ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရမွ အင္တာနက္လုိင္း ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတခြင္၌ အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ အစုိးရမွ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ (War Crimes) ႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ား (Crimes Against Humanity) ကုိ ဖုံးဖိရန္ ႀကဳိးစားသည့္ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အစုိးရ၏လုပ္ရပ္အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်လုိက္သည္။

၂၁-ရာစုတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခြင့္မွာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၏ စံတန္ဖုိးတစ္ခုအျဖစ္ တကမၻာလုံးက သတ္မွတ္ကာ ဒီဂ်ီတယ္အခြင့္အေရး (Digital Rights) ဟုပင္ တင္စားေခၚေ၀ၚ က်င့္သုံးေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာအခ်ိန္ကာလမ်ဳိးတြင္ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပလက္၀ၿမဳိ႕နယ္အပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ (၉) ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္လုိက္ျခင္းမွာ လူထုကုိ ကမၻာႀကီးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္လုိက္ျခင္းအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိ အစုိးရကုိယ္တုိင္က က်ဴးလြန္ လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာလုပ္ရပ္မွာ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္အကူ မျပဳေစရုံသာမက ပုိမုိဆုိးရြားေသာ အေထြေထြ လူမႈေဘးဒုကၡမ်ားကုိသာ က်ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲၿပီး ေနာက္ ရခုိင္ျပည္အား ပဋိပကၡတြင္းနက္ထဲသုိ႔ ဆင္းသက္ရန္ သတ္ကြင္းမ်ား အသစ္အသစ္ တုိ႔ဖန္တီး၍ အကြက္က်က် ဆြဲခ်သြားသည္ကုုိ ေတြ႔ျမင္ေန ရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေနေသာ ရခုိင္ Stakeholders မ်ားအားလုံးကုိ ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ေခ်ာင္ပိတ္ရုိက္ျခင္း၊ ေထာင့္သုိ႔တြန္းပုိ႔ျခင္း၊ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းမ်ားကုိ တန္းတူရည္တူ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိမႈ အေျခခံေဘာင္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴး လြန္လွ်က္ စနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံေရး (Systematic Discrimination) ကုိ ေျပာင္က်က် က်င့္သုံးခဲ့သည္၊ က်င့္သုံးလွ်က္ရွိသည္။
အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ULA/AA ႏွင့္ အစုိးရ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးရသည့္ အေျခအေနသုိ႔တုိင္ တြန္းပုိ႔ထားသည္။

ဦးသိန္းစိန္စစ္တပုိင္းအစုိးရလက္ထက္မွစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဒီမုိကေရစီ တပုိင္းအစုိးရ လက္ထက္ထိတုိင္ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ေၾကးဟု ေၾကြးေႀကာ္ကာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ စတင္လာခဲ့ေသာ္လည္း အေျပာႏွင့္အလုပ္ လက္ေတြ႔တြင္ တျခားစီ ျဖစ္ေနၿပီး၊ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းတခြင္တြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ကာ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားမႈက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားေနသည့္ လကၡဏာရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူေနပါသည္။

ဤသုိ႔လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ အခ်ိန္မီ မတားဆီးဘဲ အနိ႒ာရုံမ်ားအေပၚ အခ်ိန္မီ ကုစားမႈ မျပဳလုပ္ပါက ရခုိင္ျပည္မွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ထားေသာ က်ဴးလြန္ လွ်က္ရွိေသာ က်ဴးလြန္လာဦးမည္ျဖစ္ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူသားျဖစ္တည္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွာ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ (၁၈)ရာစုက ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ရခုိင္-ဗမာ ပေဒသရာဇ္စစ္ပြဲမ်ား၏အနိ႒ာရုံႏွင့္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ဆုိးမ်ဳိးမ်ားကုိ ၂၁-ရာစု ယဥ္ေက်းေသာ ဒီဂ်ီတယ္လူ႔ေဘာင္ ေခတ္တြင္ တဖန္ျပန္လည္ ထင္ဟပ္လာေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိ ေပးထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ရခိုင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)

PDF Link:ANC-Stmt-on-Internet-Shutdown