀၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ Read More

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္

July 4, 2020 AASYC 0

၃။       ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ************** ၃.၁. ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ———————————– (၁)      ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး – ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ရခိုင္ျပည္၊ ခ်င္းျပည္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ရွိ ေဒသတခ်ိဳ႕အား ခ်န္လွပ္၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ လုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၃၀) Read More

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ရခိုင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္

June 2, 2020 AASYC 0

  သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ************ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ ————————- (၁) ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ NLD အစိုးရ/ပါတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ANP ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစုမ်ားအား ဖမ္းဆီးသည့္ သေဘာ၊ ULA/AA မွ NLD ပါတီဝင္မ်ားအား ျပန္လည္ လက္စားေခ် ဖမ္းဆီးသည့္သေဘာ Read More

1 2 3 4