ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရမွ အင္တာနက္လုိင္း ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

June 25, 2019 AASYC 0

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတခြင္၌ အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ အစုိးရမွ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ (War Crimes) ႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ား Read More

ေျမာက္ဦးဆႏၵျပပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ေဒသခံ (၈) ဦးအား မတရား ဖမ္းဆီး ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

September 28, 2018 AASYC 0

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၂၃၃) ႏွစ္ေျမာက္ ရခုိင့္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ က်ဆုံးျခင္း အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ေဟာေျပာပြဲကုိ ေဒသအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕ခံလူထုက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္ကို အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက Read More

Statement

February 20, 2018 AASYC 0

To download full statement please click the following links: 2005 3rd Conference Statement of AASYC in Eng AASYC Third Conference Statement in Burmese Statment on Read More

1 2