ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား AASYC မွသံုးသပ္တင္ျပျခင္း

ဇူလိုင္ (၁၈)၊ ၂၀၁၉

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္ မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အသီးသီးမွ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းခဲ့ သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ တသီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းက မည္သည့္အခန္းတြင္ အခ်က္ေပါင္း မည္မ်ွေတြ႔ရွိခဲ့သလဲ စသည့္အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမ်ား လြယ္ကူစြာ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္၊ျမန္မာ (၂) ဘာသာျဖင့္ Info graphics ပံုမ်ားတြက္ခ်က္ၿပီး တင္ေပးလုိက္ပါ သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာရ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရးပါတီ (၁၃) ခုႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္စုစုေပါင္း (၃၇၆၅) ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎ (၃၇၆၅) အခ်က္အနက္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီမွ (၁၁၁၂) ခ်က္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) ပါတီမွ (၈၅၈) ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP) အေနျဖင့္ (၆၄၁) ခ်က္ျဖင့္ တတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစုိးရတာဝန္ကုိယူထားသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေနျဖင့္စုစုေပါင္း (၁၁၄) ခ်က္သာေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားတာကုိေတြ႔ရပါသည္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၁၅) ခန္းတြင္ ပုဒ္မႀကီး၊ပုဒ္မငယ္ အခ်က္ စုစုေပါင္း (၁၅၅၀) ခ်က္ပါရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီမွ ထုိ (၁၅၅၀) ခ်က္အနက္ (၁၂၂၅) ခ်က္ကုိျပင္ဆင္ရန္အတြက္ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္လ်င္ ၇၉% ရွိၿပီး ျပင္ဆင္ရန္မလုိအပ္ေသာ အခ်က္မွာ (၃၂၅) ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ လွ်င္ ၂၁% ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ အခန္း (၁၅) ခုထဲမွ အမ်ားဆံုး ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ (၃) ခုတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဗမာမဟုတ္ေသာတုိင္းရင္း သား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီထက္ပုိ၍ ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္မ်ား မ်ားျပားေနတာကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔အေနျဖင့္ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီသည္ လက္႐ွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မကိုက္ညီဟု အေၾကာင္းျပကာ အဆိုပါေကာ္မတီသို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔ထားသည္ကိုမေတြ႔ရေပ။

ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ ေလ့လာေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါ Links မ်ားတြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

Comparison ( Burmese ) Total ( Eng ) Total ( E ) Total ( Burmese) Total ( B) Political Parties (Eng) Political Parties (E) Political Parties (Burmese) Political Parties (B) All Parties (Eng) All Parties (Burmese) ZCD ZCD (Eng) USDP USDP (Eng) TNP TNP (Eng) SNLD SNLD (Eng) PNO PNO (Eng) NUP- NUP (Eng) NUDP NUDP (Eng) NLD NLD (Eng) MNP MNP (Eng) LNDP LNDP (Eng) KSDP KSDP (Eng) KDUP KDUP (Eng) Independent Independent (Eng) ANP ANP (Eng) Comparison ( Eng )