ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံ့အာဏာကို အဓမၼသိမ္းယူျခင္းအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ေန႔စြဲ  – ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္။

စာအမွတ္ – ရ၊က၊လ၊စ/ဗဟို /ထုတ္ျပန္ /၀၁/၂၁။

၁။ ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) အေနျဖင့္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို သေႏၶတည္ေစခဲ့သည့္ ဗမာစစ္အုပ္စု၏ လမ္းျပေျမပုံ (၇) ဆင့္အား အဆင့္တုိင္းတြင္ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပုုံႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ ေရးဆြဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္လႈပ္႐ွားခဲ့သည္။ ထုိလႈပ္႐ွားမႈမ်ားမွမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဒုတိယမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္ အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဗမာစစ္အုပ္စု၏ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပုံအတည္ျပဳေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္သည့္ ျပည္လုုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကုိလည္း သမုိင္းဝင္ “Vote No Campaign” လႈပ္႐ွားမႈျဖင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက (၉၀) ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္သို႔ဝင္လွ်င္ (၀ါ) ေ႐ႊဂံုတိုင္ေၾကျငာခ်က္မွ ေနာက္တလွမ္းဆုတ္၍ ရပ္တည္လွ်င္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးမ်ားတြင္ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား သစၥာေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့ သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗမာစစ္အုပ္စုသည္ နာဂစ္မုန္တုိင္းတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့့ၿပီျဖစ္ေသာ သိန္းခ်ီလူဦးေရစာရင္းကုိ ေထာက္ခံမဲစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း၍ တုိင္းျပည္လူဦးေရ (၅၁) သန္းေက်ာ္သာ ရွိသည္ကုိ သန္း (၆၀) ခန္႔ဟု စာရင္းျပကာ မဲရလဒ္မ်ားကုိ ေျပာင္းျပန္လုပ္ျပီး မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္လ်က္ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပုုံကို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳ က်င့္သုံးခဲ့သည္မွာ (၁၂) ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္း႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဗမာစစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားသည့္ ဤ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပုံကုိပင္လွ်င္ မၾကာမီက ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အာဏာျပန္လည္ သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။

၂။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မဲစာရင္း တခ်ိဳ႕မွားယြင္းမႈကို အေၾကာင္းျပ၍ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုပ္ေသးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး စတင္မည့္ေန႔မွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အဓမၼသိမ္းယူကာ သူခုိးက လူဟစ္လ်က္ ၎တုိ႔၏ပုလင္းတူဗူးဆုိ႔ ကုိယ္ပြါး (Proxy) မ်ားျဖင့္ စစ္အာဏာသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္း လ်က္ရွိသည္။ ဤသည္မွာ မိမိဒုိင္ကုိင္ မိမိကုိယ္တုိင္ ကုလားဖန္ထုိးသည့္ အေလ်ာ္အစားလုပ္ပြဲႀကီး တရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အားမရေသးဘဲ စစ္မွန္သည့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီဟူ၍ “စစ္မွန္သည့္” ဟူေသာ စကားလုံးျဖင့္ အထူးျပဳကာ စစ္မိစာၦတုိ႔၏ မင္းသားေခါင္းေဆာင္းထားေသာ ဘီလူး႐ုပ္ကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ ျပသခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

၃။ (၂၁) ရာစု နည္းပညာေခတ္၊ ကမာၻလႊမ္းပတ္ဆက္ႏြယ္သည့္ေခတ္ (Age of Globalization) တြင္ အတုအေယာင္ ဗမာ/ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စု ဟုေခၚဆုိသည့္ က်႐ႈံးႏုိင္ငံနယ္ေျမေဒသတြင္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒလႊမ္းမိုးေသာ တျပည္ေထာင္ စနစ္ကို စြဲကိုင္ထားသည့္ စစ္မိစာၦမ်ားကတဘက္၊ ဖက္ဒရယ္ဘက္ေတာ္သားမ်ား (Federalists) ႏွင့္ ဒီမုုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား (Democrats) မ်ားကတဘက္ စီးခ်င္းထုိးၾကမည့္ ပြဲတြင္ မိမိတို႔ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (AASYC) အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား (Federal Democrat) အျဖစ္ ရပ္တည္ကာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ အာဏာယစ္မူးေနၾကသည့္ အစြန္းေရာက္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီ၊ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီႏွင့္ စစ္အာဏာ႐ွင္မ်ားအား ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကထဲမွ အၿပီးတုိင္ တုိက္ထုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္သည္။

(က)     အာဏာ႐ွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး                                                  –          ဒို႔ အေရး

(ခ)      (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံု ဖ်က္သိမ္းေရး                                                 –          ဒို႔ အေရး

(ဂ)      ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ႁခြင္းခ်က္မ႐ွိ လႊတ္ေပးေရး              –          ဒို႔ အေရး

(ဃ)     ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး      –          ဒို႔ အေရး

(င)      ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး                –          ဒို႔ အေရး

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔

ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC)

ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္

PDF ကို ေအာက္တြင္ ရယူရန္။