၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ရခုိင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္

News Analysis on Arakan in April, 2020

၁။      ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တုိ႔၏ ႏွစ္ဖက္တုိက္ပြဲအၾကားတြင္ တုိက္ပြဲႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ အရပ္သားမ်ားထိခုိက္ေသဆံုမႈမ်ား ယခင္ မတ္လတြင္ (၃၀) ဦး ရွိခဲ့ရာမွ ဧၿပီလတြင္ (၄၅) ဦး ထိျမင့္မားလာခဲ့သည္။

၂။      ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း (၅၈) မႈျဖစ္ပြါးခဲ့ရာ ေသဆံုးသူ (၄၅) ဦး၊ ဒဏ္ရာ႐ွိသူ (၈၂) ဦး၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသူ (၇၄) ဦး ႐ွိခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္ေပါင္း (၄၀) မီးေလာင္ပ်က္စီးမႈ ႐ွိခဲ့သည္။

၃။       တခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္တုိက္ပြဲမ႐ွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေက်း႐ြာ မ်ားသုိ႔ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ား ပစ္ခတ္ေနေသာေၾကာင့္ ေက်း႐ြာသားမ်ား ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈ၊ လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြါမႈမ်ား ႐ွိေနသည္။

၄။       ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ေက်း႐ြာအနီးအနားတြင္ မုိင္းခြဲ၊ တုိက္ခုိက္မႈ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားျဖင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကုိ လူမဆန္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားေပၚသုိ႔ ေလေၾကာင္းမွ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာ မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းတုိ႔ကုိ လက္ရဲဇက္ရဲ လုပ္လာသည္မ်ားကုိလည္း ေတြ႔႐ွိရသည္။

၅။       အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြါသူႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ (IDP) ဦးေရတုိး ျမင့္လာသည္။

၆။       ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားသာ ႐ွိေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖ႐ွာေသာ နည္းလမ္းသုုိ႔ဦးတည္သည့္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ မေတြ႕႐ွိ ရေပ။

၈။      ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဖမ္ဆီးသြားေသာ ေက်း႐ြာသားမ်ားအား မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ခြင့္မျပဳဘဲ    အစအန ေဖ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား ပုိမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႔လာေနရသည္။

၉။      ရခုိင္ျပည္တြင္း႐ွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွ အေရးေပၚလူနာ တင္ယာဥ္မ်ား အား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာခြင့္မျပဳသည့္အတြက္ လူနာမ်ား ေသဆံုးသြားရသည့္ အျဖစ္ အပ်က္မ်ဳိးလည္း ပုိမုိေတြ႔ရွိလာရသည္။

၁၀။    အရပ္သားျပည္သူမ်ား ထိခုိက္ေသဆံုးေနမႈအေပၚ တရားမ်ွတမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္အပါဝင္ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔မွ တာဝန္ ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနသည္။

၁၁။    လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူခံရမႈမ်ား ကင္းလြတ္ေနသည္။

၁၂။    ေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ခံရမႈအေပၚ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေငြတခ်ဳိ႕ ေပးေသာ္လည္း ေက်း႐ြာသားမ်ားမွာ အစုိးရမွ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏအား ျပည့္စံုေအာင္ ရ႐ွိျခင္းမ႐ွိေပ။

၁၃။    COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ သၾကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္ အတြင္းပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိေသာ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့မႈအမ်ဳိးစား (၅) မ်ဳိးေပးရာတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ စခန္းတြင္ ေနထုိင္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးဖုိ႔ရန္အတြက္ ရခုိင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္အေပၚ အစုိးရမွထည့္သြင္း စဥ္းစားထားျခင္းကုိ မေတြ႔႐ွိရေပ။

၁၄။    COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြါးေနခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဘက္မွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဘဂၤလီမ်ားအား အစုိးရမွ လက္ခံေနသည္ကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားမွ စုိးရိမ္ ေနၾကၿပီး ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ေတာင္းဆုိရသည့္အဆင့္ထိတုိင္ အစုိးရ၏ ေဒသခံရခုိင္လူထုု အေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈတြင္ အကဲဆပ္မႈႏွင့္ အေလးဂ႐ုထားမႈတုိ႔ ေလ်ာ့ပါး ေနၿပီး၊ ေဒသခံမ်ား၏ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈထက္ ဘဂၤလီမ်ားအေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာဖိအားကုိ တုန္႔ျပန္ရန္ ပုိမုိဦးစားေပးေနေၾကာင္း သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

၁၅။    ရခုိင္ျပည္ျပင္ပ၌ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မည္သည့္ဘဂၤလီမ်ားကုိမဆုိ ရခုိင္ျပည္သုိ႔သာလွ်င္ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ရခုိင္ႏွင့္ မူဆလင္မ်ားအၾကား လူမႈပဋိပကၡ ျပႆနာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရးထက္ ပုိမုိတုိးပြါးေစေရးကုိသာ အစုိးရအေနျဖင့္ မီးေမႊးေပး သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနၿပီး ေရတုိအျမင္ျဖင့္ မီးစင္ၾကည့္ကေနသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ မူ၀ါဒတုိ႔ က်င့္သုံးေနေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

၁၆။    အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အႀကံျပဳတင္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၏ လုံ/နယ္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း (ၿငိမ္း) အား (၂၀-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔မွစတင္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္း (၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက္စြဲျဖင့္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) ပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ ခံရမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ စုံ/ေကာ္ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း (၂၈-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ လက္မွတ္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္လာခဲ့သည္။ အဆုိပါ စုံ/ေကာ္အဖြဲ႔တြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း (ၿငိမ္း) အား အဓိကအေရးပါေသာ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ကုိ သမၼတ႐ုံးတြဲဘက္တာဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးထားသည္ ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ WHO ယာဥ္ေမာင္း ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ အျငင္းပြါးဖြယ္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ အစည္းတြင္ အဆင္ျမင့္ ရာထူး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္၏ အရံအင္အားစာရင္းထဲ၌ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း (ၿငိမ္း) ကုိ စုံ/ေကာ္ ၏ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္အား ေပးအပ္ ထားျခင္းမွာ အရပ္သားအစုိးရဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးယႏၲရားတြင္ ျပည္သူ႔အခြန္ဘ႑ာစား ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားထဲ၌ တပ္မေတာ္သားဝန္ထမ္း ထက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ မရွိေၾကာင္း ျပသရာေရာက္ေနသည့္အျပင္ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးယႏၲရားအတြင္း တပ္မေတာ္လႊမ္းမုိးမႈ လြန္စြာႀကီးမားေနသည့္ ျပယုဒ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ဤ WHO ကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရမႈျဖစ္စဥ္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆး မည့္ အရပ္သားအစုိးရ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ သမၼတ၏ “စုံ/ေကာ” တြင္ “လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈကင္းမဲ့ျခင္း” ဆုိသည့္ ႏႈန္းစံမွာ လုံ/နယ္ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) တဦးကုိ အဓိကတာဝန္တြင္ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေစရန္ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္ ယုတ္ေလ်ာ့သြားခဲ့ ရေၾကာင္း  စုံ/ေကာ္ဖြဲ႔စည္းမိန္႔ထြက္လာၿပီး ေနာက္ေန႔ (၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ မႈခင္း ျဖစ္စဥ္၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ ဆန္႔က်င္ဘက္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ULA/AA ၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) တစ္ဦးက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အရပ္သားအစုိးရ သမၼတ၏ စုံ/ေကာ္ ရလဒ္ကုိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ  “မဲျပာပုဆုိး ဝတ္ၿမဲတုိင္း ဝတ္ထားသည့္ အစုိးရ၏ လုပ္ရပ္” အျဖစ္ သမုိင္းမွတ္တမ္းဝင္သြားလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ရဖြယ္ရွိသည္။

သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ အျပည့္အစံုကုိ ေအာက္ပါ Link မ်ားတြင္ရယူႏုိင္ပါသည္။