၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ရခုိင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္

၃။      ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္းသတင္းမ်ားမွ ရခုိင္ျပည္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား

.. ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား

၃.၁.၁.            ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

(၁)      စတုတၳအႀကိမ္ ၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံအား (၁၂.၀၈.၂၀) ရက္ေန႔မွ (၁၄.၀၈.၂၀) ေန႔ အထိက်င္းပရန္ စစ္တပ္ပါဝင္သည့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုညီလာခံ၌ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ သယံဇာတ ခြဲေဝခြင့္ေလာက္သာ သေဘာတူႏိုင္ ေျခ႐ွိေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား အေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏိုင္မွ သံုးသပ္ထားသည္။ ဦးေဇာ္ေဌးကမူ ျပည္နယ္ မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးကိစၥအား အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထား သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္အေျခခံမူအခ်က္ (၈)ခ်က္ ထဲမွ (၂) ခ်က္အား သေဘာတူညီမႈရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း (၂၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

(၂)      လာမည့္ ၂၁-ရာစုပင္လံု စတုတၳအႀကိမ္အစည္းအေဝးသို႔ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသး သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  ညီလာခံ အား ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ တက္ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ား စီစဥ္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာဆိုမႈမ်ား႐ွိသည္။ ညီေနာင္ မဟာမိတ္ (၃) ဖြဲ႕မွလည္း ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တ သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ က်င္းပရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵအား အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ (NRPC) ႏွင့္ ညီေနာင္မဟာမိတ္ (၃) ဖြဲ႕အၾကားရပ္တန္႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအား အျမန္ဆံုးစတင္လိုပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ အား ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (FPNCC) ၏ ဦးေဆာင္လမ္းလမ္းၫႊန္မႈ၊ လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္႐ွိသည့္ အေျခအေနတခုေအာက္၌ တက္ေရာက္ရန္ ဆႏၵအျပည့္ အဝ႐ွိ ေၾကာင္း (၂၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ (၂၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယန္က်င္းၿမိဳ႕၌ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္သံတမန္ ဆန္ေကာ့႐ွန္ တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ပင္လံုညီလာခံအေရး၊ Covid-19 အေရး၊ NRPC ႏွင့္ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

(၃)      ၂၁-ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးအား ေျမာက္ပိုင္းအဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား တက္မည္မတက္ ဆိုသည္ မွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (NRPC) ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး၊ တက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ တပ္မေတာ္မွလံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း (၂၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာၿပီး ညီေနာင္မဟာမိတ္ (၃) ဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိ ဌာနတို႔ ေတြ႕ဆံုမည္ဆိုလွ်င္ ULA/AA ကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေၾကညာ ထားျခင္းအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း PSLF/TNLA ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ့ဘုန္းေက်ာ္မွ ေျပာသည္။

(၄)      ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေဝးတြင္ ထူးျခားသည့္ သေဘာတူညီမႈ တစံုတရာ ေပၚထြက္ျခင္းမ႐ိွဘဲ ၿပီးဆံုးသြားၿပီး စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အၿမဲတမ္းပါဝင္ေရးကို စဥ္းစားေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား အဓိက တားဆီးေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို္င္ငံေရး ေလ့လာ သူ ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္းမွ ေျပာသည္။

(၅)      ရခိုင္ျပည္႐ွိ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုးရတပ္မေတာ္ ႏွင့္ ULA/AA တို႔အၾကား ျဖစ္ပြါးေနသည့္တိုက္ပြဲမ်ားအား အ႐ွိန္ျမႇင့္ရန္ အားေပးေနေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (AOW) မွ ထုတ္ျပန္သည္။ ရခုိင္ျပည္႐ွိ သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရ႐ွိေသာဝင္ေငြျဖင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ လက္နက္မ်ားဝယ္ယူၿပီး ရခုိင္စစ္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳေနျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရခုိင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD) ပါတီ၏ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းလြင္မွ ေျပာသည္။ သယံဇာတအက်ိဳးအျမတ္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ား မခံစားရျခင္းသည္ အဓိကျပႆနာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ားစုျဖစ္္သည့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ခံစား ခ်က္အား နားလည္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ အင္စတီက်ဴ (MIPS) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးမွ ေျပာသည္။

...            ULA/AA ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး

(၁)      အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔အေနျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ားအားရပ္တန္႔ရန္၊ ULA/AA သည္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးအရအေျခခ်လႈပ္႐ွား ေနထိုင္ျခင္း မျပဳ လုပ္ရန္၊ ULA/AA အား ခ်င္းျပည္နယ္တြင္မ႐ွိေစေရးအတြက္ စစ္ေရးအရ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအရလည္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းထက္နီမွ ေျပာသည္။

(၂)      ULA/AA ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္ဟု ယူဆၾကေသာ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ ဖမ္းဆီးထားေသာ ALP/ALA အဖြဲ႔ဝင္ (၃) ဦးတို႔မွာ အသတ္ခံရၿပီျဖစ္ၿပီး ALP ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕လည္း အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ ေနရေၾကာင္း  ALP တာဝန္႐ွိသူတဦးမွ ေျပာၾကားသည္။  အဖြဲ႕ဝင္ (၃) ဦးဖမ္းဆီးခံရသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ALP အေနျဖင့္ ULA/AA ၏ သက္ဆိုင္ရာ ၾကားခံတာဝန္႐ွိသူမ်ားမွတဆင့္ ၎တို႔အဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲမ်ားထံသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ပါေသာ္လည္း တိက်သည့္ အေျဖမ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ALP မွ ေျပာသည္။ ULA/AA မွ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ လိုက္သည့္ ALP တပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၃) ဦး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်င္းခ်င္း လက္နက္သံုးၿပီး အၾကမ္းနည္းျဖင့္မေျဖ႐ွင္းဘဲ ေဆြးေႏြးၿပီး ေျဖ႐ွင္းသင့္ေၾကာင္း ANP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းမွ ေျပာသည္။

၃.၁.၃.            ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအေရး

(၁)      (၀၈.၁၁.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္မွ ေၾကညာခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ အေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲလံုၿခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ တရပ္အား ဖြဲ႕စည္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းမွ ေျပာသည္။

(၂)      ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရ႐ွိ ထားၿပီး၊ ထိုေကာ္မ႐ွင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြါးမႈမ်ားအား စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ ခံု႐ံုးအား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မ႐ွင္ကို အာဏာရပါတီမွခန္႔ၿပီး ေကာ္မ႐ွင္မွ ခန္႔သည့္ ခံု႐ံုးသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အျငင္းပြါးမႈမ်ားအား တရားစီရင္ျခင္းသည္ မွ်တမႈမ႐ွိ ႏိုင္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္မွ ေျပာသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေရး အဖြဲ႕မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ဆိုသည့္ စကား လံုးအား ပယ္ဖ်က္ကာ ေလ့လာသူဟု သံုးႏႈန္းထားၿပီး ယခင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ထား ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအႀကံေပး ေဒၚျမနႏၵာသင္းမွေျပာၿပီး ထိုသို႔ကန္႔သတ္မႈ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္ ေျခတလွမ္း ေနာက္ဆုတ္ သြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႕ (PACE)  မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္မွ ေျပာသည္။

(၃)      (၀၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္တို႔မွ ပါတီ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမစည္း႐ံုးေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး (၀၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ NLD ယာယီပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္အား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾက သည္။ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵ နယ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ တာေမြ မဲဆႏၵနယ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဝါးခယ္မ ၿမိဳ႕နယ္ NLD ဗဟုိ အလုပ္ အမႈေဆာင္ တဖြဲ႕လံုးအား ဗဟိုအမိန္႔ကို မလိုက္နာ ေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ  NLD ဗဟုိမွ ထုတ္ပယ္ လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားတြင္ အဓိကအႏိုင္ရ႐ွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ရဖြယ္ ႐ွိကာ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ ပိုင္းတြင္ မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕ ပယ္ဖ်က္ခံရဖြယ္ ႐ွိေၾကာင္း NLD ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ မံု႐ြာ ေအာင္႐ွင္မွ ေျပာသည္။

(၄)      ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အစိုးရပင္ တက္လာေစကာမူ စစ္တပ္ႏွင့္ အဆင္ေျပၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပလွ်င္ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအား က်င့္သံုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အစိုးရပင္ တက္လာေစကာမူ နံပါတ္ (၁) တုိင္းရင္းသားအေရးကို ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ နံပါတ္ (၂) စစ္တပ္ႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အဆင္ေျပၿပီး တိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပလွ်င္ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအား က်င့္သံုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ ဦးေက်ာ္ဝင္းမွ ေျပာသည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္  NLD သာ အမ်ားစုႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ NLD အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲမည္လား၊ တပ္ႏွင့္ၫႇိႏႈိင္းၿပီး သြားမည္လား ဆိုသည္မွာ ခန္႔မွန္းရခက္ေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု (FDF) ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ သည့္ ဦးျမေအးမွ ေျပာသည္။

(၅)      ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္ ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးမွလည္းေကာင္း၊ ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းပါက အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ လုပ္ရကိုင္ရ ပိုမို႐ႈပ္ေထြး ၾကပ္တည္းလာႏုိင္သည္ ဟူသည့္ ေဝဖန္ခ်က္သည္ စံုလင္ကြဲျပားမႈအား လက္မခံႏိုင္သည့္ လူမ်ား၏ အာေဘာ္ သာျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားေၾကာင္း ဦးစိုင္းလိတ္မွ ေျပာသည္။ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ဘက္မွ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲဲ႕ရန္ ဆႏၵ႐ွိေနၾကၿပီး ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ NLD ပါတီမွ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္မွ ေျပာသည္။

(၆)      ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္ အႏိုင္ရတုိင္းရင္းသားပါတီ (၁) ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ တုိင္းရင္းသား (၁) တဦးအား သမၼတတင္ေျမႇာက္ၿပီး ၎အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရာထူးအား ရယူသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ႐ွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္မ်ိဳးမွသံုးသပ္ထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလြန္တြင္ သမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု NLD အဖြဲ႕ဝင္တဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းထိန္၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ပါတီ၏ မူဝါဒ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္မွ ေျပာသည္။ အစိုးရစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းတုိ႔အား စီးပြါးေရးအရ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သမၼတရည္မွန္းခ်က္အား ႀကိဳၿပီး ကာထားသည့္သေဘာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာမူဝါဒ ေလ့လာေရး အင္စတီက်ဴ၏ ျပင္ပဆက္ဆံ ေရးဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းမွ သံုးသပ္ထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ တပ္မေတာ္မွအၿငိမ္းစားယူ၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္သူ ယခုအခ်ိန္ထိမ႐ွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ တပ္တြင္းမဲ႐ံုအားလံုးကို အျပင္ သို႔ ထုတ္မေပးႏိုင္ဘဲ အခ်ိဳ႕မဲ႐ံုမ်ားအား တပ္တြင္း၌ ဆက္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွကူညီသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာသည္။

(၇)      ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ ပါတီစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားမွ ဝန္းရံကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္မွ ေျပာသည္။

၃.၁.၄             ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ရခုိင္ျပည္အေရး

(၁)      ရခုိင္ျပည္တြင္ တပ္မေတာ္မွလံုၿခံဳေရး ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းမွ ေျပာသည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တဝက္ခန္႔ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ခံထားရျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအေျခ အေန မ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္တြင္ လြတ္လပ္ၿပီးတန္းတူညီမွ်သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေဒၚထုေမမွ ေျပာသည္။ မဲဆြယ္ရန္ကမ္ပိန္းလုပ္သည့္အခါ လံုၿခံဳေရးအရ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မလုပ္ရေၾကာင္း ေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒၏ ေျပာဆိုခ်က္ ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အစီအစဥ္မ႐ွိဟု နားလည္ယူဆမႈမ်ား ႐ွိေနသည္။ ရခုိင္ျပည္၌ မဲေပးခြင့္႐ွိသူဦးေရ (၁၆) သိန္းႏွင့္ (၄)  ေသာင္းေက်ာ္႐ွိၿပီး မဲ႐ံုေပါင္း (၂၅၉၄) ႐ံု႐ွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ စာရင္းတြင္ပါ႐ွိသည္။

(၂)      NLD အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္႐ွိေနရာ (၁၂) ခုတြင္ ဝင္မၿပိဳင္ျခင္းသည္ ေဒသတည္ၿငိမ္မႈ ႐ွိ၊ မ႐ွိႏွင့္ မဆိုင္ေၾကာင္း၊ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ႐ွိျခင္းႏွင့္ ဝင္ၿပိဳင္လွ်င္လည္း ႐ံႈးမွာ ေသခ်ာသည့္အတြက္ေၾကာင္း ဝင္မၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာမွ ေျပာထားေသာ္လည္း လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္၌ NLD ပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂) ဦး၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၇) ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၉) ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး) တဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။   NLD ပါတီဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုသည္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အဆိုျပဳလႊာအား ပါတီ ဗဟိုသို႔ ပို႔ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၃)      ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD) အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္အပါအဝင္ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း႐ွိ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနရာမ်ားတြင္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း  ALD အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးေက်ာ္မွ ေျပာသည္။ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) သည္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရခုိုင္လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ စည္း႐ံုးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတရပ္ ႐ွိေနရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသံထြက္ေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပါတီမူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးႏုစိန္ မွ ေျပာသည္။ ANP ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕သည္ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ မရေသးသည့္အတြက္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား႐ွိေနၿပီး ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ခြင့္မေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ ေဆာင္သူအခ်င္းခ်င္း အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္ ANP/ယခု ALD ပါတီဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမမွ ေျပာသည္။

(၄)      ရခုိင္ျပည္၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ သတ္မွတ္ရန္ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္မွတပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကို ေစာင့္ေနျခင္းသည္လည္း အခက္ေတြ႕ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ထဲမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္  မဲပံုးမ်ားထားေပးရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္အား တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ANP ပါတီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းမွ ေျပာသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနၿပီး ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုင္းႀကီး စစ္ေေ႐ွာင္စခန္း တာဝန္ခံ ကိုေ႐ႊစိုးမွ ေျပာသည္။

(၅)      လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္၊ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ မူဆလင္မ်ားအား ဆႏၵမဲေပး ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္အား ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီမွ ေတာင္းဆိုထားၿပီး NLD ျပန္ၾကား ေရးအဖြဲ႕ဝင္ မံု႐ြာ ေအာင္႐ွင္မွ ၎၏သေဘာဆႏၵအရဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုမႈ သည္ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ (၄၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝး၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တမႈ ျဖစ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ မူဆလင္မ်ားအား မဲေပးခြင့္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္အင္ဒ႐ူးမွ ေျပာသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၂၀) ဦး ခန္႔သည္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္တို႔တြင္ ဝင္ၿပိဳင္ရန္႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အား ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၆) ဦး ပါဝင္သည့္ ခြင့္တူညီမွ်ေသာ ေအာင္ႏိုင္ ေရးေကာ္မတီ (ယာယီ) အဖြဲ႕အား ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

၃.၁.၅.            အမုန္းစကား ေျပာဆိုမႈ

()     ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးဂါေက်း႐ြာမွ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးအား အစိုးရစစ္တပ္မွ လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝ ၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ လက္ခံႏိုင္စရာမ႐ွိေၾကာင္း၊ စစ္ဗိုလ္ေယာကၡမ တေယာက္ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္အနာဂါတ္အား လွဲလွယ္သင့္လွ်င္ လွဲမည့္သေဘာ႐ွိေၾကာင္း (၀၃.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ “Khaing Htun” အေကာင့္ပိုင္႐ွင္မွ ေရးတင္ထားသည္။

(၂)      ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေဒၚေအးႏုစိန္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေစာေဝတို႔ (၂) ဦး တို႔သည္ Dr.ေအးေမာင္ အား ေထာင္ထဲထည့္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္၌ အလိုတူ အလိုပါျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၂) ဦးလံုးတြင္ သမီးမ်ားအား ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ ေပးစားထားၿပီး မ်ိဳးခ်စ္တရားေဟာ၍ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ဝံ့ျခင္းအား အံ့ၾသမိေၾကာင္း (၀၄.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ “Zaw Gyi” အေကာင့္ပိုင္႐ွင္မွ ေရးတင္ထားသည္။

(၃)      ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးဂါေက်း႐ြာမွအမ်ိဳးသမီးအား အစိုးရတပ္မေတာ္မွ လိင္အၾကမ္းဖက္ မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အမ်ိဳးသမီးအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၅) သိန္းေပးၿပီး က်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာေၾကာင္း (၀၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေစာင့္သား အေကာင့္ပိုင္႐ွင္မွ လုပ္ႀကံေရးသားခဲ့သည္။

(၄)      ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္သား (၄) ဦးမွ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးအား မုဒိမ္း က်င့္သတ္ျဖတ္သြားၿပီး နားကပ္ကိုပါ ျဖဳတ္ယူသြားေၾကာင္း (၀၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဝီးခရေ႐ႊရခုိင္ျပည္ အေကာင့္ပိုင္႐ွင္ႏွင့္ သူ႔ကၽြန္မခံ အာရကန္ အေကာင့္ပိုင္႐ွင္တို႔မွ လုပ္ႀကံေရးသားခဲ့သည္။

 

၃.၁.၆.            အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အလားအလာ

(၁)      NLD-အစိုးရသည္ အာဏာမရခ်ိန္တြင္ အာဏာ႐ွိသူအား ေဝဖန္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရ႐ွိ လာခ်ိန္၌ ယခင္အာဏာ႐ွိသူမ်ား က်င့္သံုးသည့္ လမ္းစဥ္အတိုင္း က်င့္သံုးေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝန္းမ်ားမွ ေဝဖန္လွ်က္႐ွိေနၾကသည္။

(၂)      ရခုိင္ျပည္မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ခုႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ အင္တာနက္ကန္႔သတ္မႈအား နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္မွ ျပန္႐ုပ္သိမ္းေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ လိုက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ NLD အစိုးရသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေကာင္းခ်င္ ေကာင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ လံုေလာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈ မေပးႏိုင္သည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ဆက္တိုက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း  အသံအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေမာင္ေဆာင္းခမွ ေျပာသည္။

၃.၁.၇.          ႏိုင္ငံေရး ပထဝီ

(၁)      (၀၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးအႀကံေပးႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတို႔သည္ ဖုန္းျဖင့္စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယ ႏွစ္ဖက္ တပ္မ်ား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေနသည့္ နယ္စပ္မွ ဆုတ္ခြါသြားခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း Times of India သတင္းစာႀကီး ၌ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ULA/AA ကို လက္နက္အင္အား ေငြအင္အား၊ အလံုးအရင္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ၎တို႔၏မဟာဗ်ဴဟာ ေ႐ွ႕တိုးေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေရးသားထားသည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးအတြက္ ႐ွင္းလင္းခ်က္ပါ႐ွိမွသာ ေရာင္း ဝယ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယမွသတင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းသည္ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးနည္းမ်ားအား ပိုမိုတင္းၾကပ္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္အားတုန္႔ျပန္လုိက္ပံုရေၾကာင္း Channel News Asia တြင္ ေရးသားထားသည္။ (၂၀.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အမ်ားဆံုးေနရာတခု ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏို္င္ငံပိုင္ ကပၸလီပင္လယ္ႏွင့္ နီကိုဘာကၽြန္းမ်ားအနီး၌ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ေရတပ္ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း (၂) ႏုိင္ငံ  သတင္းမ်ားမွထုတ္ျပန္ထားသည္။

(၂)      ေဒသတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွာလည္း သိသိသာသာ ျပင္းထန္ လာသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ႏွိမ္နင္းမႈႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာအား မေလးမစားလုပ္ေနျခင္းမ်ားသည္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္လာရ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ တ႐ုတ္၏စီးပြါးေရးမ်ားသည္ ျမန္မာအက်ိဳးထက္ တ႐ုတ္ အက်ိဳးစီးပြါးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေႂကြးထူလာေစေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တျဖည္းျဖည္းအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာအား ဆံုး႐ံႈးေစမည့္ ေခတ္သစ္ နည္းဗ်ဴဟာ ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အေမရိကန္ ယာယီ သံ႐ံုးတာဝန္ခံ George Sibley မွ ျမန္မာအေပၚ ဘယ္လို သက္ေရာက္မလဲဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါး ေရးသားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူမွလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔၏ ဦးစားေပး မူဝါဒကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားအား မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ လူသားဘံုအက်ိဳးစီးပြါးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရစီးေၾကာင္းအား အေလးမထားေၾကာင္း၊ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားအေျခစိုက္ အေမရိကန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအား နာမည္ဖ်က္ မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအား ေသြးခဲြရန္ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း (၁၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တုန္ျပန္႔ေျပာဆို သည္။ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲ ေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဘက္မလိုက္မူဝါဒအား က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ မံု႐ြာေအာင္႐ွင္မွ ေျပာသည္။

(၃)      အေမရိကန္၏ ဉာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တကၠဆက္စ္ျပည္နယ္၊ ဟူစတန္ၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးအားပိတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း၊ ခ်န္းဒူးၿမိဳ႕႐ွိ အေမရိကန္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုး၏ လိုင္စင္အား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

(၄)      တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔၏မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္မွ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ ဘက္သို႔ ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သြားသည့္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို လိုခ်င္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ ေနာက္လိုက္ မျဖစ္ေစခ်င္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး မေကာင္းျခင္း၊ ဘဂၤလီကိစၥအတြက္ ICJ ေခၚသည့္ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ အကာအကြယ္ကို လိုအပ္ေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းၾကားတြက္ ဖက္ဒရယ္ ေတာင္းသည္ကို ေပးမည့္ကိစၥ၌ပင္ တပ္ႏွင့္ NLD မညီၫြတ္ျခင္း၊ တခုတည္း ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္အတြက္ပင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အကူအညီႏွင့္ ဖိအားေပးမႈကို လိုအပ္ ေနျခင္းတို႔ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မီးစတဘက္၊ ေရမႈတ္တဘက္ ေပၚလစီ (ဝါ) ဘက္ေပါင္းစံု၊ အလႊာေပါင္းစံု ျဖန္႔က်က္ဆက္ဆံေရး ေပၚလစီသံုး၍ ျမန္မာအစိုးရကို သာမက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း (၀၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔ VOA သတင္းသံုးသပ္ခ်က္တြင္  သီေပါၿမိဳ႕နယ္ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းမွ ေျပာသည္။ (၀၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ ခါးပတ္လမ္း (BRI) စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ကိစၥအား ႐ုပ္သံမွတဆင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း (၁၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္သတင္း ဌာနမွ ေဖာ္ျပထားၿပီး  ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ (၂) ႏိုင္ငံလံုးမွ အားေပးေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သဝဏ္လႊာ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။

.. စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား

...           ULA/AA လႈပ္႐ွားမႈ

ULA/AA ဘက္မွ လက္ဦးမႈယူ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔႐ွိရသည္။

(၁)      ရခိုင္ျပည္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ထရိန္းေက်း႐ြာ၏ အေနာက္ဘက္မီတာ (၁၂၀၀)  အကြာ ေတာင္ၿပိဳ-ေမာင္ေတာ ကားလမ္းေပၚ႐ွိ ငွက္ေပ်ာေခ်ာင္းတံတားအား ULA/AA အဖြဲ႕မွ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲမႈ (၁) ႀကိမ္ (ULA မွ အစိုးရတပ္လက္ခ်က္ဟု ျငင္း)

(၂)      (၁၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိန္ခါလိန္ ရဲကင္းစခန္းအား တိုက္ခိုက္မႈ (၁) ႀကိမ္

(၃)      (၂၀.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳ (ခ်င္း) ေက်း႐ြာအနီး၌ အစိုးရ တပ္မေတာ္ ယာဥ္တန္းအား မိုင္းဆြဲတုိက္ခုိက္မႈ (၁) ႀကိမ္

(၄)      (၂၀.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၁း၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္းမေပၚ႐ွိ ရာေမာင္ တံတားႏွင့္ ကမ္းနီအၾကား ေတာင္ပုတ္ေက ေက်း႐ြာအနီးတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ ယာဥ္တန္းအား ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခုိက္မႈ (၁) ႀကိမ္

(၅)      (၁၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ေခါင္းေလာင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာ ေျမာက္ဘက္ (၁.၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ ေရလမ္းမွအင္အားျဖည့္ေနသည့္ အစိုးရတပ္အား တိုက္ခိုက္မႈ (၁) ႀကိမ္

(၆)      (၂၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါင္းေတာင္ယိုး ေက်း႐ြာအနီး႐ွိ ခမရ (၃၇၆) တပ္ရင္းအား တိုက္ခိုက္မႈ (၁) ႀကိမ္

(၇)      (၂၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ နရန္းေက်း႐ြာအနီး၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း (၁) ခုအား မိုင္းဆြဲတုိက္ခုိက္မႈ (၁) ႀကိမ္

၃.၂.၂.            ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈ

ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဘက္မွ လက္ဦးမႈယူ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္းေတြ႕႐ွိရသည္။

(၁)      (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မွ (၀၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔အထိ အစိုးတပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈ (၁၀) ရက္ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(၂)      ဇူလႈိင္လ ပထမပတ္အတြင္း အစိုးရတပ္မေတာ္မွ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒလက္ေခ်ာင္း၌ စစ္ဆင္ ေရးလုပ္မည္ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သည္။

(၃)      (၁၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္  ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌  အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ULA/AA အား စစ္ဆင္ေရးမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

(၄)      လံုၿခံဳေရးအရ အင္အား နည္းသည့္စခန္းမ်ားအား ျပန္လည္စုစည္းသည့္ အေနျဖင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္လွရဲကင္းစခန္းႏွင့္ သဇင္ၿမိဳင္ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည္။

၃.၂.၃.            ႏွစ္ဖက္  ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

အထက္ပါ လႈပ္႐ွားထိေတြ႕မႈမ်ားအျပင္ ႏွစ္ဖက္  ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕႐ွိရသည္။

(၁)      (၀၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း ကထီးလွေက်းရြာ အေ႐ွ႕ဘက္ ဦးေပေက်ာ္လမ္း၌ ထိေတြ႕မႈ (၁) ႀကိမ္

(၂)      (၁၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ေပၚ၌  တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၃)      (၁၂-၁၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ အင္းဒင္ေက်း႐ြာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုးတန္ေကာက္ေက်း႐ြာအၾကား ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ကားလမ္း အနီး၌္ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၄)      (၁၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ ေခ်ာင္ရည္ေက်း႐ြာအနီး၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္ (အစိုးရတပ္ဘက္မွ ျဖစ္ပြါးျခင္းမ႐ွိဟုျငင္း)

(၅)      (၁၆-၁၇-၁၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္း ေက်း႐ြာအနီး ေအာင္သာစည္ေက်း႐ြာ၊ ေသာင္းဒရားေက်း႐ြာႏွင့္ ထီးစြဲေက်း႐ြာအၾကား၌ တိုက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္ (၁၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္သံုး)

(၆)      (၂၀-၂၁-၂၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳ (ခ်င္း) ေက်း႐ြာ၏ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေ႐ွ႕ဘက္ေတာင္တန္းမ်ား၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၇)      (၂၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကဇူးကိုင္းေက်း႐ြာအနီး၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၈)      (၂၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းထက္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ခြဆုံ႐ြာႏွင့္ မင္း႐ြာအၾကား၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၉)      (၂၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သရဖီေက်း႐ြာအနီး၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၁၀)    (၂၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ကံ႐ြာႏွင့္ ေခါင္းေလာင္း႐ြာေဟာင္းအၾကား၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၁၁)    (၂၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ပြိဳင့္ (၈၂၅) ကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၁၂)    (၂၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ပိြဳင့္ (၉၂၈) ကုန္းပတ္ဝန္းက်င္၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၁၃)    (၂၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ပြိဳင့္ (၉၅၇) ပြိဳင့္၊ ပီေတာင္ အေ႐ွ႕ေတာင္ ဘက္ (၃.၇) ကီလိုမီတာ၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၁၄)    (၂၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းဗဟို (၉) အနီး႐ွိ အိုးပံုသာေက်း႐ြာ ဘက္၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္

(၁၅)    (၃၀.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ထမၼရာဇ္ေက်း႐ြာႏွင့္ အုတ္ဖိုကန္ေက်း႐ြာ အနီး႐ွိ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားနီကြင္း၌ တုိက္ပြဲ (၁) ႀကိမ္ (အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္သံုး)

၃.၂.၄.  ႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႔မႈႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ULA/AA မွ ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ကားလမ္းတြင္ တိုက္ခိုက္မႈ (၄) ႀကိမ္၊ ေရလမ္းတြင္ တိုက္ခိုက္မႈ (၁) ႀကိမ္၊ ေက်း႐ြာအနီးတြင္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအားမိုင္းဆြဲ တိုက္ခိုက္မႈ (၁) ႀကိမ္၊ ရဲကင္းစခန္းအား တိုက္ခိုက္မႈ (၁) ႀကိမ္၊ အေျခခ်တပ္ရင္းအား တိုက္ခိုက္မႈ (၁) ႀကိမ္ ႏွင့္ တံတားေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈ (၁) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး၊ က်န္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ (၁) ႀကိမ္၊ ေက်း႐ႊာမ်ားအနီးတဝိုက္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈ (၇) ႀကိမ္၊ ေတာတြင္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚ ေဒသ မ်ားတြင္ (၅) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားမွာ ပလက္ဝ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ျဖစ္ပြါး ခဲ့ၿပီး တံတားေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးမႈမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ တံတားေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ ပစ္ခတ္မႈမ႐ွိခဲ့ေပ။

၃.၂.၅.  ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ား

ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ULA/AA အဖြဲ႕သည္ ရပ္႐ြာမ်ားအား အေျချပဳၿပီး မိုင္းဆြဲ တိုက္ ခုိက္ျခင္း၊ ႐ြာထဲမွေန၍ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ႐ွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္ အရပ္ သားမ်ား ထိခိုက္ျခင္း ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (၁၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးမွလည္း ရခုိင္ျပည္ တိုက္ပြဲမ်ား၌ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ အရပ္သားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခုိက္ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း၊ ULA/AA သည္ အရပ္သားအသြင္ယူၿပီး တိုက္ခုိက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

တိုက္ပြဲအမ်ားစုတြင္ အစိုးရတပ္ဘက္မွ က်ဆံုးသူႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ အမ်ားအျပား႐ွိေၾကာင္း ULA/AA ဘက္မွ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္ရည္ေက်း႐ြာအနီး၌ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးမႈ မ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ခြဆံုနွင့္ မင္း႐ြာၾကား တိုက္ပြဲတြင္လည္း က်ဆံုးမႈ မ႐ွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုၿပီး မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳေက်း႐ြာအနီး တိုက္ပြဲ၌ ဖမ္းဆီးခံ ႐ွိ-မ႐ွိ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေတာင္ၿပိဳ-ေမာင္ေတာ ကားလမ္းေပၚ႐ွိ ငွက္ေပ်ာေခ်ာင္းတံတားအား မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲလ်က္႐ွိၾကၿပီး အစိုးရ ေရတပ္စခန္းမွ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ယူနန္ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္းအနီး၌ လက္နက္ႀကီးအခ်ိဳ႕က်ခဲ့ေၾကာင္း ULA/AA ၏ စြပ္စြဲခ်က္ သည္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

၃.၂.၆.  ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ULA/AA ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

(၀၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ကစၧပနဒီ တံတားအနီး၌ ULA/AA ႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူ (၂) ဦးႏွင့္ တပ္သားအဆင့္႐ွိသူ (၁) ဦးကို ဖမ္းဆီးကာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္၍ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။

(၁၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မအီၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္မွ  အမႊာညီအစ္ကို (၂) ဦးအား ႀကိဳးအေသး (၂) ေခ်ာင္းႏွင့္ ဘတ္ထရီ ဓာတ္ခဲ (၂) ခု ေတြ႕႐ွိရသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး မအီရဲစခန္း၏ အေနာက္ဘက္႐ွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားေနထိုင္သည့္ အေဆာင္မ်ားအထဲ၌ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

(၁၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ စိုင္ၿခံဳေက်း႐ြာမွ ဖမ္းဆီးခံရသူ (၂) ဦးအနက္ (၁) ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး က်န္ (၁) ဦးအား  ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ ထိန္းသိမ္းကာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ဟု သိရသည္။

(၁၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနံဒြိန္ေက်း႐ြာမွ  ညီအစ္ကို (၂) ဦးအား ULA/AA ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

(၂၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၁၈း၀၀) နာရီတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကံခ်ိဳင္ေက်း႐ြာမွ ေပါင္နက္ႀကီး ကၽြန္းသို႔ ေလွစီးလာသူ (၆) ဦးအနက္ (၄) ဦးအား ဖမ္ဆီးထားျပီး (၂) ဦးသည္  (၀၃.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔၊ သိုင္းေခ်ာင္းလမ္းဆံု၌ မိုင္းေဖာက္ခြဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ULA/AA အတြက္ ရိကၡာႏွင့္ ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံေပးေနသူမ်ားျဖစ္ကာ ယခု ေပါင္နက္ႀကီးကၽြန္းသို႔ လာေရာက္၍ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ လႈပ္႐ွားသြားလာမႈမ်ားအား စံုစမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ မွ ထုတ္ျပန္သည္။

(၂၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနံဒြိန္ေက်းရြာမွ အမ်ိဳးသမီး (၃) ဦးအား ULA/AA ကို ရိကၡာေထာက္ပံ့ေပးေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ထားသည္။

၃.၂.၇.  ထူးျခားခ်က္မ်ား

ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားဘက္မွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပင္လွ ရဲကင္းစခန္းႏွင့္ သဇင္ၿမိဳင္ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ယခင္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ရဟတ္ယာဥ္အျပင္ တိုက္ ေလယာဥ္မ်ားကို ႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္လတြင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းတိုက္နယ္ ေက်း႐ြာမ်ားၾကား တိုက္ပြဲႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ထမၼရာဇ္ေက်း႐ြာႏွင့္ အုတ္ဖိုကန္ေက်း႐ြာအနီးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္သာ ရဟတ္ယာဥ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

         အေနာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဖုန္းျမတ္အား နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီး (၄) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရခိုင္စစ္တိုင္းမွဴး  (၄) ဦးအထိ အေျပာင္း အလဲ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ULA/AA အေနျဖင့္ ယခင္လမ်ားတြင္ တဦးခ်င္းလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ တိုက္ခိုက္မႈ။ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ မိုင္းေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ။ ရဲကင္းစခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈကို အဓိကထားခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်ိန္ခါလိန္ ရဲကင္းစခန္းအျပင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါင္းေတာင္ယိုး ေက်း႐ြာအနီး႐ွိ ခမရ (၃၇၆) တပ္ရင္းအား တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းဗဟို (၉) အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။

.. လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ား

.၃.၁.          မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း   

(၁)     ယခင္က ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

(၁.၁)   ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျပကၡဒိန္သြားေရာင္းေနခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီး ခံရၿပီး ရကၡိတျပကၡဒိန္၌ ULA/AA ထူေထာင္သည့္ ေန႔စြဲပါ႐ိွသျဖင့္ မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည့္ လူငယ္ (၄) ဦးအထဲမွ (၂၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ (၃) ဦး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ထုတ္ေဝေရာင္းခ်သူ (၁) ဦးကို (၀၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာင္းျမေထာင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ထားသည္။

(၁.၂)   (၀၃.၁၂.၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ ၅ဝ (က)နဲ႔ နွင့္ ၅၂ (က) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲခံရကာ စစ္ေတြေထာင္၌ (၇) လၾကာ ေနခဲ့ရသည့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အငူေမာ္ ကုန္တန္းေက်း႐ြာမွ ေက်ာင္းဆရာ ဦးေက်ာ္ဆန္းနိုင္၊ အသက္ (၃၄) ႏွစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းစာေရး ကိုေနေဇာ္ထြန္း၊ အသက္ (၂၂) တို႔သည္ (၁၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ သက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အမႈမေျမာက္၍ ျပန္လြတ္လာေၾကာင္း မိသားစုမ်ားမွ ေျပာသည္။

(၁.၃)   (၀၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မအီၿမိဳ႕မွ ဖမ္းဆီးခံရသူ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ (ANP) ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးလြင္အား (၁၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

(၁.၄)   ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်း႐ြာမွ ULA/ AA ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဖမ္းဆီး ခံရသူ (၅) ဦး၏ အမႈအား (၂၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ တရား႐ုံးမွ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

(၁.၅)   (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကပ္သေျပေက်း႐ြာမွ ဖမ္းဆီးခံ ရသူ လူငယ္ (၉) ဦးထဲမွ (၂) ဦးကို (၀၄.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္  ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး (၇) ဦးကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းကာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။

(၁.၆)   (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝေက်း႐ြာမွ ဖမ္းဆီး ခံရသူ (၅) ဦးထဲမွ (၂) ဦးကို (၀၄.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

(၁.၇)   (၀၅.၀၄.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာ ပေလာင္ ေက်းရြာမွ ကိုေမာင္ေက်ာ္လိႈင္အား ယေန႔အခ်ိန္ထိ တရားစြဲဆိုမႈ မ႐ွိေသးဘဲ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ၫႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံေနရေၾကာင္းသိရသည္။

(၁.၈)   (၂၇.၀၅.၀၇) ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ အေဝးေျပးကား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေအးသန္းအား မိသားစုမ်ား အဆက္အသြယ္မရေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

(.)   (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်က္ေဖာက္ေက်း႐ြာမွ ဖမ္းဆီး ခံရသူ ကိုေနေအးဝင္းအား မိသားစုမ်ား အဆက္အသြယ္မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

(.၁၀) (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေဆာက္ေက်းရြာမွ ဖမ္းဆီး ခံရသူ ကိုေဇာ္မင္းထြန္း၊ အသက္ (၃၁) ႏွစ္အား မိသားစုမ်ား အဆက္အသြယ္ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

(၂)      ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

(၂.၁)   (၀၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ အလက္ေဈးရပ္ကြက္မွ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္မလႊတ္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

(၂.၂)   (၀၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဇင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ဖမ္းဆီး ခံရသူ (၄) ဦးအနက္ (၃) ဦးအား ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ကာ ကိုေမာင္ဝင္းႏိုင္အား ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ (၃၄) တပ္ရင္းသို႔ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ အဆက္ အသြယ္မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

(၂.၃)   (၂၉.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တရဘေက်းရြာအနီး မိုင္း ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာေက်းရြာမွ ဦးေအာင္လြင္စိုးအား (၀၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း စစ္ေဆးရန္ ေခၚယူသြားၿပီး  (၀၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔ တြင္လည္းေကာင္း၊ ၎ဇနီး၏ အစ္မျဖစ္သူ ေဒၚစိုးစိုးေမာ္အား (၀၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဦးေအာင္လြင္စိုးအား မိသားစုမ်ား အဆက္အသြယ္မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

(၂.၄)   (၀၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဇင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမွ ဖမ္းဆီးခံ ရသူ (၄) ဦးတြင္ (၂) ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

(၂.၅)   (၁၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ေခ်ာင္း ေက်း႐ြာမွ (၆) ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

(၂.၆)   (၁၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိန္ခါလိန္႐ြာမွ (၃) ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၿပီး (၁၄.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လြတ္လာသည္။

(၂.၇)   (၂၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကံခ်ိဳင္ေက်း႐ြာမွ (၂) ဦးဖမ္းဆီးခံ ခဲ့ရသည္။

(၂.၈)   (၂၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနံဒြိန္ ေက်း႐ြာမွ ဦးေမာင္ေထာင္အား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး  (၂၄.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လြတ္လာသည္။

(၂.၉)   (၂၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္ခေမာ္ ေက်း႐ြာမွ လူငယ္ (၃) ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေန႔တြင္ (၂) ဦး၊ (၂၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ (၁) ဦး ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္။

(၂.၁၀) ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ဇူလိုင္လအထိ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားၿပီးေနာက္ သတင္းမၾကားရ၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အဆက္ အသြယ္မရ ျဖစ္ေနသူ (၃၀) ဦးခန္႔႐ွိၿပီး ၎တို႔မွာ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာ ေက်း႐ြာမွ (၂)ဦး၊ ခ်က္ေဖာက္ေက်း႐ြာမွ (၁) ဦး၊ လမူးေမာ္စံျပေက်း႐ြာမွ (၁) ဦးျဖစ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဇင္ေခ်ာင္း ေက်း႐ြာမွ (၂) ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခါင္းတုတ္ေက်း႐ြာမွ (၂) ဦး၊ တင္းမေက်း႐ြာမွ (၁၈) ဦးႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳေက်း႐ြာမွ (၂) ဦး၊ ႏွင့္ နရမ္းေက်း႐ြာမွ (၂) ဦးတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးၿပီးလွ်င္ တရားဥပေဒအတုိင္း တရားစြဲဆိုသင့္ၿပီး သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား႐ွိလွ်င္လည္း တရား႐ံုးတြင္ ေျဖ႐ွင္းမည့္ ဥပေဒ ႐ွိေၾကာင္း ရေသ့တာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝ မွ ေျပာသည္။

(၃)     ယခင္က ULA/AA မွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

(၃.၁)   (၁၆.၀၇.၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာင္းဝေက်း႐ြာသား ခူမီး ခ်င္း အမ်ိဳးသား (၄) ဦးအား ကုလားတန္ျမစ္ ေၾကာင္းေပၚ႐ွိ တံတားေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မွအျပန္၌ ULA/AA မွ ဖမ္းသြားခဲ့မႈအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ (၀၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မိသားစုမ်ားမွ ေျပာၾကားသည္။

(၄)      ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ULA/AA မွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

(၄.၁)   (၂၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္မွ ပလက္ဝသို႔ ေရေၾကာင္းလမ္းအား ပိတ္ထား ေသာေၾကာင့္ ကုန္လမ္းမွလာေနသည့္ ခူမီးခ်င္းတိုင္းရင္းသား (၄) ဦးအား ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ငသ႐ိုင္းေက်း႐ြာ၌ ULA/AA မွ ဖမ္းသြားခဲ့သည္။

၃.၃.၂.           ၫႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိျခင္း     

(၁)     ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား

(၁.၁)   (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေဇာက္ေတာင္ေျခ႐ွိ အစိုးရ တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးရာမွ ျပန္လြတ္လာသူ ကိုေအာင္ႏိုင္စိုးသည္ ဖမ္းဆီးခံထားရခ်ိန္၌ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နံ႐ိုးမ်ားနာေနၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

(၂)     ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ၫႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ မႈမ်ား

(၂.၁)   (၀၂.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မအီၿမိဳ႕၊ ခ်က္ေဖာက္ေက်း႐ြာမွ ေနအိမ္၌ ဗံုးေတြ႕သည္ဟုဆိုကာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ ခံထားရေသာ ကိုေက်ာ္တင္ေအာင္သည္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳနယ္ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္တြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

(၂.၂.)  (၂၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ပါးေတာ္ေက်း႐ြာမွ ကိုထြန္းထြန္းဝင္း၊ အသက္ (၃၈) ႏွစ္အား ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ နရန္းေက်း႐ြာအနီးတြင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းတခုမွ ေခၚယူကာ ထိုးႀကိတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

 (၃)    ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ ထိိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ား

(၃.၁)   (၀၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ တန္းျမင့္ႀကီးေက်း႐ြာ၌ ျမန္မာ အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းတခုမွ ပစ္ခတ္ဝင္ေရာက္ လာေသာေၾကာင့္  ဦးသာလွေအာင္၊ အသက္ (၇၀) ႏွစ္၏ ေနာက္ေက်ာအား က်ည္ထိမွန္ခဲ့သည္။

(၃.၂)   (၁၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္႐ွိ အစိုးရ တပ္မေတာ္ စခန္းခ်ထားသည့္ ေတာင္ေပၚမွပစ္ခတ္သျဖင့္  ႐ြာေဟာင္းပိုင္း ရပ္ကြက္၌ ေနထိုင္သူ မနႏၵာဦး၊ အသက္ (၁၃) ႏွစ္၏ ညာဖက္ေျခသလုံးအား က်ည္ေဖာက္ထြက္ ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

(၃.၃)   (၁၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဗလေက်း႐ြာ၌ ျမန္မာ အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းတခုမွ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္၊ ေဒၚမသန္းဝင္း၊ အသက္ (၅ဝ) ႏွစ္၏ ဘယ္ဘက္ေျခသလုံးတြင္ က်ည္ရွပ္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေဒၚဦးသန္းခင္၊ အသက္ (၃၇) ႏွစ္၏ ညာဘက္လက္ေမာင္းသို႔ က်ည္ေဖာက္ဝင္ သြားခဲ့သည္။

(၃.၄)   (၁၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကဇုကိုင္းတံတားအနီး႐ွိ  အစိုးရ တပ္မေတာ္ လံုျခံဳေရးဂိတ္မွ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ျဖာ ေက်း႐ြာမွ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ စက္ေလွျဖင့္သြားသည့္ ဦးထြန္းထြန္းေခ်၊ အသက္ (၃၀) ႏွစ္၏ ဘယ္ဘက္လက္ဖ်ံႏွင့္ ဦးေခါင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚမူမူခိုင္၊ အသက္ (၄၂) ႏွစ္၏ ဦးေခါင္းတြင္လည္းေကာင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္စ ထိမွန္ခဲ့ သည္။

(၃.၅)   (၂၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းေတာင္ ေတာင္းတန္းေပၚ၌ ယာယီတပ္စြဲထားသည့္ အစိုးရတပ္မွ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ င/စ႐ုိင္းေခ်ာင္း၊ ေထာင့္ေခ်ေက်း႐ြာမွ ဦးထြန္းဝင္း၊ အသက္ (၄၅) ၏ ညာဘက္ေပါင္တြင္ က်ည္ ထိမွန္ခဲ့သည္။

(၃.၆)   (၂၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကဇူးကိုင္းေတာင္ေပၚ႐ွိ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ သဲကမ္းေထာင္း ေက်း႐ြာမွ ဦးေမာင္ေမာင္သန္း၊ အသက္ (၅၅) ႏွစ္၊ ဦးထြန္းထြန္းသိန္း၊ အသက္ (၃၁) ႏွစး၊ ကိုငလုံး၊ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ ႏွင့္ မေမလွေခ်၊ အသက္ (၂၀) ႏွစ္တို႔ ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

 (၄)    ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား

(၄.၁)   (၁၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိန္ခါလိန္ေက်း႐ြာသစ္ အတြင္း သို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲေသာေၾကာင့္ ဦးေမာင္ထြန္းဝင္း၊ အသက္ (၅၀) ႏွစ္၏ ေျခေထာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚဦးျမင့္ၾကည္၊ အသက္ (၄၁) ႏွစ္၏ လက္ေမာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေနဆန္းမင္း၊ အသက္ (၁၃) ႏွစ္၏ ရင္ဘတ္တြင္လည္းေကာင္း ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။

(၄.၂)   (၁၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္တန္းေက်း႐ြာမွ ေဒၚႏုစိန္၊ အသက္  (၆၆) ႏွစ္၏ ညာဖက္ေျခေထာက္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေသာင္းဒရား ေက်း႐ြာအနီး၌ လယ္ထြန္ေနသည့္ ဦးေက်ာ္သန္း၊ အသက္ (၄၈) ႏွစ္၏ ဘယ္ဘက္ တံေတာင္ဆစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဦးေမာင္ခင္လွ၊ အသက္ (၄၇) ႏွစ္၏ ညာဘက္ဒူးတြင္လည္းေကာင္း၊ ဦးေမာင္လွ၊ အသက္ (၃၉) ႏွစ္၏ ဝမ္းဗိုက္တြင္လည္းေကာင္း လက္နက္ႀကီး က်ည္စထိမွန္ခဲ့သည္။

(၄.၂)   (၂၀.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳ (ခ်င္း) ေက်း႐ြာအနီး၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးရာ ေဒၚမတင္ၾကည္၊ အသက္ (၄၃) ႏွစ္၏ ေနာက္ေက်ာသို႔ က်ည္ဆန္ထိမွန္ခဲ့သည္။ ခ်င္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအဖြဲ႕မွ ဆလိုင္း သိန္းျမင့္က မည္သည့္အဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္သည္ကို အတည္မျပဳႏိုင္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ပြဲႏွင့္ မသက္ဆိုင္ သူမ်ားအား မထိခိုက္ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ထိခိုက္မႈ႐ွိလွ်င္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈမ႐ွိဘဲ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲမႈသာ႐ွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

(၅)     ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း မိုင္းနင္းမိ၍ ထိိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား

(၅.၁)  (၂၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ိတ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမွ ဦးေမာင္တင္၊ အသက္ (၆၀) ႏွစ္အား လိုက္႐ွာစဥ္ မိုင္းထပ္မံေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဦးဆန္းဝင္း၊ အသက္ (၄၈) ႏွစ္သည္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရ႐ွိခဲ့သည္။

.၃.၃.          ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း  

(၁)     ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ေသဆံုးမႈမ်ား

(၁.၁)   (၁၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၃၄) ႏွင့္(၃၆) တို႔မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာသား ကိုစိုးျမင့္ထြန္း အသက္ (၃၇) ႏွစ္သည္  လည္ပင္း႐ိုးက်ိဳးကာ ေသနတ္ျဖင့္ ထုထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ၎၏ အေလာင္းအား ရဲစစ္ခ်က္ျဖင့္ ခြဲစိတ္ၿပီးမွ မိသားစုအား အေလာင္းအပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္မွ ၎သည္ ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး တဦးခ်င္းစီ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎သည္ ရဲစခန္း၌ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုးသြားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္မွဴးသန္းႏိုင္မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

(၂)     ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား

(၂.၁)   (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ေတာ-ေက်ာက္ျဖဴ ကား လမ္းအနီး တိုက္ပြဲတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုး သြားသူ ဦးႀကိဳးၾကာဥ၊ အသက္ (၆၇) သည္ တပ္မေတာ္ဖက္က ထုတ္ျပန္သည့္ အတိုင္း ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ဘဲ လယ္သမား တဦးသာျဖစ္သည္ဟု ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚပုၾကည္မွ ေျပာသည္။

()      ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား

(၃.၁)   (၀၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ကစၧပနဒီ တံတားအနီး၌ ေတြ႕႐ွိ သည့္ အမ်ိဳးသားတဦး၏ ေျခဖ်ားမွခါးအထိ႐ွိေသာ ညာဘက္ေပါင္ (၁) ေခ်ာင္း သည္ ပိုက္သည္ရပ္ကြက္မွ ဦးေက်ာ္လႈိင္ အသက္ (၃၁) ႏွစ္၏ ကိုယ္အစိတ္ အပုိင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  (၀၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း တခုမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစုေခ်မွ ေျပာသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားသည္ ေ႐ွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ေန သလိုခံစားေနရၿပီး မိမိ၏အသက္ကို လံုျခံဳမႈမ႐ွိသလို ခံစားရေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ေဒသခံမ်ား ယခုလိုအျဖစ္မ်ိဳးၾကံဳလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ခံ ကိုထြန္းခင္မွ ေျပာသည္။

(၃.၂)   (၁၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိန္ခါလိန္ေက်း႐ြာမွ ဦးေမာင္ထြန္းစိန္၊ အသက္ (၆၀) ႏွစ္အား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးသျဖင့္  ေနအိမ္တြင္ ပုန္းခို ေနစဥ္ အစိုးရတပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ေခၚယူ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူမွ ေျပာသည္။

(၄)      ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ULA/AA မွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား

(၄.၁)   (၀၅.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ တုန္းမ၀ေက်း႐ြာမွ ပိေခ်ာင္းႏွင့္ ငသ႐ိုင္း ေက်း႐ြာဘက္သို႔ ဆန္႐ွာေဖြရန္သြားသည့္ ဦးလွေက်ာ္၊ အသက္ (၆၂) ႏွစ္အား ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ  (၂) ဦးမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး (၁၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အေလာင္းအား ေတြ႕႐ွိခဲ့သျဖင့္ ၎တို႔၏စခန္းေနရာအား သိမည္စိုးရမ္၍ သတ္ ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္  မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မဆို တိုက္ပြဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္သည့္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ားအား လက္လြတ္ စပယ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ခူမီးခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားေရးရာ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏႈိင္းေရးေကာင္စီမွ ၫႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းေစာျမမွ ေျပာ သည္။

(၄.၂)   (၂၃.၀၅.၂၀) ေန႔တြင္ ULA/AA မွ ဖမ္းဆီးသြားသည့္ ALP/ALA အဖြဲ႕ဝင္ (၂) ဦးအား သတ္ျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း (၂၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ALP တာဝန္႐ွိ သူ တဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

(၅)     ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား

(၁၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ေပၚ၌  တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးရာမွ လက္နက္က်ည္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္  ႐ြာေဟာင္းပိုင္းရပ္ကြက္႐ွိ ဦးေရႊသာ၊ အသက္ (၇၅) ႏွစ္၏ ဘယ္ဖက္ရင္အုံ ေအာက္နားသို႔ က်ည္ထိမွန္ေသဆံုးသြားသည္။

()      ၂၀၂၀  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း မိုင္းနင္းမိ၍ ေသဆံုးမႈမ်ား

(၆.၁)   (၀၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ င/ေတာက္တူေခ် ေက်း႐ြာမွ ဦးဦးေက်ာ္သန္း၊ အသက္ (၆၆) ႏွစ္သည္ ႏြားေက်ာင္းေနခ်ိန္ မိုင္းနင္းမိသျဖင့္ ေသဆံုးသြားသည္။

(၆.၂)   (၂၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ိတ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာမွ ဦးေမာင္တင္၊ အသက္ (၆၀) ႏွစ္သည္  ဥယာဥ္ျခံသို႔ ဒညႇင္းသီးခူးရန္သြားစဥ္ မိုင္းနင္းမိ ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားျပီး ၎အား လိုက္႐ွာစဥ္ အနီးမွမိုင္း ထပ္မံ ေပါက္ကြဲ မႈေၾကာင့္ ကဇူးကိုင္းေက်း႐ြာမွ ကိုဆူပါေခ်၊ အသက္ (၂၈) ႏွစ္လည္း ေသဆံုး ခဲ့သည္။

.၃.၄.          ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း

(၁)      (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္ေခ်ာင္းအတြင္း သြားလာေနသည့္ ဟြန္ဒါစက္ေလွ (၁၃၉) စီးကို ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္အား အပ္ႏွံထားရသည္။

(၂)      (၀၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မူစဲကၽြန္း၊  ေျခရာေတာ္ေက်း႐ြာ႐ွိ ေနအိမ္ (၃၁) ေဆာင္အား ေဖာက္ထြင္းခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္သြားကာ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

(၃)      (၁၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိန္ခါလီေက်း႐ြာသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာ သည့္ အစိုးရ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ဦးေမာင္ထြန္းစိန္၏ ေစ်းဆုိင္ခန္းကို ေဖာက္ထြင္းကာ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တျခားပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။

.၃.၅.          လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း

(၁)      NLD အစုိးရလက္ထက္ (၄) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ သျဖင့္ တရားစြဲခံရသူ (၁၀၅၁) ဦး႐ွိၿပီး တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း (၅၃၉) မႈ ႐ွိေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည္။ ထိုသို႔ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ အမႈမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္း၊စု၊စီ၊ ႏိုင္လြတ္လံု၊ မတရားအသင္းမ်ား အက္၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရးစသည့္ ဥပေဒပုဒ္မတို႔အျပင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ တို႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ႐ွိသည္။

(၂)      ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အင္တာနက္ ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားအား ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ႐ံုးခ်ိန္းမလာသူမ်ားအား တရားခံေျပးအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။

(၃)      အင္တာနက္အသံုးျပဳကာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးသားျခင္း၊ ULA/AA အဖြဲ႕မွ မိုဘိုင္းလ္ အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳၿပီး ဖုန္းျဖင့္ မိုင္း ေထာင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အင္တာနက္ ျဖတ္ထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမႈ ေလ်ာ့မသြားသည့္အျပင္ ထိခိုက္ ေသဆံုးမႈမ်ားလာၿပီး လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ လႈံေဆာ္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့မသြား ေသာေၾကာင့္ အသံအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေမာင္ေဆာင္းခမွ ေျပာသည္။ ရခုိင္ျပည္မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ခုႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ အင္တာနက္ကန္႔သတ္မႈအား နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မွ ျပန္႐ုပ္သိမ္းေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍လည္း NLD အစိုးရသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေကာင္းခ်င္ေကာင္း လိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ လံုေလာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈ မေပးႏိုင္သည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ဆက္တိုက္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္းလည္း သူကဆိုသည္။

(၄)      ခ်င္းစစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား အေရးေပၚကူညီေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မတီ (RRCCI) မွ မိုင္နန္းေဝအား ထမင္းဝေအာင္စားထား၊ မၾကာမီ ငရဲသို႔ ပို႔ေပးမည္ဟုဆိုကာ တယ္လီဖုန္း၊ အင္တာနက္ Messenger တို႔မွ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ခံေနရသျဖင့္  မိမိတို႔ေဒသ၌ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါး ေနသည့္အတြက္ ဒုကၡေရာက္ ေနရသည္ ကို ယခုလိုေျပာခြင့္မ႐ွိဘူးလားဟု ULA/AA သို႔ ေမးခ်င္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

.၃.၆.          လြတ္လပ္စြာ လႈပ္႐ွားသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း

(၁)      ပလက္ဝၿမိဳ႕အထက္႐ွိ ျမစ္ကမ္းေဘး၌ ဂိတ္ခ်တပ္စြဲထားသည့္ တပ္မ (၁၁) လက္ ေအာက္ခံ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းမွစ၍ ကုလားတန္ျမစ္အတြင္း သြားလာေနေသာ ခရီးသြားစက္ေလွမ်ားအား အစိုးရပိုင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္တာဝန္႐ွိသူမ်ား အား တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားကာ ခရီးသြားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပစ္ခတ္ေနသျဖင့္ ၿမိဳ႕အထက္ပိုင္း ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ လူဦးေရ (၅ဝဝ) ခန႔္ ပလက္ဝၿမိဳ႕၌ ေသာင္တင္ေနၾကသည္။

(၂)      အလားတူပင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကဇုကိုင္းတံတားအနီး႐ွိ  အစိုးရ တပ္မေတာ္လံုျခံဳေရးဂိတ္မွ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ေရေၾကာင္းခရီးသြားလာသည့္ စက္ေလွမ်ားအား ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္ေခ်ာင္းအတြင္း သြားလာေနသည့္ ဟြန္ဒါစက္ေလွ (၁၃၉) စီးကို သိမ္းဆည္းထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမွာ သြာလာေရး အခက္အခဲ ျဖစ္ေန ၾကသည္။

(၃)      တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနသည့္ ဧရိယာအတြင္းမွ လူနာမ်ားအား သယ္ယူရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာသြားရၿပီး အေရးေပၚ အေျခအေနျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ညဥ့္အခ်ိန္ျဖတ္သန္း သြားလာခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ အကူအညီေပးသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လမ္းခရီး၌ အသက္ အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ေနရၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရ လူနာမ်ား အတြက္လည္း စိုးရိမ္ေနၾကရသည္။

(၄) စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားသို႔ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းရန္သြားသည့္ လမ္းခရီး ၌လည္း အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကရသည္။

.၃.၇.          အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္းျခင္း

(၁)      (၀၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းတခုမွ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ တန္းျမင့္ႀကီး ေက်း႐ြာသား ဦးေမာင္ေက်ာ္ႏု၊ အသက္ (၇၀) ႏွစ္၊ ဦးေ႐ႊစိန္ခိုင္၊ အသက္ (၅၀) ႏွစ္ႏွင့္ ဦးစံေ႐ႊခိုင္၊ အသက္ (၅၂) ႏွစ္တို႔ကို ငမဲျပင္ေက်း႐ြာဘက္သို႔ လမ္းျပအျဖစ္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။

(၂)      (၁၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ြာေဟာင္းေတာ႐ြာမွ (၇) တန္းေက်ာင္းသား ေမာင္ေနမ်ိဳးသူ၊ အသက္ (၁၃) ႏွစ္ႏွင့္ (၉) တန္း ေက်ာင္းသား ေမာင္စိုးေက်ာ္၊ အသက္ (၁၆) ႏွစ္တို႔အား အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း တခုမွလမ္းျပအျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ သည္။

၃.၃.၈.            အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း

(၁)      (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မူစဲကၽြန္း၊ ဦးဂါေက်း႐ြာမွ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးအား အစိုးရတပ္မေတာ္သား (၃) ဦးမွ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း (၀၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔ တြင္ ကာယကံ႐ွင္ အမ်ိဳးသမီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီး (၁၀.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ အမႈဖြင့္ထားသည္။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူလူထု အထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာၿပီး ဥပေဒတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မမွန္မကန္ တိုင္ၾကားပါက ဥပေဒအတိုင္း ဆက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီမွ ေျပာသည္။ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈရ႐ွိေရး အတြက္ ရခိုင္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း (၁၂၁) ဖြဲ႕မွ (၂၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ 

.၄.   စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

.၄.၁.          စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရႏွင့္ စခန္း အတိုးအေလ်ာ့ ‘    

(၁)      (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ေျခ (၅၀၀) ခန္႔႐ွိသည့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးဂါေက်း႐ြာ ထဲသို႔ အစိုးရတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ထြန္ယက္ေနဆဲ လယ္ယာလုပ္ငန္း ခြင္မ်ားႏွင့္ ကြၽဲ၊ ႏြား တိရစၧာန္မ်ား ပါပစ္ထားၿပီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္ေနရသည္။

(၂)      အစိုးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရးျပဳလုပ္မည္ ထုတ္ျပန္ေသာေၾကာင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းတုိက္နယ္မွ ေက်း႐ြာေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္၊ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း မ်ား ေသနတ္ပစ္ခတ္ ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ႀကိမ္သာေက်း႐ြာအနီးရွိ ေက်း႐ြာ (၆) ႐ြာႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း မူစဲကမ္းေဒသမွ ေက်း႐ြာ (၅) ႐ြာခန္႔မွ (၁) ပတ္အတြင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၃၀၀၀၀) ေက်ာ္သည္ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ခိုလံုေနၾက ရသည္။

(၃)      (၀၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္  အစိုးရတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ တန္းျမင့္ႀကီးေက်း႐ြာသို႔ ပစ္ခတ္ဝင္ေရာက္လာၿပီး (၀၄.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕နယ္၊ ငမဲျပင္ေက်း႐ြာအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ကၽြဲတဲ၊ ခေမာင္းတက္၊ ငမဲျပင္၊ တန္းျမင့္ႀကီးႏွင့္ ပါးေတာ္ေက်း႐ြာတို႔မွ ေဒသခံ (၅ဝဝဝ) ခန္႔သည္ မင္းျပားၿမိဳ႕ေပၚ၊ ၾကက္မေက်၊ ၿခိတ္ေတာင္၊ ငပုကြႏွင့္ လက္သန္းေခ် ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေနၾက ရသည္။

(၄)      (၁၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္  အစိုးရတပ္မေတာ္ဖက္မွ ပစ္ခတ္ေနေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ား ေက်း႐ြာအနီးသို႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲေသာေၾကာင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒံုးပိုက္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ (၁၀၀၀) ေက်ာ္သည္ နီးစပ္ရာေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေနၾကသည္။

(၅)      (၁၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္  ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုးတန္ေကာက္ေက်း႐ြာအနီး အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနေသာေၾကာင့္ အိမ္ေျခ (၁၄၂) ေဆာင္ႏွင့္ လူဦးေရ (၆၅ဝ) ေက်ာ္သည္ ဒုံးပိုက္၊ ဆင္ပိုက္၊ ေအာင္ဗလ၊ ေအာင္ဆိတ္၊ အငူေမာ္ကုန္တန္း၊ ေလာင္းေခ်ာင္းႏွင့္ သံေခ်ာင္းေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။

(၆)      (၁၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိန္ခါလိန္ေက်း႐ြာႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုးတန္ေကာက္ေက်း႐ြာအနီး၌ အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာ၊ ကိုးတန္ေကာက္၊ အင္းဒင္ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံ (၃၀၀၀) ေက်ာ္သည္ ေမာင္ေတာ၊ စစ္ေတြႏွင့္ နီးစပ္ရာေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။

(၇)      (၁၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းတိုက္နယ္႐ွိ ေက်း႐ြာ မ်ားအနီး၌ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးရာမွ လက္နက္ ႀကီးက်ည္မ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လိုင္ဂြင္ေက်း႐ြာသား (၃၀၀) ေက်ာ္သည္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ၾသရမေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။

(၈)      (၁၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕မနယ္၊  ေတာင္တိုက္ေက်း႐ြာႏွင့္ ငလပ္႐ြာေဟာင္း (မူဆလင္) ေက်း႐ြာအၾကား၌ မိုင္း(၃) ႀကိမ္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြါးၿပီး ပစ္ခတ္သံမ်ား ၾကားရ သျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္မည္စိုးရိမ္၍ ေတာင္တိုက္ေက်း႐ြာသား (၃၀) ခန္႔သည္ ေတာင္တိုက္ ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ (၃ဝ) ခန္႔သည္ ေခါင္းေလာင္း ေက်း႐ြာႏွင့္ ၾကမ္းတိုက္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကရသည္။  မင္းျပားၿမိဳ႕၊ ဦးစိုးတင့္ရပ္ကြက္မွ ေဒသခံတခ်ိဳ႕လည္း စစ္ေဘး ေ႐ွာင္ေနရသည္။

(၉)      (၂၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကဇူးကိုင္းေတာင္ေပၚ႐ွိ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္းမ႐ွိဘဲ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ အိမ္ေျခ (၈၀) ႐ွိသည့္ ကဇူးကိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စု သဲကမ္းေထာင္းေက်း႐ြာထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္ (၂) လံုးက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္  ေက်း႐ြာသားမ်ားသည္။ နီးစပ္ရာသို႔ ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။

(၁၀)    အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔အၾကား တုိက္ပြဲကာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္၌ စစ္ေဘး ေ႐ွာင္ ဦးေရ (၁၉၀၇၀၈) ဦး႐ွိေၾကာင္း (၀၇.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား မ်ိဳးႏြယ္အစည္းအ႐ုံး (REC/Rakhine Ethnics Congress) မွ ထုတ္ျပန္သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စခန္းတြင္ေနထိုင္သူ မိသားစု (၁၅၅၆၆) စု၊ လူဦးေရ (၆၂၁၃၇) (က်ား ၂၇၅၃ဝ၊ မ ၃၄၆ဝ၇) ဦး႐ွိၿပီး ျပင္ပတြင္ေနထိုင္သူ (၁၂၈၅၇၁) ဦး ႐ွိေၾကာင္းပါ႐ွိသည္။

.၄.၂.          စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး

(၁)     စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနသူမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလႉ႐ွင္မ်ားကို အားကိုးေနရၿပီး  အလႉ႐ွင္မ်ားမေရာက္ပါက ဝင္ေငြရ႐ွိရန္ အလုပ္အကိုင္ လိုအပ္ေနသည္။

(၂)     ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္႐ွိ တိမ္ညိဳစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းအား ေရနစ္ျမဳပ္မႈ ႀကဳံရပါက နီးစပ္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ရန္ စီစဥ္ေနရသည္။

(၃)     ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ ၿမိဳ႕ဦးေဂါင္းေက်ာင္း၌ စစ္ေဘးေ႐ွာင္အိမ္ေထာင္စု အိမ္ေထာင္စု (၁၆၀) ေက်ာ္အထိ တိုးလာသည့္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ ထိုစခန္း တြင္ အိမ္သာႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၿပီး မိုးရာသီျဖစ္၍ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ ေစာင္မ်ား လုိအပ္ေနသည္။

(၄)      ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္းစစ္ေဘးေရွာင္စခန္း၌ စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရ (၂၆၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

(၅)      ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၾသရမေက်းရြာ႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းတြင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ လိုင္ဂြင္၊ ႏြားတင္ကုတ္၊ ေက်ာက္တန္းႏွင့္ ေအာင္သာစည္ ေက်း႐ြာတို႔မွ ထြက္ေျပး ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၂ဝဝ) ေက်ာ္အတြက္ အေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာမ်ား လိုအပ္ေနသည္။

(၆)      ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (အငူေမာ္) ကုန္တန္းေက်း႐ြာသို႔ ထြက္ေျပးေရာက္႐ွိေနသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၇၀၀) ခန္႔အတြက္ ျခင္ေထာင္၊ ေစာင္ႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ား အေရးေပၚလိုအပ္ေနသည္။

(၇)      ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ ေစတီေတာင္ အေနာက္ျခမ္းစစ္ေရွာင္စခန္း၌ ကေလးငယ္မ်ား စြာ႐ွိၿပီး အိမ္သာမရွိသျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲ ေၾကာင္းသိရသည္။

(၈)      ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဆာက္လုပ္ထားသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ား၌ လူဦးေရ တိုးလာ ေသာေၾကာင့္ ေနရာၾကပ္တည္းသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားျပန္ဖြင့္မည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အစိုးရမွေဆာက္လုပ္ေပးသည့္ စခန္းမ်ားသည္ ေနရပ္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးသျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ အဆင္မေျပသည့္ေသာ္လည္း ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ အစုိးရမွ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ယာယီ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း (၆) ခုတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရ (၂၀၀၀) ခန္႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနထုိင္ၾကရသည္။

(၉)      (၀၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရက္ေခ်ာင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းအတြင္းသို႔ မိုးအဆက္မျပတ္ ႐ြာၿပီး ေရဝင္ေရာက္ နစ္ျမဳပ္လာေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စု (၁၀၀) ေက်ာ္ကို နီးစပ္ရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထားရၿပီး စားနတ္ရိကၡာအခ်ိဳ႕လည္း ေရထဲပါသြားသည့္အတြက္ အခက္အခဲ ၾကံဳေနရသည္။

(၁၀)    အမ္းၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ  အစိုးရစီစဥ္ေပးထားေသာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း (၂) ခုတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၁၅၀၀) ေက်ာ္ေနထိုင္ေနၿပီး  လူမဆန္႔ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ  ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အိမ္၊ ေျမေနရာငွားရမ္း ေနထိုင္ေနရသည့္ ဒုကၡသည္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္႐ွိၿပီး ၎တို႔အတြက္  အကူအညီအေထာက္အပံ့ မရေသာေၾကာင့္  စားဝတ္ ေနေရး အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ ေနရ သည္။ စခန္းျပင္ပ၌ ေနထိုင္သူမ်ားထဲတြင္ အကူအညီ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသူ မ်ားအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကူညီေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စည္ပင္ သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္မွ ေျပာသည္။

(၁၁)    ရခိုင္ျပည္အတြင္း႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ား၌ အစိုးရ၊ ပရဟိတႏွင့္ လူမႈကူညီေရး အသင္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားျပတ္လပ္ကာ အခက္အခဲ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ လႉဒါန္းရန္ Colourless လူမႈကူညီေရး အသင္းမွ အရံဆန္အိတ္ (၄၅၀) သိုေလွာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(၁၂)    ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရျဖဴကန္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းသို႔ (၀၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ (၅၀၀) ေက်ာ္ လာေရာက္ ေနထိုင္ေနၿပီး  ကမ႓ာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) က စားေသာက္ကုန္ အခ်ိဳ႕ ေထာက္ပံ့မႈ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရေထာက္ပံ့ေပးမႈ မ႐ွိေၾကာင္း စခန္းတာဝန္ခံ ဦးေမာင္ေအးေ႐ႊမွ ေျပာသည္။

(၁၃)    (၂၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ မူဆလင္ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္အေနျဖင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလႉေငြ (၃) သိန္းက်ပ္ လႉဒါန္းခဲ့သည္။

(၁၄)    (၂၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ွိ ဟိႏၵဴဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထံမွ စစ္ေတြျမိဳ႕႐ွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္း၌ ခိုလႈံေနၾကသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တေက်ာင္းလွ်င္ ဆန္ (၅) အိတ္ႏွင့္ ဆီ(၁၀) ပိႆာ လႉဒါန္းခဲ့သည္။

(၁၅)    သမိုင္းပါေမာကၡေဒါက္တာေအးခ်မ္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ စစ္ေတြ၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္႐ွိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအား  ဆန္ (၁၃၄ဝ) အိတ္ ႏွင့္ ဆီ (၂၂ဝဝ) ပိႆာအား ပထမအအႀကိမ္ သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ၿပီး  အမ္း၊ ေျမပုံ၊ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဒုတိယအႀကိမ္ လႉဒါန္းရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္းသိရသည္။

 ၃.၄.၃. စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး

()     မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ အမ္းသား႐ြာစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းႏွင့္ ေသကန္စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္း(၂) ခုတြင္႐ွိသည့္ လူဦးေရ (၁၅၀၀) ေက်ာ္သည္ ျခင္ေထာင္ မ႐ွိေသာေၾကာင့္ တဲအိမ္ ေအာက္၌ မီးေမႊးကာအိပ္ေနၾကရၿပီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

()     ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ တိမ္ညိဳစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း၊ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျမတ္လွဲ စစ္ေဘး ေ႐ွာင္စခန္းႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးေတာင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းတြင္ ျခင္ေထာင္မ်ား မ႐ွိသည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္က႐ွိသည့္ ျခင္ေထာင္အစုတ္အၿပဲမ်ားကို ဖာေထး အသုံးျပဳ ေနၾကရၿပီး ႐ွိသည့္လူဦးေရႏွင့္ ျခင္ေထာင္မ်ား မေလာက္ျဖစ္ေနကာ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားမွလည္း လာေရာက္ေပးအပ္ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

()     (၂၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔အထိ ရ႐ွိေသာ သတင္းအရ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္႐ွိ လက္ေကာက္ေစ်း စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ဦးေဂါင္းေက်ာင္းတြင္ လူဦးေရ (၆၀) ခန္႔ႏွင့္ တိမ္ညိဳစခန္းတြင္ လည္း တုပ္ေကြးျဖစ္ပြါးေနၿပီး ျခင္ေထာင္မ်ား လံုေလာက္စြာမ႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

.၄.၄.          စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ လံုျခံဳေရး  

(၁)      ရခိုင္ျပည္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ULA/AA တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးေနရ သည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ပါဝင္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  အျခားသူမ်ားထက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေရခ်ိဳးရသည္ ကအစ လံုျခံဳမႈမ႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

()     ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ယိုးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ႐ွိ ေက်း႐ြာသားမ်ားသည္  ၎တို႔၏ ေဒသမ်ား တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္းမ႐ွိေတာ့သည့္အတြက္ ေနရပ္သို႔ျပန္ခ်င္ ေနၾကေသာ္လည္း ေတာ ေတာင္ကိုမွီခိုကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရေသာေၾကာင့္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္႐ွိသျဖင့္ မျပန္ရဘဲ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

()     (၁၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိန္ခါလီ႐ြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးၿပီးေနာက္  တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းသည္ ေက်း႐ြာအတြင္းသို႔  ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ (၁) ဦးေသဆုံးကာ (၃) ဦးဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး သက္ႀကီး႐ြယ္အို (၉) ဦး ပိတ္မိေနသျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သြားေရာက္ကယ္ထုတ္ခဲ့ကာ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအား အာမခံျဖင့္ ျပန္ထုတ္ခဲ့ရသည္။

၃.၄.၅. စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ ပညာေရး  

(၁)      စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား႐ွိ ေက်ာင္းသား (၁၃ဝဝ) ခန္႔မွ အမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းအပ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံနိုင္ ခဲ့ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။ ပညာထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား တခ်ိဳ႕လည္း အေထြေထြအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေနရသည္။

(၂)      တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ခံထားရကာ ပစၥည္းမ်ားသယ္မရသျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆမီးၿမိဳ႕၌႐ွိသည့္  စစ္ေဘးေ႐ွာင္ေက်ာင္းသား (၁၅၀၀) ေက်ာ္အတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ တျခားေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔စရိတ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပး ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွ ေျပာသည္။

(၃)      ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား၌ ေက်ာင္သား/သူ စုစုေပါင္း (၅၀၃) ဦးသည္ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲ႐ွိေန ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပထားေသာ္လည္း ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားမႈ မ႐ွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။

(၄)      တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားထြက္ေျပေနရသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေက်ာင္မ်ား ျပန္မဖြင့္ ႏိုင္ေသာ္လည္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း၌ ေရာက္႐ွိေနသည့္ ကေလးမ်ားအား ၎တို႔ ေရာက္ေနသည့္ အနီးဆံုးေနရာမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးရန္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးတင္သိန္းမွ ေျပာသည္။

.၅. အေထြေထြ လူမႈစီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား

.၅.၁         စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး

(၁)      (၂၇.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးလက္ေခ်ာင္း ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း႐ွိ ေဒသခံ မ်ား၏ ဟြန္ဒါစက္ေလွငယ္မ်ားကို အစိုးရတပ္မေတာ္ထံ အပ္ႏွံထားရၿပီး  သြားလာခြင့္ မျပဳသျဖင့္ ေရေၾကာင္းကို အားထားကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနရသည့္ ေက်းရြာေပါင္း (၂ဝ) နီးပါးမွ ေဒသခံ မ်ားသည္ ခရီးသြားလာရ ခက္ခဲလ်က္ရွိၿပီး စား၊ ဝတ္၊ ေနေရးလည္း ခက္အခဲႀကံဳေနရသည္။  ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနသူမ်ားအား အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေဆးမွဴး မ်ား ထံလာျပရန္ ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း မသြားရဲေၾကာင္းႏွင့္ သြားရန္ စက္ေလွလည္းမ႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

(၂)      စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ွိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအား အကန္႕အသတ္မ႐ွိ ရပ္နားထား ေသာ ေၾကာင့္ အေျခခံအလုပ္သမား (၄၀၀) ခန္႔သည္ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အခက္အခဲၾကံဳေန ရသည္။

(၃)      တိုက္ပြဲမ်ားအျပင္ ငါး႐ွာ၊ ဟင္းခူးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ မိုင္းထိေသာေၾကာင့္ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရမႈ မ်ား႐ွိေနသျဖင့္ ေတာ၊ ေတာင္ကို မွီခိုကာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ေနရေသာ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ ဒိုင္းနက္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး အခက္အခဲႀကံဳေနရၿပီး တခ်ိဳ႕သည္ နီးစပ္ရာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္း ေ႐ြ႕ ေနထိုင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

.၅.၂.          က်န္းမာေရး

(၁)      ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အထက္ပိုင္း႐ွိ ေက်း႐ြာေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္မွ ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕သည္ ငွက္ဖ်ား၊ တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြါးမႈမ်ား႐ွိေသာ္လည္း ဝယ္ေသာက္စရာ ေဆးမ႐ွိ ျဖစ္ေနၿပီး က်န္းမာေရး မေကာင္းသူ မ်ားျပားလာေနေသာေၾကာင့္  ေဆးဝါးမ်ား လိုအပ္ေနသည္။ ဇူလိုင္လ ပထမအပတ္တြင္ ဒလက္ေမေက်း႐ြာသား (၂၀) ဦးခန္႔သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြါးခဲ့သျဖင့္ ပလက္ဝမွ ေဆးဝါးမ်ားသယ္ယူလာစဥ္ ႐ုပ္ဝေက်း႐ြာအနီး႐ွိ အစိုးရ တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ စစ္ေဆးသိမ္းဆည္း မႈမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး ေဆးဝါးသယ္ယူခြင့္ တားျမစ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ခ်င္းျပည္ နယ္အစိုးအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္စက္မႈ၊ လက္မႈဝန္ႀကီးမွ ဦးစိုးထက္ကမူ အျခားေနရာသို႔ ေရာက္သြားမည္ကိုစိုးရိမ္္၍ ကန္႔သတ္ ထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

(၂)      ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ႐ွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါေရာက္႐ွိေနၿပီး မိုးသည္း ထန္ကာ ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ အေျခအေန ပိုးဆိုးလာ ႏိုင္ၿပီး စခန္းေနထိုင္ သူမ်ား စိုးရိမ္ေနၾကေသာ္လည္း   ယခုအခ်ိန္ထိ  ေရာဂါ ထပ္မံ ကူးစက္မႈ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအား မရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ (၂၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔ထိ ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္နိုင္ငံ တြင္ ကို႐ိုနာေရာဂါပိုးေတြ႕႐ွိ သူ (၂၂၉၁၈၅) ဦး႐ွိၿပီး ျပန္လည္ သက္သာေကာင္းမြန္လာသူ (၁၂၇၄၁၄) ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ (၃ဝဝဝ) ဦး ႐ွိသြားၿပီျဖစ္သသည္။

(၃)      ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသည့္ လူနာအမွတ္စဥ္ (၃၂၅) ႏွင့္ လူနာအမွတ္စဥ္ (၃၂၆) တို႔၌ က႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးေတြ႕႐ွိရေၾကာင္း (၁၀.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔ တြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။

(၄) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္မွျပန္ဝင္လာသူ အသက္ (၃၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတဦးတြင္ ကို႐ိုနာေရာဂါပိုးေတြ႕႐ွိရေၾကာင္း (၂၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

(၅)      ရခိုင္ျပည္သို႔ ျပည္တြင္းမွျပန္လာသူမ်ားကို Quarantine မထားေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(၆)      (၁၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၌ ေဆးကုသမႈခံယူေန သည့္ လူနာအမွတ္ (၂၉၂) အမ်ိဳးသားအား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

(၇)      (၁၄.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေပါက္ဝ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ၌ ကြာရန္တင္း ဝင္ေနသည့္ ေရာင္စုံေက်း႐ြာသား ကိုဗစ္ေစာင့္ၾကည့္လူနာ (၁) ဦးေသဆုံး သြားသည္။

(၈)      ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး သဟဇာတျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕(CDNH) မွ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ စာသင္ေက်ာင္း (၁၃) ေက်ာင္း အတြက္ ကိုဗစ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္လံုး ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး လႉဒါန္းရန္ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။

(၉) က႐ိုနာဗိုင္းရပ္ေရာဂါပိုး စစ္ေဆးသည့္စက္ေပးေဝေရးအတြက္  ျမန္မာတနိုင္ငံလုံး မွ ဦးစားေပး ၿမိဳ႕နယ္ (၁ဝ) ခုတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေဆး႐ုံႀကီးအား ထည့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ (၂)  လအတြင္း စက္ေရာက္႐ွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးနိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၁၀)    (၁၆.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ လူနာအမွတ္ (၃၃၉) ႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သျဖင့္ ေက်ာက္ ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာနမွ ကြာရင္တင္းဝင္ခိုင္းထားရာမွ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္၊အေနာက္ရဲ (မူဆလင္)ေက်း႐ြာမွမာမူဆုေယာ္ဆိုသူ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္။

(၁၁)    (၂၈.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ႊမင္းသား ေဖာင္ေဒး႐ွင္း (ျမန္မာ) မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ႐ွိ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အလိုေတာ္ျပည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္႐ွိ မသန္စြမ္း သူမ်ားအျပင္ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမာက္ဦး၊ ေျမပံု၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ မင္းျပားႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္းမ်ား၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို လႉဒါန္းခဲ့သည္။

.၅.၃.          လံုျခံဳေရး

(၁)     လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး

(၁.၁)   (၀၂.၀၇.၂၀) ႏွင့္ (၀၃.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဘဂၤလားေဒ႐ွ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အတြင္းသို႔ ခိုးဝင္လာသူ  အမ်ိဳးသား (၆) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၅) ဦးတို႔အား လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဥေဒပုဒ္မ ၁၃(၁) ျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ ေထာင္ဒဏ္ (၆) လ ခ်မွတ္လိုက္ၿပီး အသက္မျပည့္သည့္ ကေလးငယ္ (၂) ႏွင့္  သက္ဆိုင္ရာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ထံသို႔ အပ္ႏွံ လိုက္ၿပီး UEHRD အစီအစဥ္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သူ (၂) ဦးအား လႊတ္ေပး လိုက္သည္။

(၁.၂)   (၂၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ခုိးဝင္မူဆလင္ (၃) ဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၆) လခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ခုိးဝင္မူဆလင္ (၃) ဦးတို႔အား ေငြဒဏ္ (၁) သိန္းက်ပ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

(၁.၃)   (၀၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ပိုး ေတြ႕႐ွိခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရး အား လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ထားၿပီး တဘက္ႏိုင္ငံကိုလည္း တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာ ပါက ဖမ္းဆီးမည္ဟု အေၾကာင္း ၾကားထားေသာေၾကာင့္ ခိုးဝင္လာသူမ်ား မ႐ွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေရာဂါပိုးေတြ႕႐ွိရသူမ်ားလည္း ထပ္မေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးေအာင္မွ ေျပာသည္။

(၂)     တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

(၂.၁)   (၀၅.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ စံျပရပ္ကြက္ (ေဈးေခ်) ႐ွိ ဦးေက်ာ္နိုင္ထြန္း ေနအိမ္၌ ဓားေထာက္ လုယက္မႈျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး လက္႐ွိရခိုင္ျပည္ တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမ႐ွိျဖစ္ေနကာ ေခတ္ကာလ မေကာင္းသျဖင့္ ျပန္လည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္  ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံသို႔ တိုင္ၾကားလိုစိတ္မ႐ွိ ေၾကာင္း ကာယကံ႐ွင္မွေျပာသည္။

(၂.၂)   (၁၀.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ စက္႐ုံစုရပ္ကြက္ အကြက္(၈) မွ မဦးေမသန္း၊ အသက္ (၁၃) ႏွစ္သည္ မေဝေဝသန္း၊ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မေဝေဝသန္း၏ မိခင္အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးတို႔အား စက္႐ုံစုရဲစခန္း၌ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေၾကာင္း ရဲစခန္းတာဝန္႐ွိသူ ရဲအရာ႐ွိမွ ေျပာသည္။

(၂.၃)   (၁၀.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၂၂း၀၀) နာရီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ သကၤနက္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲႏိုင္ (ကမန္တိုင္းရင္းသား) အား ဓာတ္ဆီသြန္၍ မီး႐ႈိ႕လုပ္ၾကံ ျခင္း ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။

(၃)              လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ထိခိုက္မႈ

(၃.၁)   အစိုးရတပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဗံုးခိုက်င္းထဲ၌ (၃၆) ရက္ခန္႔ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရၿပီး အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေနအိမ္မ်ားအား မီ႐ိႈ႕မည္ေျပာေသာ ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ႏွင့္ မိခင္အိုကိုေခၚကာ ထြက္ေျပးလာခဲ့ရေၾကာင္း (၀၉.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ စက္႐ံုစု အကြက္ (၂) ေမတၱာပါရမီေက်ာင္းတိုက္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းတြင္ေနထိုင္သူ တင္းမေက်း႐ြာမွ ေဒၚလွေအးက ေျပာသည္။

(၃.၂)   အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္းႏွင့္ (၂) ဖာလုံခန္႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္းသိရသည္။

(၃.၃) ရခိုင္ျပည္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ မုိင္းႏွင့္စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ မ်ားထိခိုက္၊ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈမ်ားအျပင္ မသန္စြမ္းျဖစ္သြားသူမ်ား မ်ားျပား လာသျဖင့္ ေ႐ႊမင္းသား ေဖာင္ေဒး႐ွင္း (ျမန္မာ) မွ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မိုင္းအႏၲရာယ္ အသိပညာေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

(၃.၄)   ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ မိုင္းအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ႐ွိ ေၾကာင္း ေျပာဆို မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈမျဖစ္ေစရန္ မိုင္းမေထာင္ၾက ရန္သာလိုေၾကာင္းႏွင့္မိုင္းအႏၲရာယ္ ပညာေပးေနၾကေသာ္လည္း မိုင္းေထာင္သူ႐ွိလွ်င္ ေပါက္ကြဲကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမည္ျဖစ္ၿပီး မေထာင္ပါက ကာကြယ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း (၃၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္မွ ေျပာသည္။

(၃.၅)   မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရမႈ မ်ားျပားလာျခင္းသည္ အစုိးရ တပ္မေတာ္မွ စခန္းခ်သည့္ေနရာမ်ား၌ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေထာင္ေလ့႐ွိၿပီး စစ္ေၾကာင္းထြက္ခြါ သြားေသာ္လည္း မိုင္း႐ွင္းလင္းမႈ မ႐ွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ULA/AA သည္ အဆင့္ ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ မိုင္းမ်ားကိုု အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းမဲ့ မိုင္းေထာင္ျခင္းမ႐ွိ ေၾကာင္း (၃၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔ တြင္ ေျပာခြင့္ရ ခိုင္သုခမွ ေျပာသည္။

.၅.၄.          ပညာေရး

(၁) တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္၊ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်ာင္းေပါင္း (၆၀) ခန႔္သည္ ေက်ာင္း ျပန္မဖြင့္ႏိုင္ ေသးေၾကာင္း၊ ျပန္မဖြင့္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္႐ွိၿပီး ေဒသခံမ်ားသည္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြါကာ စစ္ေ႐ွာင္စခန္း မ်ားသို႔ ေရာက္ေနသျဖင့္ ေက်ာင္းျပန္မဖြင့္ႏိုင္ေသးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ေက်း႐ြာအနီး ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းအနီး၌ ျဖစ္ပြါးေနသျဖင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ား ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရက တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးရာ ေနရာမွ ေဝးရာသို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေပးမွသာ လံုျခံဳစြာ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၂)                တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္႐ွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း (၃၉၁) ေက်ာင္းတြင္ (၂၃၀) ေက်ာ္သည္ လမ္းခရီးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ မလံုျခံဳေသာ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား မေရာက္႐ွိႏုိင္သည့္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၃)                ရခိုင္ျပည္အတြင္း႐ွိ အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း (၄၄၀) ေက်ာ္႐ွိသည့္အထဲမွ (၂၂၁) ေက်ာင္းကို ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ထားမႈအား တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ စစ္ေဆး ခ်က္အရ A အဆင့္မီ အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ စုစုေပါင္း (၁၃) ေက်ာင္းသာရွိသျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ မရေသးသည့္ ေက်ာင္းမ်ား အား  A အဆင့္မီၿပီး ပညာသင္ၾကား ခြင့္ရရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

.၅.၅.          မူးယစ္ေဆးဝါး

(၁၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ က်ီးကန္းျပင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ (၃) မိုင္ဂိတ္ ဘက္မွ မင္းခေမာင္းေက်း႐ြာဘက္သို႔လာသည့္ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစီး၏ ေနာက္ခန္းမွ ေက်ာပိုး အိတ္အတြင္းမွ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား (၁၃၆၆၁၀) ျပား (ခန႔္မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္သိန္း ၂၇၃၀ ေက်ာ္) ဖမ္းဆီးရ႐ွိခဲ့သည္။

.၅.၆.          စီးပြါးေရး

(၁)      (၀၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဝွခါေက်းရြာ ေျမစာပုံၿပိဳက်မႈတြင္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား (၂၈) ဦး ေသဆံုးၿပီး၊ (၂ဝ) ဦးအထက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

စစ္ေတြႏွင့္ ေမာင္ေတာမွ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္သို႔ ကုန္တင္ပို႔ျခင္းအား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ပိုးေၾကာင့္ ရပ္နား ထားရသည္။

(၂) ႐ြာအနီး တုိက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားက်ေရာက္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ မိုင္းနင္းမိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လယ္မထြန္ရဲသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္႐ွိ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ခုတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ လယ္ေျမမ်ားက်န္ေနေသးသည္။ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ စညင္း ေက်း႐ြာတြင္ လယ္သမား (၁၁၈) ဦးအနက္ (၇) ဦးသာ လယ္ထြန္ရၿပီး စညင္းအုပ္စုတြင္ လယ္ဧက (၂၈၃) ဧက (၃ဝ) သာ ထြန္ယက္ရသည္။

(၃) ကားလမ္းေပၚတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမႈမ်ား႐ွိေနသျဖင့္ ကားမ်ားမၾကာခဏ ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေပၚၿပီး ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးကာ ကုန္စိမ္းမ်ား ပုပ္သိုးပ်ာက္စီးေသာေၾကာင့္ ကုန္ပိုင္႐ွင္မ်ားအား ေလွ်ာ္ေၾကး ေပးရသည္မ်ား႐ွိေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ကားဂိတ္မွဴးတဦးမွ ေျပာသည္။ ကုန္ပစၥည္း ျပတ္လပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ား႐ွိေနသည္။

.၅.၇.          ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

(၁) ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေပါက္ေတာ၊ ရမ္းၿဗဲ၊ မာန္ေအာင္၊ ေတာင္ကုတ္၊ သံတြဲႏွင့့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ (၁၆) ခုအား (၀၁.၁၀.၂၀) ရက္ေန႔မွစတင္၍ စတင္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟုသိရသည္။

(၂) စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၅၉) မိုင္ခန္႔အကြာ႐ွိ ေရနံလုပ္ကြက္ AD-8 တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ China National Petroleum Cooperation International ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်မွ Woodside ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းၿပီး ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ တတိယ (၄) လပတ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ (၈) တြင္းအထိ တူးေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၃) ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြါးေရးဇုန္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မႈ အား မၾကာမီ စတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

(၄) ေက်ာက္ျဖဴေလဆိပ္အား လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တည္ေဆာက္ ေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္မြမ္းမံေပးေရးအဆုိကို (ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၇) ႀကိမ္ ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၌ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက တင္သြင္းခဲ့ သည္။

(၅) မာန္ေအာင္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Master Plan  plan (၁၀) ခုထဲမွ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီသြားလုပ္ငန္းဇုန္ (၁) ခုကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အတြက္ ေဒသခံအမ်ားစုအား ဦးစားေပး၍ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စတင္ေခၚယူေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၆) ရခိုင္ျပည္၌ စစ္ေရးပဋိပကၡကာလအတြင္း လက္႐ွိလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ႐ွိေသာေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ထားရန္ ရခိုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (AOW) မွ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

.၅.၈.          သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

(၁) (၂၄.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္႐ွိ အမ္းေခ်ာင္းဝအတြင္း (၅) မိုင္ခန္႔အ႐ွည္႐ွိသည့္ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး သေဘၤာကြဲေပါက္၊ ကၽြဲခ်ေပါက္ႏွင့္ သံဇစ္ျမစ္ စသည့္ ျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္း ေရညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ေရထုညစ္ညမ္းသည့္ ေနရာမ်ား၌ ငါး၊ ပုဇြန္ရ႐ွိမႈ နည္းပါးေၾကာင္းႏွင့္ မေဒးကၽြန္းအနီး ေရထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ လည္းျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး ယခုတႀကိမ္ဆိုလွ်င္ (၃) ႀကိမ္႐ွိၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိက်သည့္ အေျဖတခု ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပိုက္လိုင္းေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုမ်ိဳးလြင္က ေျပာသည္။

.၅.၉.          ယဥ္ေက်းမႈ

(၁) ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမဇုန္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္း (UNESCO) ဝင္ေရာက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ေျမာက္ဦး ေဒသအတြင္း႐ွိ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ ေၾကာင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလည္း အားနည္းလ်က္႐ွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

(၂) တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာ (၃၀) ႐ွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ တပ္စခန္းခ်ထားၿပီး၊ ေက်ာင္းအားဖ်က္ဆီးခံထားရျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ သို႔ သြားသည့္ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းအား ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ သံဃာအပါး (၅၀) ခန္႔သည္  မိမိေနရပ္၌ ဝါဆိုရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

 

၄။     ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

.၁.   ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

၄.၁.၁.          ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

(၁)      စတုတၳအႀကိမ္ ၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံအား ယခင္လကတည္းက အက်ဥ္းခ်ံဳးသာ ျပဳလုပ္ မည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲထားျခင္း မ႐ွိသည့္အျပင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး မပါဝင္လာႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မက်င္းပရေသးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တိုေတာင္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အႏွစ္သာရ႐ွိသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမျဖစ္ႏိုင္ဘဲ NLD အစိုးရသက္တမ္း မကုန္ဆံုးမီ အျပသေဘာေဆာင္ေသာ လႈပ္႐ွားမႈတခုသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကား ျပင္းထန္သည့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား႐ွိေနသျဖင့္ သယံဇာတခြဲေဝခြင့္၊ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲႏိုင္ခြင့္ ကိစၥမ်ားတြင္ပင္ အႏွစ္သာရ႐ွိသည့္ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ ရလာဒ္ထြက္ေပၚရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။

(၂)      ယခင္လက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ညီေနာင္ မဟာမိတ္ (၃) ဖြဲ႕အၾကား တဘက္ႏွင့္ တဘက္ အယံုအၾကည္မ႐ွိေၾကာင္း အျပန္အလွန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုလတြင္ တက္ေရာက္လိုသည္ဆိုေသာ (FPNCC) ၏ ဦးေဆာင္ လမ္းလမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လိုသည္ဆိုေသာ ရခိုင္၊ တေအာင္းႏွင့္ ကိုးကန္႔တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာလည္း တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ဖိအားေၾကာင့္သာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထိုအဖြဲ႕မ်ားသည္ NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္အတြက္ အကယ္၍ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ျဖစ္လွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္အရ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခြင့္႐ွိမည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္ ULA/AA အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္းအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳဘဲ ညီေနာင္မဟာမိတ္ (၃) ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမွာ မ႐ွိသေလာက္ နည္းပါးေပသည္။

(၃)      ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဴ (MIPS) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးမွ သယံဇာတအက်ိဳးအျမတ္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ား မခံစားရျခင္း သည္ အဓိကျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏိုင္မွ လာမည့္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ သယံဇာတခြဲေဝခြင့္ေလာက္သာ သေဘာတူ ႏိုင္ေျခ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္ခ်က္ေပးထားေသာ္လည္း ဗမာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအား ဗဟိုအစိုးရမွ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသည္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားေစလို သည့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား႐ွိၾကသည့့္အတြက္ သယံဇာတခြဲေဝေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္ရ႐ွိရန္မွာလည္း ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူႏိုင္ေပ။

(၄)      အထူးသျဖင့္     စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အၿမဲတမ္းပါဝင္ေရးကို စဥ္းစားေနျခင္း သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား အဓိက တားဆီးေနသည္ဆုိေသာ ႏို္င္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္၏ သံုးသပ္ခ်က္၊ NLD အစိုးရသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေကာင္းခ်င္ ေကာင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ လံုေလာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈ မေပးႏိုင္ဆိုေသာ အသံအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေမာင္ေဆာင္းခ၏ သံုးသပ္ခ်က္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အဆင္ေျပၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပလွ်င္ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအား က်င့္သံုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမည္ဆိုေသာ စာေရးဆရာ ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ သံုးသပ္ခ်က္၊ NLD အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲမည္လား၊ တပ္ႏွင့္ညိွႏႈိင္းၿပီးသြားမည္လား ဆိုသည္မွာ ခန္႔မွန္းရခက္ေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု (FDF) ေခါင္း ေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမေအး၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈ၍ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔ အယူအဆေဟာင္းမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္ အေဟာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး NLD အစိုးရတြင္လည္း ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လမ္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ပီပီျပင္ျပင္မ႐ွိေသးဟု ယူဆရၿပီး စစ္မွန္ ေသာ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ ျဖစ္ သည္။

...          ULA/AA ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး

(၁)      ULA/AA အား ခ်င္းျပည္နယ္တြင္မ႐ွိေစေရးအတြက္ စစ္ေရးအရ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအရလည္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ULA/AA မွ ALP/ALA အဖြဲ႔ဝင္ (၃) ဦးအား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ALP/ALA ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕၏ အသက္အႏၲရာယ္အား ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ULA/AA ႏွင့္ CNF အၾကား၊ ULA/AA ႏွင့္ ALP/ALA တို႔အၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရး ပိုမို တင္းမာလာႏိုင္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းယူ အသံုးခ်ျခင္းမ်ား ႐ွိလာႏိုင္သည္။

.၁.၃.          ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအေရး

(၁)      ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈအား အထူး တင္းၾကပ္ ကာ လက္ဦးမႈ႐ွိ႐ွိျဖင့္ ျပင္ဆင္လွ်က္႐ွိသည္ဟု ယူဆရၿပီး

(၁.၁)   လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးေနသည့္ ေဒသမ်ား၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး အတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လံုၿခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီတရပ္အား ဖြဲ႕သြားမည္ဆိုျခင္း၊

(၁.၂)   ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြါးမႈမ်ားအား စစ္ေဆးစီရင္ႏုိင္သည့္ ခံု႐ံုးအားဖြဲ႕စည္း ခြင့္ကို သမၼတမွ  ဖြဲ႕စည္းထားသည့္  ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္အား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပး ထားျခင္း၊

(၁.၃)   ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္မည့္သူမ်ားအား ေလ့လာသူအဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့ခ် ကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထား၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္ ယခင္ထက္ အားနည္း သြားျခင္း၊

(၁.၄)   ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ခြင့္ရ႐ွိေရးအတြက္ လက္႐ွိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ သမၼတရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အေပးအယူ ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္း၊

(၁.၅)   ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အင္တာနက္ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး မဲဆြယ္ရန္ကမ္ပိန္း လုပ္ သည့္အခါ လံုၿခံဳေရးအရကန္႔သတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မလုပ္ရေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒မွေျပာၿပီး ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မဲဆႏၵနယ္ အခ်ိဳ႕ ပယ္ဖ်က္ခံရဖြယ္႐ွိေၾကာင္း NLD ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူ မံု႐ြာေအာင္႐ွင္မွ ေျပာျခင္း၊

(၁.၆)   တပ္တြင္းမဲ႐ံုအားလံုးကို အျပင္သို႔ထုတ္မေပးႏိုင္ဘဲ အခ်ိဳ႕မဲ႐ံုမ်ားအား တပ္တြင္း ၌ ဆက္လက္ထား႐ွိမည္ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေျပာျခင္း တို႔ ေၾကာင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူ ဟု သံုးသပ္ရသည္။

(၂) ထို႔ျပင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္

(၂.၁)   တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲမည္လား၊ တပ္ႏွင့္ညိွႏႈိင္းၿပီး သြားမည္ လား ဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပီျပင္သည့္ ပိုင္းျဖတ္ ခ်က္မရွိျခင္း

(၂.၂)   ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ခြင့္ရ႐ွိေရး အတြက္ လက္႐ွိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ သမၼတရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အေပး အယူျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္း၊

(၂.၃)   တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားဘက္မွ ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရဖြဲဲ႕ရန္ ဆႏၵ႐ွိေန ၾကၿပီး ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ NLD ပါတီမွ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္မွ ေျပာၿပီး ျပည္ နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ရဖြယ္႐ွိသည္ ဟု NLD ေျပာေရး ဆုိခြင့္႐ွိသူ မံု႐ြာေအာင္႐ွင္မွ ေျပာဆိုျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မဲဆြယ္ကာလမွ စတင္ကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစိုးရ သက္တမ္း တေလွ်ာက္လံုး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းပူး ေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈထက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ သာ ပိုမိုျပင္းထန္လာမည့္ အလားအလာ႐ွိေနသည္။

(၃) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ ပါတီစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားမွ ဝန္းရံကူညီမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တြင္လည္း သမၼတျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္႐ွိသည္ဆိုေသာ ထင္ျမင္ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ အလြန္တြင္ NLD ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပာေခ်ာေမြ႕ၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ အစိုးရဖြဲ႕စည္ႏိုင္ရန္မွာလည္း ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။

.၁.၄.          ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ရခုိင္ျပည္အေရး

(၁)      ရခုိင္ျပည္တြင္

(၁.၁)   တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေနျခင္း၊

(၁.၂)   ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ခုတြင္ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ခံထားရျခင္း၊

(၁.၃)   မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရန္ နယ္ေျမမ်ားအား လံုၿခံဳေရးအရ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊

(၁.၄)   ရခုိင္ျပည္၌ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ကို ယခုအခ်ိန္ထိမသတ္မွတ္ရေသးျခင္း၊

(၁.၅)   စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈအားနည္းျခင္း၊

(၁.၆)   ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းရမည္ဟု ယခင္က ULA/AA မွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားျခင္း၊

(၁.၇)   ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္-မက်င္းပ (သို႔) မည္သည့္ေနရာ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခြင့္ရမည္ကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မျပဳရ ေသးမီ NLD အေနျဖင့္ ရခုိင္တျပည္လံုး၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ (၅၈) ဦး စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေန မ႐ွိသေလာက္ နည္းပါးေနသည္။

(၂) ထုိ႔ျပင္

(၂.၁) ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္-မက်င္းပ (သို႔) မည္ သည့္ေနရာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခြင့္ရမည္ကို တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မျပဳရေသးမီ NLD အေနျဖင့္ ရခုိင္တျပည္လံုး၌ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ (၅၈) ဦး စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အဓိကထား၍ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အေန အထား႐ွိေနျခင္း၊

(၂.၂)   ANP ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားၿပီး တျခား ပါတီမ်ားတြင္ လက္႐ွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသာ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္တသီးပုဂၢလ အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား ႐ွိေနျခင္း၊

(၂.၃)   လတ္တေလာျဖစ္ပြါးေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ခ်င္း လူမ်ိဳးတခ်ိဳ႕မွ ULA/AA အေပၚတြင္ အျမင္မၾကည္လင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္ ANP ပါတီမွလည္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထား ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ရခုိင္ႏွင့္ ဗမာ၊ ရခုိင္ႏွင့္ ခ်င္း၊ရခို္င္အခ်င္းခ်င္းၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈမ်ား ပိုမုိႀကီးမားလာႏိုင္သည္။

(၃)      လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္၊ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ မူဆလင္မ်ားအား ဆႏၵမဲေပး ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား႐ွိေနၿပီး ထိုေတာင္းဆိုခ်က္အား NLD ပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ မံု႐ြာ ေအာင္႐ွင္မွ ၎၏ သေဘာဆႏၵအရဆိုလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေတာင္းဆိုမႈသည္ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ ထားသည့္အျပင္ တႏိုင္လံုး႐ွိ မူဆလင္ အမတ္ေလာင္းမ်ားအား ကူညီေဆာင္ ႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ခြင့္တူညီမွ်ေသာ ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ (ယာယီ) အား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အတြက္ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ မူဆလင္မ်ားအား ႏိုင္ငံသား ျပဳေရးကိစၥ အတည္မျဖစ္မီ မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ေပးမည္ဆိုပါက လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအရ အျငင္းပြါးစရာမ်ား ႐ွိလာႏိုင္သည့္အျပင္ ေပၚေပါက္ လာႏိုင္သည့္ အျငင္းပြါးဖြယ္ကိစၥမ်ားအား ရခုိင္ႏွင့္ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ နားလည္မႈ႐ွိ႐ွိ ညွိႏိႈင္းေျဖ႐ွင္းျခင္းမျပဳႏိုင္လွ်င္ NLD၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔မွ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာက်ယ္ျပန္႔ေရးအတြက္ သပ္လွ်ိဳေသြးခြဲ စည္း႐ံုးမႈမ်ား ႐ွိလာႏိုင္သည္။

.၁.၅.          အမုန္းစကား ေျပာဆိုမႈ

(၁)      ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးဂါေက်း႐ြာမွ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးအား အစိုးရစစ္တပ္မွ လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ANP ပါတီမွ ေဒၚခင္ေစာေဝႏွင့္ ေဒၚေအးႏုစိန္တို႔အား “Khaing Htun” ႏွင့္ “Zaw Gyi” အေကာင့္တုမ်ားသံုး၍ ရခုိင္အခ်င္းခ်င္း လုပ္ႀကံေရးသား ဝါဒျဖန္႔ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရန္တိုက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေရးအား အျပဳသေဘာျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာမေရာက္ဘဲ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာမ်ားအား ဦးစီး ဦးေဆာင္ ေျဖ႐ွင္းေနသူမ်ားအား စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားေအာင္၊ အမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ ေရး ၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ရာေရာက္ေနေပသည္။

(၂)      ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးဂါေက်းရြာမွ အမ်ိဳးသမီးအား လိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၅) သိန္းေပးမည္ဟု ျပည္ေစာင့္သား အေကာင့္ပိုင္႐ွင္မွ လုပ္ႀကံေရးသားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္သား (၄) ဦးမွ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးအား မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္သြားၿပီး နားကပ္ကိုပါ ျဖဳတ္ယူသြားေၾကာင္း ဝီးခရေ႐ႊရခုိင္ျပည္ အေကာင့္ပိုင္႐ွင္ႏွင့္ သူ႔ကၽြန္မခံ အာရကန္ အေကာင့္ပိုင္႐ွင္တို႔မွ လုပ္ႀကံေရးသားခဲ့ျခင္းတို႔သည္ မတရားက်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေအာင္ ကူညီရာမေရာက္သည္သာမက ေနာက္ေနာင္ အလားတူ အမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္လည္း တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ ေရာက္ေနေပသည္။

.၁.၆           အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အလားအလာ

(၁)      NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ခုႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အင္တာနက္ကန္႔သတ္မႈအား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရး ကိစၥမ်ားအေပၚထား႐ွိသည့္ NLD ပါတီ၏ သေဘာထားမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာအျဖစ္ ဆက္လက္႐ွိေနသည္။

.၁.၇.          ႏိုင္ငံေရး ပထဝီ

(၁)      ေဒသတြင္း၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔အၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ ေနၿပီး တ႐ုတ္အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူလွ်က္ ၎တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေရး၊ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ရ႐ွိေရးႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူ အသံုးခ်ႏိုင္ေရး အစ႐ွိသည့္ အက်ိဳးစီးပြါးအေျခခံျဖင့္ မီးစတဘက္၊ ေရမႈတ္တဘက္ ေပၚလစီ (ဝါ) ဘက္ေပါင္းစံု၊ အလႊာေပါင္းစံု ျဖန္႔က်က္ဆက္ဆံေရး ေပၚလစီသံုး၍ ျမန္မာအစိုးရကိုသာမက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လႊမ္းမိုး ထားသျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ပါက အစုအဖြဲ႕အသီးသီးသည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ၾသဇာခံဘဝျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ပိုမို အားေကာင္းလာႏိုင္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခုိက္ရင္း ဆက္လက္႐ွင္သန္ေနၾကရမည့္ အေနအထား႐ွိေနသည္။

.၂. စစ္ေရးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

...          ULA/AA လႈပ္႐ွားမႈ

(၁) ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားဘက္မွ ဇူလိုင္လတြင္ ေလေၾကာင္းမွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ တိုက္ ခိုင္းျခင္းအား (၂) ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ULA/AA အေနျဖင့္ ခမရ (၃၇၆) တပ္ရင္းအား တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းဗဟို (၉) အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေတြ႔ရသျဖင့္ မိုးတြင္းကာလ၌ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားဘက္မွ ေလေၾကာင္း ပစ္ကူေပးရန္ အကန္႔အသတ္႐ွိသည္ကုို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ယခင္ထက္ အင္အားပိုမို စုစည္းကာ တိုက္ကြက္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။

(၂) ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားဘက္မွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေညာင္ပင္လွရဲကင္းစခန္းႏွင့္ သဇင္ၿမိဳင္ရဲကင္း စခန္းမ်ားကိုလည္း လံုျခံဳေရးအရ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္ဆိုသျဖင့္ ဤသို႔ ရဲကင္းစခန္း တခုၿပီးတခု ႐ုပ္သိမ္းေနရၿပီး ေလေၾကာင္းပစ္ကူလည္း ေလ်ာ့နည္းက် ဆင္းလာမည္ဆိုပါက မိုးတြင္းကာလ၌ ULA/AA မွ တိုက္ကြက္မ်ား ပိုမိုေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္ၿပီး ေျပာက္က်ားစစ္မွ လႈပ္႐ွားစစ္အသြင္ေျပာင္းလဲကာ နယ္ေျမစိုးမိုးမႈ ပိုမိုရ႐ွိလာႏိုင္သည္။

.၂.၂.          ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈ

(၁)      ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားဘက္မွ ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈ (၀ါ) နယ္ေျမ ႐ွင္း လင္းမႈ မ်ားကို ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ္ လည္း ထူးျခားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမရ႐ွိခဲ့ဟု သံုးသပ္ရသည္။

.၂.၃.          ႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႔မႈႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

(၁)      ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႔မႈႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ (၂၁) ႀကိမ္ႏွင့္ တံတားေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈ (၁) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲအမ်ားစုတြင္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အက်အဆံုးမ်ားသည္ဟု ထုတ္ျပန္ကာ ၎တို႔ဘက္မွ က်ဆံုးဒဏ္ရာ ရမႈမ်ားအား ထုတ္ျပန္မႈ မ႐ွိသေလာက္ နည္းသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား ဘက္တြင္မူ ၎တို႔၏ အက်အဆံုးအား ပံုမွန္လိုလိုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တဘက္မွ အက်အဆံုး ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရ႐ွိမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပသည္ကုိေတြ႔ရခဲသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဖက္ စလံုးမွ အျပန္အလွန္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ား႐ွိေနသျဖင့္ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ဖမ္းဆီးခံ ရသည့္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားကို သီးျခား အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ 

.၂.၄.          ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ား

(၁)      ေတာင္ၿပိဳ-ေမာင္ေတာ ကားလမ္းေပၚ႐ွိ ငွက္ေပ်ာေခ်ာင္းတံတားအား မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲလ်က္႐ွိရာ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲမႈႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖတ္ေတာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားမွ သမား႐ိုးက် တပ္မ်ားအား ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စစ္နည္းပရိယာယ္ျဖစ္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။

(၂)      အမ္းၿမိဳ႕နယ္႐ွိ၊ အစိုးရေရတပ္စခန္းမွပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ယူနန္ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္း အနီး၌ လက္နက္ႀကီးအခ်ိဳ႕က်ခဲ့ေၾကာင္း ULA/AA ၏ စြပ္စြဲခ်က္သည္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ျငင္းဆိုေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္က တပ္မွ ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားရာ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္သည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ၿငိဳျငင္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျငင္းဆန္ျခင္းျဖစ္ႏို္င္ၿပီး မိမိ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္နယ္ေျမအတြင္း အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား မေတာ္တဆ ထိခိုက္ေသဆံုးမည္ထက္ မိမိႏိုင္ငံမွ သယံဇာတတင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံတခု၏ အလိုမက်ျဖစ္မည္ကို ပိုမို အေလးထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။

.၂.၅.          ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ULA/AA ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

(၁)     (၂၂.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနံဒြိန္ေက်းရြာမွ အမ်ိဳးသမီး (၃) ဦးအား ULA/AA ကို ရိကၡာေထာက္ပံ့ေပးသည္ဟုဆိုကာ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ ေရး ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ထားသည္မွာလည္း အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ ရိကၡာ၊ ဆက္ ေၾကး၊ လုပ္အား အကူအညီ ေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ နီးရာဓားေၾကာက္၍ ေပးရသည့္ သေဘာ႐ွိႏိုင္သလို၊ ULA/AA မွန္းမသိဘဲ ေရာင္းဝယ္မိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အသြင္တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စည္း႐ံုး၍ အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ တနည္းနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ပတ္သက္မိသူ မွန္သမွ်ကို အျပစ္ေပး အေရးယူမည္ ဆိုပါက ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ULA/AA လႈပ္႐ွားရာ နယ္ေျမတိုင္းမွ ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူရမည့္ (ဝါ) ယူႏိုင္ သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနေပသည္။

.၂.၆.        ထူးျခားခ်က္မ်ား

(၁)     ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ (၄) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရခိုင္စစ္တိုင္းမွဴး  (၄) ဦးအထိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္းတိုက္ပြဲမ်ား၌ တိုင္းမွဴးမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားအေပၚတြင္ အထက္အရာ႐ွိမ်ားမွ ေက်နပ္အားရျခင္းမ႐ွိဟု ယူဆရသည္။

.၃. လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

.၃.၁.          မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း   

(၁)     ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

(၁.၁)   ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္မွ အရပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရာတြင္ ဖမ္းဆီးၿပီး လခ်ီၾကာသည့္တိုင္ေအာင္

(က)     ULA/AA ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု ခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထား မျပႏိုင္သူမ်ား

(ခ)      တရားစြဲဆိုမႈမ႐ွိဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရသူမ်ား

(ဂ)      မိသားစုနွင့္ အဆက္အသြယ္ မရေသးသူမ်ား အမ်ားအျပား႐ွိေနသည္မွာ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအတိုင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္ဆိုေသာ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနသည္။

()     ULA/AA မွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

(၂.၁) ULA/AA မွလည္း ယခင္ဖမ္းဆီးထားသည့္ ခူမီးတိုင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕အား ျပန္မလႊတ္ေပးေသးျခင္း၊ လတ္တေလာ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ခူမီးတိုင္းရင္းသားမ်ား ႐ွိေန ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္မွ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခံရျခင္း၊ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကိုးကား ၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ဆက္လက္ စြပ္စြဲျခင္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ ခူမီးမ်ားၾကား လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးျခင္းစသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ႐ွိလာႏိုင္သည္။

.၃.၂.          ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိျခင္း     

(၁)     ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား

(၁.၁)   ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ စစ္ေၾကာင္းထြက္စဥ္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားစဥ္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားအျပင္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ဝင္ ေရာက္၍ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အထိုင္စခန္းမ်ားမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ႐ြာတြင္း သို႔ ပစ္ခတ္ျခင္း အစ႐ွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္လ်က္႐ွိၿပီး အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္အစိုးရ (၂) ရပ္ စလံုးမွ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ မ႐ွိ သလို၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ စလံုးတြင္လည္း ေဆြးေႏြးေျဖ႐ွင္းျခင္း မျပဳႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုင္စြဲ ထားသည္ဆိုေသာ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး အစ႐ွိေသာ ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးႏွင့္ NLD အစိုးရမွ ေႂကြးေၾကာ္ ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ား၏ အႏွစ္သာရမွာ အဘယ္နည္းဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေပသည္။

(၁.၂)   ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ လက္နက္ၾကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ားထဲတြင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ ကေလး သူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ပါဝင္ေနသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔မွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ရန္သူလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္႐ွားၿပီးျဖစ္ သျဖင့္ အစိုးရလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ႂကြက္မႏိုင္၊ က်ီမီး႐ႈိ႕သည့္ သေဘာ မ်ိဳးျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား ရန္သူသဖြယ္သေဘာထား၍ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

(၂)     ႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား

(၂.၁)   ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သမၼတ႐ံုးမွ အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားမ်ား အားပစ္မွတ္ထား တိုက္ခုိက္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း၊ ULA/AA ရပ္႐ြာမ်ားအား အေျချပဳၿပီး မိုင္းဆြဲတိုက္ခုိက္ျခင္း၊ ႐ြာထဲမွေန၍ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ႐ွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ျခင္း ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားသည့္အတြက္ တိုက္ပြဲတြင္း အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းသည္ ULA/AA ေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍ ထိုသုိ႔ ထိခိုက္မႈမ်ား႐ွိလွ်င္ ၎တို႔တြင္ တာဝန္မ႐ွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္ျငင္းဆန္လိုသည့္ သေဘာ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည့္ အရပ္သားမ်ား၊ ေသဆံုး/သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အရပ္သားမ်ားသည္ ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္ (သို႔မဟုတ္) ဆက္စပ္သူဟု စြပ္စြဲေျဖ႐ွင္းမႈ မ်ားအား ဆက္လက္က်င့္သံုးသြားမည့္သေဘာဟု ယူဆရသည္။

(၂.၂)   တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါး၍ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္မႈ႐ွိလွ်င္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈမ႐ွိဘဲ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲမႈသာ႐ွိေနရာ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္အား ကာကြယ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနရသည္ဆိုေသာ ႏွစ္ဖက္ တပ္မ်ား၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း လိုက္နာသည့္စံမွာ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေပသည္။

(၃)     မိုင္းနင္းမိ၍ ထိိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား

(၃.၁)   မိုင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရမႈ မ်ားျပားလာျခင္း သည္ အစုိးရတပ္မေတာ္မွ စခန္းခ်သည့္ေနရာမ်ား၌ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေထာင္ေလ့႐ွိၿပီး စစ္ေၾကာင္းထြက္ခြါသြားေသာ္လည္း မိုင္း႐ွင္းလင္းမႈ မ႐ွိေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ULA/AA သည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ မိုင္းမ်ားကိုု အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းမဲ့ မိုင္းေထာင္ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ခိုင္သုခမွ ေျပာ သည္။ သို႔ရာတြင္ နင္းမိုင္း၊ တိုက္မိုင္းမ်ားမွာ လူသြားလူလားမ်ားသည့္ ေနရာမ်ား တြင္သာ ေထာင္ေလ့႐ွိၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းလိုလို လက္လုပ္မိုင္းမ်ားကိုသာ အဓိကအသံုးျပဳၾကသျဖင့္ အဆိုပါမိုင္းမ်ားမွာ တခါ ေထာင္ၿပီးသည္ႏွင့္ မေပါက္ကြဲသမွ်ကာလပတ္လံုး စြန္႔လႊတ္မိုင္းမ်ားအျဖစ္ ႐ွိေန ႏိုင္သည္။ ေပါက္ကြဲသည့္အခါတြင္လည္း မည္မွ်ပင္ အဆင့္ျမင့္သည့္ နည္းပညာ သံုးထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စည္းစနစ္တက် ေထာင္သည္ျဖစ္ေစ နင္းမိ၊ တိုက္မိလွ်င္ စစ္သား၊ အရပ္သားမခြဲျခားဘဲ ေပါက္ကြဲမည္သာျဖစ္သည္။

(၃.၂)        ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရမွလည္း မိုင္းအႏၱရာယ္ပညာေပးရမည္ကို အေလးမထားဘဲ မိုင္းမေပါက္ကြဲရန္ ႏွစ္ဖက္  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ မိုင္းမေထာင္ၾကရန္သာ လိုေၾကာင္းႏွင့္ မိုင္းေထာင္သူ႐ွိလွ်င္ ေပါက္ကြဲကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမည္ျဖစ္ၿပီး မေထာင္ပါက ကာကြယ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးစလြယ္ေျပာဆိုလိုက္သည္မွာ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ မိုင္းေဘးအႏၲရာယ္သည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး ဆိတ္သုဥ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္းကို မသိနားမလည္ရာေရာက္ေပသည္။

.၃.၃.          ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း  

(၁)     ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ေသဆံုးမႈမ်ား

(၁.၁)        ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၎တို႔ပစ္ခတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖမ္းဆီး ထားစဥ္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေသဆံုးသြားသည့္ အရပ္သား မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားမွာ အလြန္တရာ ယုတၱိယုတၱာကင္းမဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

(၁.၂)        (၃၀.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္၍ ေသဆံုးသြားသူ ဦးႀကိဳးၾကာဥ၊ အသက္ (၆၇) ႏွစ္အား ဇနီးျဖစ္သူက လယ္သမား (၁) ဦးသားျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္ လည္း ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္မွ ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္ဟု အေထာက္အထားမဲ့ စြပ္စြဲထားသည္။ အကယ္၍ ေသဆံုးသူ သည္ ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ ေနသူ မဟုတ္သည့္အတြက္ အေၾကာင္းမဲ့ပစ္သတ္ျခင္းမွာ စစ္ရာဇဝတ္မႈပင္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ တရားဝင္ အျမင့္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ပိုင္ ခြင့္မွာ သက္ဆိုင္သူအား ဖမ္းဆီးကာ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းျခင္း႐ွိ-မ႐ွိ အၾကမ္းမဖက္စစ္ေဆးရန္ ရဲလက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သာျဖစ္သည္။

(၁.၃)        (၁၁.၀၇.၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေသဆံုးသြားသည့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ေခ်ာင္း ေက်း႐ြာသား ကိုစိုးျမင့္ထြန္းအမႈတြင္လည္း ေသဆံုးသူသည္ ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ၿပီး တဦးခ်င္းစီထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ၎အား ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ႀကိဳးအား ျဖည္၍ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ရဲတပ္မွဴး သန္းႏိုင္ကိုယ္တိုင္က ေသဆံုးသူသည္ မအီၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ ႀကိဳးဆြဲခ် ေသဆံုး သြားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္၏ လိမ္လည္ ေျဖ႐ွင္းမႈမွာ အလိုအေလ်ာက္ ထင္႐ွားၿပီးျဖစ္သည္။ ကိုစိုးျမင့္ထြန္း၏ အေလာင္း အား ရဲစစ္ခ်က္ျဖင့္ခြဲစိတ္ၿပီးမွ မိသားစုအား အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းမွာလည္း ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္၏ မ႐ိုးေျဖာင့္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ေသဆံုးသူ၏ ကိုယ္တြင္လည္း လည္ပင္း႐ိုးက်ိဳးကာ ေသနတ္ျဖင့္ ထုထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားက သက္ေသအျဖစ္ ႐ွိေနသည္။

(၁.၄)        ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ပိုက္သည္ရပ္ကြက္မွ ဦးေက်ာ္လႈိင္အား ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္၍ အေလာင္းေဖ်ာက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္လည္း ကာယကံ႐ွင္မိသားစုကိုယ္တိုင္က တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတခုမွ ဖမ္းဆီးသြားျပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ကို အတိအက် ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာ္လည္း လုပ္ၾကံစြပ္စြဲခ်က္သာျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ မ်က္ႏွာေျဗာင္ တိုက္ ျငင္းဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

(၁.၅) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိန္ခါလီေက်း႐ြာမွ ဦးေမာင္ထြန္းစိန္၊ အသက္ (၆၀) ႏွစ္ကို လည္း အေၾကာင္းမဲ့ပစ္သတ္ခဲ့သည့္အေပၚ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ (၂) ဖြဲ႕လံုးမွ တာဝန္ယူေျဖ႐ွင္းေပးျခင္း မရွိေပ။

(၁.၆)        ဤျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္ပါက ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ရခုိင္ျပည္သူလူထုကို ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထား၍ ရက္ရက္စက္စက္ အေၾကာင္းမဲ့သတ္ျဖတ္ လ်က္႐ွိ ၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားသည္ ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု အေထာက္အထား မဲ့စြပ္စြဲကာ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔က သတ္ျဖတ္ သည္ဆိုျခင္းမွာ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ၿပီးစလြယ္ ေျဖ႐ွင္းေလ့႐ွိၿပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား အေရးတယူပင္ မလုပ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။

()     ULA/AA မွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား

(၂.၁)   ULA/AA အဖြဲ႕ဝင္ (၂) ဦးက ပလက္ဝျမိဳ႕နယ္မွ၊ ခူမီးတိုင္းရင္းသား ဦးလွေက်ာ္၊ အသက္ (၆၂) ႏွစ္အား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ႏွင့္ ခူမီးမ်ားၾကား လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြါးလာႏိုင္သည္။

(၂.၂)   (၂၃.၀၅.၂၀) ေန႔တြင္ ULA/AA မွ ဖမ္းဆီးသြားသည့္ ALP/ALA အဖြဲ႕ဝင္ (၃) ဦး အား သတ္ျဖတ္လိုက္သည့္ ကိစၥမွာ ရခုိင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ႀကီးႏိုင္ငယ္ ညွင္းဝါဒ၊ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူဝါဒ၊ အာဏာ႐ွင္ဝါဒမ်ားကို အစပ်ိဳးေပးရာေရာက္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကုိ ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ရခုိင္ျပည္သူလူထု အတြင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းႏိုင္သည့္ အလားအလာဆိုး တရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

(၃)     မိုင္းနင္းမိ၍ ေသဆံုးမႈမ်ား

(၃.၁)   ေက်း႐ြာမ်ားအနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မၾကာခဏ မိုင္းနင္း၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား တိုးပြါးလာသျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုအတြက္ အသက္ေမြး ဝမ္း ေက်ာင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာၿပီး ေရ႐ွည္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြါမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာႏိုင္သည္။

.၃.၄.          ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း

(၁) တုိက္ပြဲကာလတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ လႈပ္႐ွားနယ္ေျမအတြင္း႐ွိ ေနအိမ္ႏွင့္ေစ်းဆိုင္မ်ားအား ေဖာက္ထြင္းကာ စားေသာက္ ကုန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား ယူေဆာင္သြားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကို အၿမဲတမ္းလိုလို ျပဳလုပ္ ေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အျပစ္ေပးအေရး ယူျခင္း ဟန္႔တားျခင္းမျပဳသည္သာမက အကာအကြယ္ပင္ေပးေနသျဖင့္ ထုိသို႔လုယက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း မ်ားအား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ၾကလိမ့္ဦးမည္ဟု ယူဆရေပသည္။

.၃.၅.          လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း

(၁)      NLD အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္မွ အင္တာနက္ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊  ၿငိမ္းစုစီ၊ ႏိုင္လြတ္လံု၊ မတရား အသင္းမ်ားအက္၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမ်ားအျပင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မတို႔ျဖင့္ပါ အေရးယူေနျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ား အေပၚ ULA/AA ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု ယူဆရသူမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္း မ်ား႐ွိေနသျဖင့္   ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးရာ ေဒသမ်ားအတြင္း အမွန္တရားဆိတ္သုဥ္းျပီး အုပ္စုဖြဲ႔ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြါးလာႏိုင္သည္။

.၃.၆.          လြတ္လပ္စြာ လႈပ္႐ွားသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း

(၁)      အစိုးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမပိတ္ဆို႔၍ သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ ျမစ္တြင္းသြားလာ ေနသည့္ စက္ေလွမ်ားအား ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေရယာဥ္မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၊ အထူးသျဖင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားမွာ သြာလာေရးခက္ခဲၿပီး စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကီးမားလာ ႏိုင္သည္။ အေရးေပၚလူနာမ်ားမွာလည္း မလိုလားအပ္ဘဲ အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည္။

.၃.၇.          အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္းျခင္း

(၁)      အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုပါ မခ်န္ လမ္းျပအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ အသံုးျပဳလ်က္႐ွွိၿပီး လူလတ္၊ လူလတ္ပိုင္းအ႐ြယ္မ်ားမွာ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးခံရမည္ စိုးရိမ္သျဖင့္ ပုန္းေ႐ွာင္ထြက္ေျပးၾကျခင္းေၾကာင့္ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္းျဖင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရ သည္။ 

.၃.၈.          အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း

(၁)      ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ႏွင့္ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ၾကား လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ ပိုမိုတိုးပြါးလာႏိုင္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွာလည္း ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းသထက္ က်ဆင္းလာႏိုင္သည္။

.၄. စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

...          စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရႏွင့္ စခန္း အတိုးအေလ်ာ့     

(၁) ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြြန္လတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရ (၃၀၀၀၀) ခန္႔႐ွိၿပီး၊ ဇူလုိင္လတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရ (၁၀၀၀၀) ခန္႔႐ွိသျဖင့္ ယခင္လထက္ (၆၆.၆၇) ခန္႔ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

(၁.၁)   အစိုးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး ထိုးစစ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

(၁.၂)   အစိုးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနျခင္း၊

(၁.၃)   အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္၍ ဝင္ေရာက္ လာျခင္း၊

(၁.၄)   အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္၍ ဖမ္းဆီး   ၫႇင္းပမ္းျခင္း၊

(၁.၅)   အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္သည့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ ျခင္း၊

(၁.၆)   ေက်း႐ြာမ်ားအနီးတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္း၊

(၁.၇)   ေက်း႐ြာမ်ားအနီးတြင္ မိုင္းေပါက္ကြဲသံ၊ ပစ္ခတ္သံမ်ားၾကားရ၍ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမည္ကို စိုးရိမ္ၾကျခင္း၊

(၁.၈)   ေက်း႐ြာမ်ားအနီးတြင္ မိုင္းနင္းမိ၍ သြားလာလႈပ္႐ွားရန္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ခက္ခဲ လာျခင္း။

...          စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး  

(၁)      စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း တုိးပြါးလာျခင္း၊ စခန္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရျခင္း၊ စခန္းေဟာင္းမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေၾကးလံုေလာက္မႈ မ႐ွိျခင္း၊ မိုးသည္းထန္၍ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနထိုင္ေရး အၾကပ္အတည္းမ်ား႐ွိေန ၿပီး မိုးလယ္ႏွင့္ မိုးေႏွာင္းကာလမ်ားတြင္ ပိုမိုဆိုးဝါးလာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေဘး ေ႐ွာင္စခန္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ အိမ္သာမလံုေလာက္သည္မွာ လည္း ျပႆနာတရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

(၂)      မွီခိုအားထားေလာက္ေသာ အစိုးရအေထာက္အပံ့မ႐ွိျခင္းႏွင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းသို႔ လႉဒါန္းမႈမ်ားအားလည္း ကန္႔သတ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ အပူတျပင္းေျဖ႐ွင္း ရမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။

(၃)      စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းအတြင္း၌ေနထုိင္သူမွာ (၆၂၁၃၇) ဦး႐ွိၿပီး ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သူမွာ (၁၂၈၅၇၁) ဦး ႐ွိသျဖင့္ ႏွစ္ဆခန္႔ မ်ားျပားသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထား သည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမ်ားသာ အေထာက္အပံ့တစံုတရာ ရ႐ွိ ကာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စခန္းတြင္ေနထိုင္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စခန္းျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ရသူ မ်ားမွာ အေမ့ေလ်ာ့ခံ သဖြယ္ျဖစ္ေနေပသည္။

(၄)      စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ လႉဒါန္းမႈမ်ားကို ဘာသာေပါင္းစံု၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ပုဂၢလိက အလႉ႐ွင္မ်ားမွ တႏိုင္တပိုင္ျပဳလုပ္လ်က္႐ွိၾကေသာ္လည္း အစိုးရမွ စီမံကိန္းခ်၍ စနစ္တက်ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖ႐ွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ိဳး လံုးဝမ႐ွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

...          စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး

(၁)      မိုးတြင္းကာလျဖစ္၍ ငွက္ဖ်ား၊ တုပ္ေကြးအစ႐ွိသည့္ ေရာဂါမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အိပ္ရာ၊ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ အဝတ္အထည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အလ်ဥ္မီေအာင္ မေျဖ႐ွင္း ႏိုင္ပါက ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါ ကူူးစက္ခံရသူ အမ်ားအျပား ႐ွိလာႏိုင္ၿပီး သက္ႀကီး႐ြယ္အိုနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ အဓိက ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

...          စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရး  

(၁)      စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စုစုေပါင္း (၁၉၀၇၀၈) ႐ွိသည့္ အနက္ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး လူမႈလံုၿခံဳေရး ကင္းမဲ့ေနသည္မွာ ရခုိင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတခုလံုး အေလးအနက္ စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။

(၂)      တိုက္ပြဲမ်ားၾကား၌ ပိ္တ္မိေနေသာ အရပ္သားမ်ားအား အစိုးရမွ တာဝန္ယူ၍ ကူညီ ကယ္ဆယ္ျခင္းမျပဳဘဲ ျပည္သူလူထုကသာ သြားေရာက္ ကယ္ထုတ္ေနၾကရသည္မွာ လည္း ျပည္သူလူထုအေပၚ အစိုးရတရပ္မွ ေပးရမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပ်က္ကြက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

(၃)      စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအား မူလေနရပ္၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္မွာ အဓိကေျဖ႐ွင္းရမည့္ ျပႆနာတရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

...          စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ ပညာေရး  

(၁)           စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးတြင္

(၁.၁)   စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ျခင္း၊

(၁.၂)   တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အသြားအလာကန္႔သတ္ျခင္း ခံထားရသျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ပစၥည္းမ်ားသယ္မရျခင္း၊

(၁.၃)   တျခားေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ရန္လည္း စရိတ္စခမ႐ွိျခင္း၊

(၁.၄)   ပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲမ်ားအား ပညာေရးမွဴးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံသို႔ တင္ျပ ေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖ႐ွင္းမေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္း႐ွိ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္မွာ ရင္ေလးဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

.၅. လူမႈစီးပြါးေရးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

.၅.၁.          စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး

(၁) လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါးျခင္း၊ မိုင္းေပါက္ကြဲျခင္းႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမပိတ္ဆို႔ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ ျခင္းတို႔အျပင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ရပ္နားထားေသာ ေၾကာင့္ လူထု၏ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေရး ၾကပ္တည္းမႈမ်ား႐ွိေနသည္။

.၅.၂.          က်န္းမာေရး

(၁)      လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ ခြင့္အား အျခားေနရာသို႔ ေရာက္သြားမည္ကိုစိုးရိမ္သည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔မွ ပိတ္ပင္ထားျခင္းမွာ လူတဦးခ်င္းစီ၏  အသက္ ႐ွင္ရပ္တည္ေရးကိုပင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳရာေရာက္ေပသည္။

(၂)      ေမာင္ေတာႏွင့္ ျမစ္တဖက္ကမ္း႐ွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေရလႊမ္း မိုးမႈေၾကာင့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းသို႔ ခိုးဝင္မႈမ်ား တိုးပြါးလာႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္အတူ COVID-19 ေရာဂါ ျပန္႔ပြါးမႈလည္း က်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္သည္။ အေပါက္ဝ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ၌ ကြာရန္တင္းဝင္ေနသည့္ ကိုဗစ္ေစာင့္ၾကည့္လူနာ (၁) ဦးေသဆုံးသြားသည့္ ကိစၥမွာ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ဟုတ္-မဟုတ္ သကၤာမကင္း ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္သို႔ ျပည္တြင္းမွ ျပန္လာသူမ်ားကို Quarantine မထား ေတာ့ျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွ ခုိးဝင္လာသူမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား မၾကာခဏ ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္း ကိုဗစ္အႏၲရာယ္မွာလည္း စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

(၃)      အစိုးရမွ စစ္ေတြေဆး႐ံုၾကီးသို႔ ေပးပို႔မည့္ကိစၥမွအပ ကိုဗစ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး သဟဇာတျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (CDNH) ႏွင့္ ေ႐ႊမင္းသား ေဖာင္ေဒး႐ွင္း (ျမန္မာ) မွသာ လႉဒါန္းခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသျဖင့္ လုိအပ္ခ်က္ အမ်ားအျပား႐ွိေနလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

.၅.၃.          လံုျခံဳေရး

(၁)     လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး

(၁.၁) တဘက္ႏိုင္ငံမွ ခိုးဝင္လာသူမ်ား မ႐ွိေတာ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမွ ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ယခင္လက ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ အမတ္ မ်ားက အစိုးရတာဝန္႐ွိသူမ်ုား၏ လာဘ္စားျခစားမႈေၾကာင့္ ခိုးဝင္မႈမ်ား ႐ွိေနသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္႐ွိသူမ်ားက တိုက္ပြဲေၾကာင့္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခက္ အခဲ႐ွိသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သမၼတ႐ံုးမွ ေဒသခံမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေရးအတြက္ ဝင္ထြက္ေနရသည့္ ေနရာမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေျပာဆို ခ်က္မ်ား႐ွိေနရာ တဘက္ႏိုင္ငံမွ ခုိးဝင္သူမ်ား အလြယ္ တကူ ပေပ်ာက္သြားၿပီဆို သည့္ ေျဖ႐ွင္းခ်က္မွာ လက္ခံရန္ ခက္ခဲေပသည္။

(၂)     တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

(၂.၁) ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အနီးတဝိုက္႐ွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ပင္ ပိုက္နက္ က်ဴးလြန္၍ ဓားေထာက္ လုယက္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ဓာတ္ဆီသြန္၍ မီး႐ႈိ႕ လုပ္ႀကံမႈမ်ား ျဖစ္ပြါးေနၿပီး ျပည္သူလူထုထဲတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမ႐ွိသည့္ ေခတ္ျဖစ္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔တိုင္ၾကားပါက ျပန္လည္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ပါ သည္ဟု တုိင္းသိျပည္သိ ေျပာၾကားေနပါလ်က္ အစိုးရမွ တစံုတရာ တံု႔ျပန္ေျဖ႐ွင္း မႈ မလုပ္ေပးႏိုင္သည္မွာ အလားတူ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ရန္ အခြင့္အေရးေပး ထား သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

(၃)     လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ထိခိုက္မႈ

(၃.၁) လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအနီးႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္း၊ မိုင္းေပါက္ ကြဲျခင္း၊ အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာလုယက္ျခင္း၊ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မ႐ွင္တို႔မွ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ တစံုတရာ မ႐ွိသည္သာမက မိုင္းအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကိုပင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္ရန္မ႐ွိဘဲ ေ႐ႊမင္းသား ေဖာင္ေဒး႐ွင္း (ျမန္မာ) မွ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ မ်ားအား ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရ ဟု ႐ႈျမင္ႏိုင္ရန္ပင္ ခဲယဥ္းေပသည္။

.၅.၄.          ပညာေရး

(၁) နယ္ေျမမလံုျခံဳျခင္း၊ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြါထြက္ေျပးေနရျခင္း၊  ေက်ာင္းသုံး ပစၥည္း မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲၾကံဳေနရျခင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း အမ်ားစုမ်ား တြင္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ထားမႈမွာ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္္စံႏႈန္းအတိုင္း ျပည့္မီမႈမ႐ွိ ျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား အမ်ားစု ပညာမသင္ ၾကားရျခင္း၊ သင္ၾကားရလ်င္လည္း သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား ေျဖာင့္ျဖဴး လိမ့္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္။

၄.၅.၅.          မူးယစ္ေဆးဝါး

(၁) ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား (၃) ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးရ႐ွိခဲ့ၿပီး ေဆးျပားအေရအတြက္ (၁၅၉၅၂၅၀)၊ ကာလေပါက္ေစ်း က်ပ္ေငြ သိန္း (၂၆၈၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔႐ွိခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ (၁) ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးရ႐ွိခဲ့ကာ၊ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ ေဆးျပား (၁၃၆၆၁၀)၊ ခန႔္မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္သိန္း (၂၇၃၀) ေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ တန္ဖိုးအားျဖင့္တြက္လွ်င္ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။  သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ က်ဆင္းသြား သည္ဟု တထစ္ခ် မေျပာႏိုင္ဘဲ ေျခရာခံမရသည့္အမႈ။ လြတ္ေျမာက္သြားသည့္အမႈမ်ား ႐ွိႏိုင္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ရသည္။

၄.၅.၆.          စီးပြါးေရး

(၁) စစ္ေတြႏွင့္ ေမာင္ေတာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ရပ္ဆိုင္ထားရေသာေၾကာင့္ အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္မႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လယ္ယာ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းမ်ား၊ ကားလမ္းေပၚတြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြါး ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း႐ွားပါးမႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေလ်ာ့ရဲျခင္းေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ တိုးပြါးလာ ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

၄.၅.၇.          ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

(၁) ရခိုင္ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျပင္းထန္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေလ်ာ့ရဲ ေနခ်ိန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္

(၁.၁)   ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ (၁၆) ခုအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မႈအား မၾကာမီ စတင္ရန္၊

(၁.၂)   စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီး ေရနံလုပ္ကြက္ AD-8 မကုန္မီ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ တူးေဖာ္ရန္၊

(၁.၃)   ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းအား မၾကာမီ စတင္တည္ေဆာက္ရန္၊

(၁.၄)   မာန္ေအာင္တြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီသြားလုပ္ငန္းဇုန္ (၁) ခုကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းမ်ားမွ ေဒသခံ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္ သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို အမွန္တကယ္ ရ႐ွိေစႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားအတြက္သာ အဓိက အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ဟု ယူဆရသည္။

.၅.၈.          သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

(၁)      မေဒးကၽြန္းအနီး ေရထုညစ္ညမ္းမႈမွာ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၂၀ တြင္ (၃) ႀကိမ္႐ွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ တိက်သည့္အေျဖတခု ထုတ္ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ ေနျခင္းမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏  တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအား ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေပသည္။

.၅.၉.          ယဥ္ေက်းမႈ

(၁) ေျမာက္ဦး ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမဇုန္အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးျခင္းႏွင့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမ႓ာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္း (UNESCO) ဝင္ေရာက္ ႏုိင္ေရး  ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနသည္မွာ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား မထိခိုက္ေစေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ အားနည္းေနၿပီး ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေက်း႐ြာ (၃၀) မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ စခန္းခ် ေနထုိင္ျခင္းတို႔မွာ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား၌ တပ္ခ်ထားျခင္း လံုးဝမ႐ွိပါ ဆိုေသာ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနသည္။

 

၅.     ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ အတြင္း ရခိုင္ျပည္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

.၁.   ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

.၁.၁.          ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

(၁)      စတုတၳအႀကိမ္ ၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံအား အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး ညွိႏိႈင္း ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္အတိုင္းသာ က်င္းပသင့္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္

(၁.၁)   တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ ေဆာင္သည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး၊

(၁.၂)   က႑အလိုက္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူအားလံုး တန္းတူေရး အေျခခံမူျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး၊

(၁.၃)   အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အႏွစ္သာရ႐ွိ႐ွိျဖင့္ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င္းပခြင့္ျပဳေရး အစ႐ွိသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို က်င့္သံုး သင့္သည္။

(၂)      ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္အား အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ဆႏၵသေဘာ ထားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ႐ွိဘဲ မၾကာခဏ လိုသလို ျပင္ဆင္ေနျခင္းေၾကာင့္ က်န္အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ အယံုအၾကည္ ပ်က္ယြင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္တခုလံုးအား ထိခိုက္ႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။

(၃)      ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာတြင္

(၃.၁)   စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အၿမဲတမ္းပါဝင္ေရးကို စဥ္းစားေနျခင္း၊

(၃.၂)   တိုင္းရင္းသားအေရးကို အေလးမထားျခင္း၊

(၃.၃)   NLD အေနျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အဆင္ေျပေရးကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး တိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေရးကုိ ဒုတိယအဆင့္တြင္သာ ထားရွိျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္ စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္သည္ကို အေလးအနက္ စဥ္းစားသင့္သည္။

(၄)      ထို႔ျပင္ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဆႏၵမွန္ကို အေျခ မခံဘဲ ႏိုင္ငံႀကီးတခုခု၏ ဖိအားေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ရေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး အခင္းအက်င္းမွ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳး႐ွိေသာ ေရ႐ွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ရလာဒ္မ်ား ေပၚထြက္မလာႏိုင္ဘဲ ဖိအားေပးေသာ ႏို္င္ငံႀကီး မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြါးကိုသာ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဦးစားေပး စဥ္းစား ေနရမည္ကို ဂ႐ုျပဳသင့္သည္။

...          ULA/AA ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး

(၁)      ULA/AA အေနျဖင့္ CNF ႏွင့္ ALP/ALA တို႔ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ ဝင္ေနၾကသည့္ တျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အင္အား အေျခခံျဖင့္ မထီမဲ့ျမင္ ဆက္ဆံျခင္း၊ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းျဖင့္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္သို႔ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အင္အားၿပိဳကြဲမႈကိုသာ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ႐ွိပါက ၫွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာတတ္သည့္ အေလ့အထကို တည္ေဆာက္သင့္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ အလားတူ “လက္နက္အားကိုး စစ္ဘုရင္ဝါဒ၊ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူဝါဒ” မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးမိျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

(၂)      CNF အေနျဖင့္လည္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ULA/AA အေျခစိုက္ထားျခင္းေၾကာင့္ နယ္ေျမ မတည္ၿငိမ္ ျဖစ္ေနရသည္ဆိုေသာ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္သည္ ျမန္မာအစုိးရတပ္မေတာ္မွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမမၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနရသည္ ဆိုေသာ ေျပာဆိုစြပ္စြဲမ်ားႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေနၿပီး ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္သည္ အေနာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္႐ွိေနကာ ရခိုင္ျပည္တြင္း စစ္ေရးအေျခအေနကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ အေရးပါသည့္ နယ္ေျမတခုျဖစ္သည္ကို လည္းေကာင္း၊ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ေလေၾကာင္းမွ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ၊ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒႏွင့္ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ မပေပ်ာက္သေ႐ြ႕ ဗမာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားတိုင္းသည္ ၎တို႔အတြက္ စစ္ေရးအရ အက်ိဳး႐ွိမည့္ နယ္ေျမတြင္ ခိုလံုတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကရသည္ကိုလည္းေကာင္း သတိမူၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ေျပလည္ေအာင္ညွိႏိႈင္းရန္ နည္းလမ္း႐ွာေဖြသင့္သည္။

.၁.၃.          ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအေရး

(၁)      NLD အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတင္ အႏိုင္ရ႐ံုတခုတည္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရးကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ရ႐ွိမွသာ ရည္မွန္းရာပန္းတိုင္းသို႔ အလ်င္အျမန္ေရာက္႐ွိႏိုင္မည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို အေလးအနက္ထားသင့္သည္။

(၂)      ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္႐ံုသာမက ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ခုံ႐ံုးအား အျခားတိုင္းရင္းသား ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းၿပီး အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်သင့္သည္။

(၃)      ထို႔ျပင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည္နယ္အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္း မ႐ွိေသးသည္သာမက တိုင္းရင္းသား ပါတီ တခ်ိဳ႕မွ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲဲ႕ရန္ ဆႏၵ႐ွိေနခ်ိန္တြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရေရး အတြက္သာ ျပင္ဆင္ေနသည္ဆုိေသာ ေျပာဆိုခ်က္ေၾကာင့္ NLD ၏ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံ အေပၚတြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ မည္မွ်အယံုအၾကည္ပ်က္ယြင္းမည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

.၁.၄.          ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ရခုိင္ျပည္အေရး

(၁)      ရခုိင္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပ်က္ေနခ်ိန္၊ လက္ နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ကိုဗစ္္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို စိတ္မဝင္စားခ်ိန္၊ ရခုိင္ ျပည္၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္-မက်င္းပကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကသာ အဆံုး အျဖတ္ေပးမည့္ အခ်ိန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ညပိဳင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြါးေနၾကမည့္အစား ေ႐ြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလတြင္ ရခုိင္ျပည္တြင္း၌ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (သို႔) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္ေဆာင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳး ေပၚေပါက္ လာၿပီး ရခုိင္ျပည္သူလူထု၏ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားအား အတူတကြ ေျဖ႐ွင္းရန္ လိုအပ္မည္ ဆိုသည့္ စဥ္းစားခ်က္ျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ခြဲေဝသတ္မွတ္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကမည္ ဆိုပါက လူထုအေရးကို လက္ေတြ႕စဥ္းစားရာ ေရာက္မည္သာမက အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး ကိုပါ တပါတည္း တည္ေဆာက္ရာ ေရာက္ေပမည္။

(၂)      လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္၊ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ မူဆလင္မ်ားအား ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးအရ ကန္႔ကြက္စရာမဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားျပဳေရး၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရ႐ွိေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္ႏွင့္ မူဆလင္ၾကား အျငင္းပြါးဖြယ္ကိစၥမ်ား၊ NLD၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔မွ ရခုိင္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၌ သပ္လွ်ိဳေသြးခြဲ စည္း႐ံုးမႈမ်ားအား ေျဖ႐ွင္းမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ၾကိဳတင္႐ွာေဖြထားသင့္သည္။

.၁.၅           အမုန္းစကား ေျပာဆိုမႈ

()     “Khaing Htun” ႏွင့္ “Zaw Gyi” အေကာင့္တုမ်ားသံုး၍ ရခုိင္အခ်င္းခ်င္း လုပ္ႀကံေရးသား ဝါဒျဖန္႔ျခင္း၊ ေဒၚခင္ေစာေဝႏွင့္ ေဒၚေအးႏုစိန္တို႔အား ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရန္တိုက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေရးအား အျပဳသေဘာျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာမေရာက္ဘဲ အမ်ိဳး သားေရးျပႆနာမ်ားအား ဦးစီးဦးေဆာင္ ေျဖ႐ွင္းေနသူမ်ားအား စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပား ေအာင္၊ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ရာေရာက္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။

()     “ျပည္ေစာင့္သား အေကာင့္ပိုင္႐ွင္မွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးဂါေက်း႐ြာမွ လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈက်ဴးလြန္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးအား ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၅) သိန္းေပးမည္ဟု ျပည္ေစာင့္သား လုပ္ႀကံေရးသားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဝီးခရေ႐ႊရခုိင္ျပည္ အေကာင့္ပိုင္႐ွင္ႏွင့္ သူ႔ကၽြန္မခံ အာရကန္ အေကာင့္ပိုင္႐ွင္တို႔မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္သား (၄) ဦးမွ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦးအား မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္သြားၿပီး နားကပ္ကိုပါ ျဖဳတ္ယူသြားေၾကာင္း လုပ္ႀကံေရးသားခဲ့ျခင္းတို႔သည္ မတရားက်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ ကူညီရာမေရာက္သည္သာမက ေနာက္ ေနာင္ အလားတူ အမႈမ်ားေပၚေပါက္လာလွ်င္လည္း တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္သင့္သည္။

.၁.၆.          အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အလားအလာ

NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ခုႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကမ႓ာ့အ႐ွည္ၾကာဆံုး အင္တာနက္ကန္႔သတ္မႈအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူ႔အခြင့္အေရး သမားမ်ားမွ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည္ကို ဒီမုိကေရစီအစိုးရ တရပ္အေနျဖင့္ အမ်ားလက္ခံ ႏိုင္ေလာက္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိေသာ တံု႔ျပန္မႈေပးသင့္သည္။

.၁.၇.          ႏိုင္ငံေရး ပထဝီ

ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေနၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္း႐ွိ မတူကြဲျပားသည့္ အင္အားစုမ်ားၾကား နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေနခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔၏ အာဏာရ႐ွိေရး၊ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ ျပည္တြင္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အဓိက ဦးစားေပး အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ပါက သက္ဆိုင္ ရာ အင္အားစုမ်ားအားလံုးသည္ မိမိတို႔မွီခိုအားထားရာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္သာ အလုပ္အေကၽြးျပဳရင္း အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ေနၾကရမည္ကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစား သင့္သည္။

.၂. စစ္ေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

.၂.၁.          ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ား

(၁)      ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျပစ္မဲ့အရပ္သား ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈႏွင့္  ေသဆံုးမႈမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ကာယ ကံ႐ွင္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထု အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တရားမွ်တမႈရ႐ွိရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုေနၾက သည္ကို အေလးမထားဘဲ ေက်ာက္ျဖဴ-ယူနန္ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္းႏွင့္ (၂) ဖာလံုခန္႔အကြာ တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်သည့္ ကိစၥအေပၚတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အၿငိဳျငင္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ေျဖ႐ွင္းေနရသည္မွာ မိမိ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ နယ္ေျမအတြင္း အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား မေတာ္တဆ ထိခိုက္ေသဆံုးမည္ထက္ မိမိႏိုင္ငံမွ သယံဇာတတင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံတခု၏ အလိုမက်ျဖစ္မည္ကို ပိုမို အေလးထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္မည္၊ ျပည္ပရန္ကုိ ကာကြယ္မည္ဆိုသည့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေလးအနက္ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္သင့္ေပသည္။

.၂.၂.          ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ULA/AA ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

(၁)      ULA/AA မွန္း မသိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေနရသည့္ ျပည္သူတိုင္းကို အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္သာ ဆက္လက္စြဲခ်က္ တင္ေနမည္ဆိုပါက ရခုိင္ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးအား ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္မွ ရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံေနသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားႏိုင္သည္ကို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္သင့္သည္။

.၂.၃.          ထူးျခားခ်က္မ်ား

(၁)      (၄) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရခိုင္စစ္တိုင္းမွဴး  (၄) ဦးအထိ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္ ကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေဒသခံလူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ မရ႐ွိျခင္း၊ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကို အသိအမွတ္မျပဳလုိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ တုိင္းရင္း သားအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ေနရသည့္ အေပၚတြင္ စိတ္ကုန္၍ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ က်ဆင္း ျခင္းမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေနရသည္ဆိုပါက ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ထိုးစစ္ဆင္ေနရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုပင္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

.၃.   လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

 .၃.၁.          မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း   

(၁)     ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္မွ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟုစြပ္စြဲၿပီး အရပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရာတြင္

(၁.၁)          ခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထားမျပႏိုင္ဘဲ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား၊

(၁.၂)   ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ လႊဲေျပာင္းမေပးဘဲ ၎တို႔လက္ထဲ၌ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား၊

(၁.၃)   တရားစြဲဆိုမႈမ႐ွိဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရသူမ်ား

(၁.၄)   မိသားစုနွင့္ အဆက္အသြယ္ မရေသးသူမ်ားစာရင္းကို အစိုးရမွ လက္ခံရယူလ်က္ လူတဦးခ်င္းစီ၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံ ခ်က္ေပးသင့္သည္။

()     ULA/AA မွ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

ULA/AA အေနျဖင့္လည္း စစ္သတင္းလံုျခံဳေရးေၾကာင့္ ယာယီထိန္းသိမ္းထားရျခင္းမွအပ တျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို ကာလ႐ွည္ၾကာ ဖမ္းဆီး ထားလွ်င္

(၂.၁)   လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခံရႏိုင္ျခင္း၊

(၂.၂) ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားကိုကိုးကား၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္ ဆက္လက္စြပ္စြဲျခင္း၊

(၃)      ရခုိင္ျပည္တြင္း႐ွိ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကို ေရ႐ွည္ေမွ်ာ္ေတြး၍ စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ႐ွိလာႏိုင္သည္။

.၃.၂.          ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိျခင္း     

(၁)     ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား

(၁.၁) ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲမ်ားမွ စစ္ေၾကာင္းထြက္စဥ္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားစဥ္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားအျပင္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္၍ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အထိုင္စခန္းမ်ားမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ႐ြာတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္ျခင္း အစ႐ွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ျပည္သူကို ရန္သူလို သေဘာထား၍ ကြက္မႏိုင္၊ က်ီမီး႐ႈိ႕သည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနသျဖင့္ တျခားေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ တပ္မေတာ္မ်ားကို ေလ့လာ၍ လိုအပ္သည့္  စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ သိကၡာေစာင့္ထိန္းမႈ ဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။

(၂)     ႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား

(၂.၁)   ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္တပ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ရာေနရာတြင္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ား႐ွိေနပါက ထိခိုက္မိလွ်င္ မတတ္ႏိုင္ဆိုသည့္ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ ေပးျခင္း၊ ထိခိုက္ေသဆံုးလွ်င္ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္ဟု တဖက္ သတ္ စြပ္စြဲျခင္းျဖင့္ ၿပီးစလြယ္ ေျဖ႐ွင္းတတ္သည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး က်င့္ဝတ္ သိကၡာ ေစာင့္ထိန္းသည့္ တပ္မေတာ္တရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္းကို ျပည္သူလက္ခံႏိုင္ေအာင္ အေျပာမဟုတ္ အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပ သင့္သည္။

(၂.၂)   တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါး၍ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္မႈ႐ွိလွ်င္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈမ႐ွိဘဲ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲမႈသာ႐ွိသည္ဆိုေသာ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသံကိုလည္း အေလးဂရုျပဳသင့္သည္။

(၃)     မိုင္းနင္းမိ၍ ထိိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား

(၃.၁)   ULA/AA အေနျဖင့္ မိုင္းေထာင္ရာတြင္ မည္မွ်အဆင့္ျမင့္သည့္ နည္းပညာကို သံုးထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စည္းစနစ္တက် ေထာင္သည္ျဖစ္ေစ အမ်ားသူငါ ျဖတ္သန္း သြားလာႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ေထာင္လွ်င္ နင္းမိ၊ တိုက္မိပါက စစ္သား၊ အရပ္သား မခြဲျခားဘဲ ေပါက္ကြဲမည္သာျဖစ္ၿပီး ေထာင္လိုက္ေသာ မိုင္းမ်ားသည္ တခါေထာင္ ၿပီးသည္ႏွင့္ မေပါက္ကြဲသမွ်ကာလပတ္လံုး စြန္႔လႊတ္မိုင္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္႐ွိ ေနမည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔မိုင္းက အဆင့္ျမင့္သည္၊ မိမိတို႔ မိုင္းေထာင္ပံုက စည္းစနစ္ က်သည္ ဆို႐ံုမွ်ျဖင့္ အရပ္သားမ်ား နင္းမိ၊ တိုက္မိေသာ မိုင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္မွ ေထာင္ေသာမိုင္း ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာ၍မရႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္သည္။

(၃.၂) ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရမွလည္း လူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္အား ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးသည္ ၎တို႔၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူပါက မိုင္းအႏၲရာယ္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလပ္ရမည္မွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ တာဝန္ သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္မ်ား မိုင္းမေထာင္ၾကရန္မွာ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး အေျခခံေၾကာင့္ ျဖစ္ပြါးေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေျပလည္မွ ျဖစ္ႏိုင္မည့္အေၾကာင္းကို နားလည္ သေဘာေပါက္သင့္သည္။

.၃.၃.          ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း  

(၁)     ျမန္မာအစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ေသဆံုးမႈမ်ား

ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ အေနျဖင့္

(၁.၁) ၎တို႔ပစ္ခတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖမ္းဆီးထားစဥ္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း ေသဆံုးသြားသည့္ အရပ္သားမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားျဖစ္သည္ဟု အေထာက္အထားမဲ့စြပ္စြဲျခင္း၊

(၁.၂) ဖမ္းဆီးထားစဥ္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ၍ ေသဆံုးသြားသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသ ျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ လိမ္လည္ထြက္ဆိုျခင္း၊

(၁.၃) ေသမႈေသခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစုကိုယ္တိုင္က တိုင္ခ်က္ဖြင့္ေနပါလ်က္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ၿပီးစလြယ္ ေျဖ႐ွင္းျခင္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္တရပ္လံုးအား ျပည္သူအားလံုးမွ အယံုအၾကည္ပ်က္ေစသည္သာမက မုန္းတီးနာၾကည္းေစသည့္ လုပ္ရပ္ မ်ားျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္သင့္သည္။

...          ULA/AA မွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား

(၁)      ULA/AA အေနျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ခူမီးတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးသတ္ ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ႏွင့္ ခူမီးမ်ားၾကား လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြါးလာႏိုင္သည္ကို လည္းေကာင္း၊ ALP/ALA အဖြဲ႕ဝင္ (၃) ဦးအား သတ္ျဖတ္လိုက္သည့္ ကိစၥမွာ ရခုိင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္းဝါဒ၊ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူဝါဒ၊ အာဏာ႐ွင္ဝါဒ မ်ားကို အစပ်ိဳးေပးရာေရာက္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကုိ ထိခိုက္ေစသည့္ အျပင္ ရခုိင္ျပည္သူလူထုအတြင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းေအာင္ လုပ္ရာေရာက္ သည္ကိုလည္းေကာင္း ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတခုအေနျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။

(၂)     မိုင္းနင္းမိ၍ ေသဆံုးမႈမ်ား

ေက်း႐ြာမ်ားအနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မၾကာခဏ မိုင္းနင္း၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈ မ်ား တိုးပြါးလာသျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာၿပီး ေရ႐ွည္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြါမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သည္။

.၃.၅.          ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း

(၁) ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ေနအိမ္ႏွင့္ေစ်းဆိုင္မ်ားအား ေဖာက္ထြင္းကာ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား ယူေဆာင္သြားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ တရပ္အား ဓားျပတပ္ဖြဲ႔တခုအဆင့္ႏွင့္မျခား လူထုထဲတြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖစ္ ေပၚေနသည္ကို ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ နားလည္သေဘာေပါက္သင့္သည္။

.၃.၆.          လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း

(၁)      NLD အစုိးရအေနျဖင့္ အင္တာနက္ပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို သူမ်ားအား ၿငိမ္းစုစီ၊ ႏိုင္လြတ္လံု၊ မတရားအသင္းမ်ားအက္၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမ်ားအျပင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မတို႔ျဖင့္ပါ အေရးယူေနျခင္းတို႔မွာ ဒီမုိကေရစီအစိုးရဟု မိမိကိုယ္ကို ခံယူထားျပီး အေျပာႏွင့္ အလုပ္ ကြာဟေနေၾကာင္း သတိထားသင့္သည္။

(၂)      လူ႔အခြင့္အေရးအရ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ ULA/AA ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေန သည္ဟု ယူဆရသူမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္ခံႏွင့္ အမွန္တရားအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတခုသည္ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ အႏိုင္က်င့္တတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတခုအျဖစ္  ပံုေပၚလာမည္ကို အေျမာ္အျမင္႐ွိ႐ွိျဖင့္ ဆင္ျခင္ထိန္းခ်ဳပ္သင့္သည္။

.၃.၇.          လြတ္လပ္စြာ လႈပ္႐ွားသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း

(၁)      အစိုးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမပိတ္ဆို႔၍ သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ ျမစ္တြင္းသြားလာ ေနသည့္ စက္ေလွမ်ားအား ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေရယာဥ္မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းအား စစ္ေရးအရ ပိုမိုဖိအားေပးလာႏိုင္သည္ကို မေတြ႕ရဘဲ ေဒသခံျပည္သူလူထုကိုသာ တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး ဒုကၡေပးသလိုျဖစ္ေနသည္ကို တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လက္ေတြ႕က်က် ႐ႈျမင္သံုးသပ္သင့္သည္။

.၃.၈.          အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္းျခင္း

(၁)      အစိုးရတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုပါ မခ်န္ လမ္းျပအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္အသံုးျပဳလ်က္႐ွွိသည္မွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို မဆုိထား၊ လူမႈက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပင္ မကိုက္ညီေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

.၃.၉.          အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း

(၁)      ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တျခားတိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ား၌လည္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္ၾကားထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အေျမာက္အျမား႐ွိေနၿပီးျဖစ္ရာ ရခိုင္ျပည္တြင္း၌ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြါးပါက ယခုအမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား၏ ျငင္းဆိုခ်က္ကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ လက္မခံ ၾက႐ံုသာမက ယခင္အမႈမ်ားအတြက္လည္း ထင္႐ွားေအာင္ သက္ေသျပရာေရာက္မည္ကို လည္းေကာင္း၊ ဤလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရတပ္မ်ား ေႂကြးေၾကာ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးဆိုသည္မွာ ၾကားေကာင္း႐ံုသက္သက္ ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္းေကာင္း သေဘာေပါက္သင့္သည္။

.၄.   စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

.၄.၁.          စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရႏွင့္ စခန္း အတိုးအေလ်ာ့     

(၁)      စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရ အတိုးအေလ်ာ့သည္ ႏွစ္ဖက္ တပ္မ်ားၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျပင္းထန္ျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ေနသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လူထုအား ထိခိုက္နစ္နာမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္မွာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာေသာ တပ္တုိင္းအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို သတိမူသင့္သည္။

.၄.၂.          စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး  

(၁)      ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္

(၁.၁)   စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေစရန္ ႏွစ္ဖက္ တပ္မ်ားၾကား ဝင္ေရာက္ ဖ်န္ေျဖျခင္းလည္းမျပဳ၊

(၁.၂)   စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းသစ္မ်ားအားလည္း  ေဆာက္လုပ္ခြင့္မေပး၊

(၁.၃) စခန္းေဟာင္းမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္လည္း ေထာက္ပံ့ ျခင္းမ႐ွိ၊

(၁.၄)   ရာသီဥတုဆိုးဝါး၍ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ လည္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းမ႐ွိ၊

(၁.၅)   အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္အိမ္သာလံုေလာက္ေအာင္လည္းမစီစဥ္ေပး၊

(၁.၆)   စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္မွာ အစိုးရကိုယ္တိုင္မွ ျပည္သူတဦးခ်င္းစီ၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ အသက္႐ွင္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ လိုအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

.၄.၃.          စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ က်န္းမာေရး

(၁)      စစ္ေဘးေ႐ွာင္အားလံုး၏ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေနၿပီး မိုးတြင္းကာလ ေရာဂါမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အိပ္ရာ၊ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ အဝတ္အထည္ မ်ားကို အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မ႐ွိသည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္ အေျခခံဝတၱရားမ်ား ပ်က္ကြက္ေနသည္ကို သတိမူသင့္သည္။

.၄.၄.          စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ လံုျခံဳေရး  

(၁)      ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အေနျဖင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ား၏ လူမႈလံုၿခံဳေရး၊ တိုက္ပြဲမ်ားၾကား၌ ပိ္တ္မိေနေသာ အရပ္သားမ်ားအား ကူညီ ကယ္ထုတ္ေရး၊ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအား ႐ွင္းလင္းေရးနွင့္ ပညာေပးေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ တြင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို ျပသသင့္သည္။

.၄.၅.          စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ ပညာေရး  

(၁)      စစ္ေဘးေ႐ွာင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္လ႐ွည္ၾကာ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရလ်င္ ထုိလူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္သာမက တိုင္းျပည္အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတုိင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္တိုင္း စစ္ေဘးေ႐ွာင္ကေလးသူငယ္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရေရး ျပႆနာကို အေလးအနက္ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။

.၅.   အေထြေထြ လူမႈစီးပြါးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

.၅.၁.          စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး

(၁)      ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တျခားျပည္နယ္မ်ား၌ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး ၾကပ္တည္းၿပီး အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ျပည္တြင္း၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဒဏ္ကိုပါ ခံစားေနရ သျဖင့္ အစိုးရ၏ လူမႈကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဦးစားေပးစဥ္းစား သင့္သည္။

.၅.၂.          က်န္းမာေရး

(၁)      လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ခြင့္အား ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ လူတဦးခ်င္းစီ၏  အသက္႐ွင္ရပ္တည္ေရးကို ျငင္းပယ္ရာ ေရာက္ေနသျဖင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္သည္။

(၂)      ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ျပန္႔ပြါးေနၿပီး ေရလႊမ္းမိုး မႈေၾကာင့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းသို႔ ခိုးဝင္မႈမ်ား တိုးပြါးလာႏိုင္ကာ ခုိးဝင္ေစာင့္ၾကည့္ လူနာမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္း ကိုဗစ္ျပန္႔ပြါးမႈကို အထူးသတိထား၍ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေပသည္။

.၅.၃.          လံုၿခံဳေရး

(၁)     လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး

တဘက္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာခရိုင္သို႔ ခိုးဝင္လာသူမ်ားသည္ အလြယ္တကူ ပေပ်ာက္သြား ရန္မွာ  မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ကိုဗစ္ေရာဂါ ျပန္႔ပြါးႏိုင္ေျခလည္းမ်ားသျဖင့္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးကို အထူးတင္းၾကပ္ထားသင့္သည္။

(၂)     တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အနီးတဝိုက္႐ွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ပင္ ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြါးေနၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔တိုင္ၾကားလ်င္လည္း ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ဆို ေျပာဆိုခ်က္ မ်ား႐ွိေနရာ ရခုိင္ျပည္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ယႏၱရားမ်ား၏ ခုိင္ၿမဲမႈနွင့္ လူထုယံုၾကည္မႈအေပၚတြင္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္၍ လိုအပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီျဖစ္သည္။

(၃)     လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ထိခိုက္မႈ

(၃.၁)   ႏွစ္ဖက္  လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ထိခိုက္မႈအတြက္ တဘက္အဖြဲ႔အစည္းတြင္သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲ ၍ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရန္ ေ႐ွာင္လႊဲျခင္းျဖင့္ ေရ႐ွည္တြင္ လူထုယံုၾကည္ကိုးစားမႈ က်ဆင္းလာမည္ကို  ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္တရပ္၏ အေျခခံ တာဝန္သည္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအတြင္း႐ွိ ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္ကို သတိမူကာ စစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲရာ တြင္ လူထုထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

.၅.၄.           ပညာေရး

(၁)      စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းမ်ား၌သာမက စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းျပင္ပတြင္ပါ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေရးနွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသား အမ်ားစု ေအးခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲမ်ား႐ွိႏိုင္ရာ ေရ႐ွည္တြင္ ဤျပႆနာအား သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအျပင္ ရခုိင္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတခုလံုးမွ ဝိုင္းဝန္းအေျဖ႐ွာသင့္သည္။

.၅.၅.          မူးယစ္ေဆးဝါး

(၁)      ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား (၃) ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးရ႐ွိခဲ့ၿပီး ေဆးျပားအေရအတြက္ (၁၅၉၅၂၅၀)၊ ကာလေပါက္ေစ်း က်ပ္ေငြ သိန္း (၂၆၈၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔႐ွိခဲ့ျပီး ဇူလိုင္လတြင္ (၁) ႀကိမ္ ဖမ္းဆီး ရ႐ွိခဲ့ကာ၊ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား (၁၃၆၆၁၀)၊ ခန႔္မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္သိန္း (၂၇၃၀) ေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ တန္ဖိုးအားျဖင့္တြက္လွ်င္ (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။  သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ က်ဆင္းသြားသည္ဟု တထစ္ခ် မေျပာႏိုင္ဘဲ ေျခရာခံမရ သည့္အမႈ၊ လြတ္ေျမာက္သြားသည့္အမႈမ်ား ႐ွိႏိုင္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ရသည္။

.၅.၆.          စီးပြါးေရး

(၁)      ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈမ်ား၊ လယ္ယာ ထြန္ ယက္စိုက္ပ်ိဳးမႈ ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း႐ွားပါးမႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မား ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေလ်ာ့ရဲျခင္းေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ တိုးပြါးလာႏိုင္သျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈခင္း က်ဆင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာ တြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ စီးပြါးေရးအဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

.၅.၇.          ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

(၁) ရခိုင္ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျပင္းထန္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေလ်ာ့ရဲေနခ်ိန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအား အမ်ားအျပားခ်မွတ္ထားရာ လက္ေတြ႕ အေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခ နည္းပါျပီး၊ အကယ္၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ လ်င္လည္း  ေဒသခံ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို အမွန္တကယ္ ရ႐ွိေစႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ား အတြက္သာ အဓိက အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု ယူဆရသျဖင့္ ျဖစ္တန္စြမ္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ၊ ရခုိင္ျပည္သူလူထု၏ လူမႈ-စီးပြါးေရးအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္မႈအတြက္ EIA, SIA မ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးသင့္သည္။ အဆုိပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး၊ အျမတ္ေငြမွ်ေဝသံုးစြဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး သိ႐ွိေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိသင့္သည္။

.၅.၈.          သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

(၁)      မေဒးကၽြန္းအနီး ေရထုညစ္ညမ္းမႈမွာ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၂၀ တြင္ (၃) ႀကိမ္႐ွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ တိက်သည့္အေျဖတခု ထုတ္ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ ေနျခင္း မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏  တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအား ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေန သျဖင့္ ရခုိင္ျပည္႐ွိ သယံဇာတထုတ္ယူေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားလံုးကိုပင္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။

.၅.၉.          ယဥ္ေက်းမႈ

(၁)      ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အေနျဖင့္ ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတြင္ တိုက္ပြဲေဖာ္ ထုတ္ျခင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေက်း႐ြာ (၃၀) မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ စခန္းခ်ေနထုိင္ျခင္းတို႔မွာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္ ဆင္ျခင္ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။